Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA Nota31 grudnia 2018 roku31 grudnia 2017 roku
Aktywa trwałe (długoterminowe)
Rzeczowe aktywa trwałe 9258 123162 422
Nieruchomości inwestycyjne 1028 36524 623
Wartości niematerialne1128 38930 163
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1273 23773 237
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 1337 42739 228
Inwestycje w instrumenty kapitałowe14.39 7789 501
Kaucje z tytułu umów o budowę 2849 10330 138
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1621 80739 341
Należności z tytułu umowy koncesyjnej1546 41646 440
Pozostałe aktywa finansowe 1474 14567 033
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23361 851405 208
Aktywa trwałe (długoterminowe) ogółem 988 641927 334
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
Zapasy 171 611 8131 425 100
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 16819 300689 939
Kaucje z tytułu umów o budowę 2828 31127 812
Wycena kontraktów budowlanych26561 537483 501
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 33 10230 298
Pozostałe aktywa finansowe 144 495286 533
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 181 409 1522 126 839
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ogółem 4 467 7105 070 022
SUMA AKTYWÓW 5 456 3515 997 356KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Nota31 grudnia 2018 roku31 grudnia 2017 roku
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy 19145 848145 848
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 1987 16387 163
Pozostałe kapitały rezerwowe24.391 6002 557
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych 6 9475 342
Zyski zatrzymane 501 783640 533
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 743 341881 443
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli207 136685
Kapitał własny ogółem 750 477882 128
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 21184 11092 086
Kaucje z tytułu umów o budowę 28222 751203 643
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 25367 306305 858
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 2412 63911 086
Pozostałe zobowiązania finansowe142 0152 250
Zobowiązania długoterminowe ogółem 788 821614 923
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 2154 82330 324
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 221 720 4381 697 984
Kaucje z tytułu umów o budowę 28214 866217 193
Rezerwy na straty na kontraktach budowlanych26158 035243 829
Wycena kontraktów budowlanych26575 183783 209
Przychody przyszłych okresów27996 2241 345 267
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 25187 938170 762
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego6 8463 404
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 241 4121 537
Pozostałe zobowiązania finansowe141 2886 796
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 3 917 0534 500 305
Zobowiązania ogółem 4 705 8745 115 228
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ 5 456 3515 997 356