Realizacja celów strategii na lata 2016-2020

CeleMiernik (KPI)2018
CelRealizacja
Zero niezweryfikowanych przypadków potencjalnych zachowań nieetycznychLiczba niezweryfikowanych przypadków potencjalnych zachowań nieetycznych0V

GRI:

Zdajemy sobie sprawę z ryzyk takich, jak wręczanie lub przyjmowanie korzyści materialnych, które mogą występować w czasie realizacji kontraktów o wartości kilkudziesięciu, a czasami nawet kilkuset milionów złotych, gdzie zaangażowanych jest wiele stron. Zagrożenie to wzrasta w sytuacji, gdy konkurencja w branży jest wysoka. W ramach działań zapobiegawczych, cyklicznie aktualizujemy mapę ryzyk i bardzo dokładnie je monitorujemy. Ponadto w Grupie Budimex zostały wdrożone: Polityka Antykorupcyjna i Polityka Antymonopolowa, które obowiązują we wszystkich spółkach. Definiują one listę zachowań dozwolonych i niedozwolonych oraz sposoby postępowania w przypadku domniemania ich wystąpienia. Zintegrowany System Zarządzania wprowadza procedurę „Ochrony interesów Grupy Budimex” (05-08), która określa zbiór zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia działań lub zaniedbań mających charakter nadużyć lub korupcji. Procedura zawiera instrukcję o nazwie „Zasady postępowania w przypadku złożenia propozycji przyjęcia korzyści majątkowej i w przypadku prób zastraszania pracownika” (05-08-02), która określa zasady postępowania w sytuacji, gdy pracownikowi zostanie złożona propozycja przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za wskazane działania lub ich zaniechanie oraz próby zastraszania. Instrukcja zawiera również „Zasady uczestnictwa w imprezach sponsorowanych i innych działaniach mających charakter konfliktu interesów” (05-08-03), w których regulowane są zasady udziału w imprezach sponsorowanych i wskazane sytuacje noszące znamiona konfliktu interesów, przyjmowania lub wręczania upominków.