Struktura sprzedaży


W 2018 roku przychody ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniosły 548 069 tys. złotych i wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 8,8%. Przedsprzedaż netto nowych mieszkań z oferty Grupy Budimex w całym roku 2018 wyniosła 1 208 sztuk, w porównaniu do 1 457 mieszkań w roku poprzednim. Spadek liczby przedsprzedanych mieszkań o 17% wpisywał się w trend spadkowy obserwowany w największych miastach w Polsce. Grupa Budimex kontynuując zwiększanie zasobów banku ziemi w 2018 roku dokonała zakupu działek w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście i Wrocławiu. Portfel projektów gotowych do uruchomienia wzrósł do blisko 10 tysięcy mieszkań na koniec roku 2018.

Ilość i wartość wygranych przetargów w roku 2018 pozostaje na zbliżonym poziomie, jak w roku 2017. W 2019 roku proces inwestycyjny będzie kontynuowany, co powinno przełożyć się na nowe zlecenia drogowe oraz kolejowe. W 2019 roku Grupa Budimex planuje nakłady inwestycyjne na poziomie około 50 mln złotych, z czego około 26 mln zł przypadnie na spółkę Budimex SA, a 16 mln zł na spółkę Budimex Kolejnictwo. Główne nakłady dotyczyć będą nabycia maszyn budowlanych i kolejowych oraz realizacji projektów informatycznych.

Portfel zamówień budowlanych Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 10 131 732 tysięcy złotych, co stanowi nieznaczny spadek (2%) w porównaniu z końcem 2017 roku.


GRI:

W swojej ofercie mamy obiekty przemysłowe, mieszkalne i biurowe, obiekty użyteczności publicznej, obwodnice, drogi, autostrady, infrastrukturę kolejową, lotniska, obiekty hydrotechniczne i zakłady utylizacji odpadów. Struktura sprzedaży w ujęciu geograficznym jest od kilku lat stabilna. Głównymi rynkami, na których działała Grupa Budimex są Polska, Niemcy i Litwa, przy czym dominujący udział przychodów pochodzi z rynku polskiego (96,1%). Z rynku niemieckiego pochodziło 2,7% przychodów, Litwy 1,0%, a 0,2% z rynków innych krajów. W 2018 roku na rynku niemieckim wykonywane były głównie roboty warsztatowe. Przychody ze sprzedaży w Niemczech wyniosły 202 305 tys. zł i były wyższe o 1,5% w porównaniu z rokiem 2017. Wzrost odnotowano na robotach prefabrykacyjnych (2,9%), zaś na robotach metalowych spadek (1,5%). Planowana jest dalsza obecność Budimex na tych rynkach.