Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

CeleMiernik (KPI)2018
CelRealizacja
Zero wypadków śmiertelnych wśród pracowników spółki i pracowników podwykonawców pracujących na budowie.liczba wypadków śmiertelnych0X (doszło do 3 wypadków śmiertelnych po stronie podwykonawców)
Obniżenie wskaźnika częstości wypadków wśród pracowników Budimeksu.poziom częstości wypadków wśród pracowników Budimeksu<100% poziomu wskaźnika z poprzedniego poziomuV
Obniżenie wskaźnika ciężkości wypadków wśród pracowników Budimeksu.poziom częstości wypadków wśród pracowników Budimeksu<100% poziomu wskaźnika z poprzedniego poziomuV

GRI:

W Budimeksie troska o bezpieczeństwo pracowników i osób wykonujących prace na budowach jest sprawą etyki, odpowiedzialności moralnej i społecznej. W naszym interesie jest, aby podejmować wszelkie działania pozwalające uniknąć wypadków i ograniczyć zagrożenia dla zdrowia. Podstawą działań Budimeksu jest przekonanie, że bezpieczeństwo jest wspólnym dobrem i odpowiadamy nie tylko za siebie, ale również za współpracowników. Dlatego do realizacji działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa na budowach włączamy wszystkich: współpracowników wykonawców, konsorcjantów, dostawców oraz indywidualne osoby uczestniczące w realizacji inwestycji.

Wypełnianie przepisów prawa w zakresie BHP jest podstawą. Obowiązują u nas certyfikowane systemy BHP – w Mostostalu Kraków jest to PN-N-18001, a w Budimex SA są to OHSAS 18001 i PN-N-18001. W 2018 roku nie zaszły żadne istotne zmiany w tym zakresie. Mamy poczucie, że działania Grupy Budimex na rzecz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy wykraczają poza regulacje i są rozwiązaniami dodatkowymi oraz dobrowolnymi. To, co warto stale udoskonalać to działania „miękkie”, zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń, edukowanie o dobrych nawykach i postawach, które eliminują ryzyko wypadkowości.

W Grupie Budimex od wielu lat stosujemy Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – z punktu widzenia biznesu jest to jedna z kluczowych polityk. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznych procesów, wolnych od zagrożeń miejsc pracy, przestrzegania wszystkich przepisów i norm prawa. Dodatkowo w ramach Polityki wdrażane są w Grupie dobre praktyki, które budują kulturę bezpieczeństwa. Wdrożone narzędzia pozwalają na gromadzenie wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń i dokładną identyfikację ryzyk.

Zgodnie z zapisami Polityki w Grupie Budimex realizowane są następujące działania:

  • Zgodność z przepisami
  • Ocena ryzyk i planowanie
  • Skuteczna i spójna komunikacja
  • Szkolenia i zaangażowanie w działania edukacyjne
  • Przydział zasobów w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem
  • Bezpieczeństwo pracy w łańcuchu dostaw, gdzie BHP jest kryterium wyboru partnerów i poddostawców
  • Pomiar i monitorowanie działań
  • Ciągłe doskonalenie i wdrażanie innowacji w tym zakresie

We wszystkich spółkach Grupy działają komisje BHP z udziałem przedstawicieli pracowników i pracodawcy, dzięki czemu reprezentują one wszystkich zatrudnionych (100%). Zadaniem komisji jest przeprowadzanie kontroli BHP, które co tydzień odbywają się na wszystkich kontraktach.1 Wszystkie informacje z inspekcji i zalecenia są gromadzone w jednym miejscu, dzięki czemu w razie potrzeby można do nich szybko wrócić i łatwiej je monitorować.