BHP a podwykonawcy

Wszyscy podwykonawcy zainteresowani współpracą z Grupą Budimex, na etapie składania oferty muszą zapoznać się i działać zgodnie z „Katalogiem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, PPOŻ oraz ochrony środowiska do uwzględnienia w ofercie”, który stanowi zbiór zasad wykonywania prac na budowie zgodnie z wymaganiami prawa oraz Planem BIOZ i standardami obowiązującymi w Grupie.

Przykładowo już na etapie planowania robót podwykonawcy są zobowiązani do oceny ryzyka i przedstawienia konkretnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wprowadzono Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR), której celem jest przewidzenie oraz wyeliminowanie zagrożeń w miejscu pracy, gdzie prowadzone będą roboty budowlane, np. na wysokości, czy w wykopie. Instrukcja obejmuje wszystkie aspekty decydujące o bezpieczeństwie: techniczne, organizacyjne i ludzkie.

W kolejnym kroku pracownicy zatrudnieni przez podwykonawców współpracujących z Grupą Budimex muszą przejść szkolenie BHP. Obowiązuje ich również stosowanie odzieży roboczej kamizelek ostrzegawczych, obuwia ochronnego, kasków i okularów ochronnych. Na budowie każdą pracę powinny wykonywać co najmniej dwie osoby, by w razie sytuacji zagrożenia jedna z nich mogła zareagować, udzielić pomocy lub ją wezwać. Wykonawcy są zobowiązani zadbać, by maszyny i urządzenia techniczne na placu budowy spełniały określone przepisami wymagania.

Podczas realizacji każdego kontraktu odbywają się częste kontrole i audyty u podwykonawców. Mają one na celu nie tylko wykrycie potencjalnych zagrożeń, ale również wsparcie podwykonawców w dostosowaniu ich pracy do standardów BHP Grupy Budimex. W naszym przekonaniu jest to w naszym wspólnym interesie i w ten sposób wzajemnie pomagamy sobie zachować jak najwyższą jakość BHP na realizowanych kontraktach. W 2018 roku na 1163 dostawców (100%) podlegających kwalifikacji wstępnej i 5329 dokonanych ocen końcowych, stwierdzono 49 (4,2%) naruszeń w zakresie BHP. Wszystkie zostały zaraportowane i dla każdego z nich zostały zarekomendowane działania naprawcze. Negatywna ocena w tym obszarze może skutkować zaprzestaniem współpracy z danym podwykonawcą. W Grupie Budimex prowadzony jest również rejestr wypadków przy pracy po stronie współpracujących z nami podwykonawców. Ich przyczyny i skutki są zawsze dokładnie analizowane.