Zarządzanie jakością

GRI:

Jakość zastosowanych materiałów budowlanych i dokładność realizacji poszczególnych etapów budowy bezpośrednio wpływa na użytkowanie danego obiektu i jego bezpieczeństwo. Tym samym odpowiedzialność generalnego wykonawcy obejmuje cały cykl życia obiektu – od projektowania, poprzez wykonawstwo aż do jego utrzymania w trakcie użytkowania.

W Grupie Budimex obowiązuje Zintegrowany System Zarządzania, który obejmuje m.in. system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 90001, system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z PN-N-18001 oraz system zapewnienia jakości oparty na wymaganiach natowskiego standardu AQAP 2110.1

Obowiązują również procedury regulujące prowadzenie kontroli jakości na budowach i zarządzanie jakością mieszanek mineralno-asfaltowych, betonowych i kruszyw. Procedury obejmują pozyskanie i wykorzystanie danego surowca, na różnych etapach procesu budowlanego. Wskazują na kryteria i metody pozyskania materiałów, dają wytyczne, jakie działania należy podjąć w przypadku stwierdzenia odstępstw od normy.

GRI:

Certyfikaty i kolejne akredytacje to rezultat pracy wielu osób zaangażowanych w zapewnienie najwyższej jakości budów, a jednolite procedury dotyczące jakości obowiązują na wszystkich realizowanych przez Grupę Budimex kontraktach. W 2018 roku nie odnotowaliśmy incydentów mogących skutkować zagrożeniami dla zdrowia i życia ani katastrof budowlanych. W raportowanym okresie nie została również nałożona na Grupę Budimex kara z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów oraz usług. Nie miały też miejsca przypadki niezgodności z wszelkimi regulacjami dotyczącymi oznakowania informacji o produktach i usługach.