Ład zarządczy

GRI:

Grupa Budimex działa zgodnie z najwyższymi standardami zarządczymi, a wdrożone przez nią systemy zarządzania funkcjonują w oparciu o transparentne procesy decyzyjne. W momencie wykrycia nieprawidłowości, niezwłocznie podejmuje działania naprawcze. W sposób rzeczowy i terminowy informuje swoich interesariuszy oraz zainteresowane danym zagadnieniem podmioty. W przypadku sporządzania wszelkich informacji finansowych dodatkowo korzysta z programu wspierającego identyfikację i zarządzanie ryzykami. W celu wyeliminowania ryzyk w obszarze zarządczym, spółka dominująca Grupy – Budimex SA, której akcje notowane są na giełdzie, wykorzystuje zbiór zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, które Zarząd przyjął w grudniu 2015 roku. Zbiór określa m.in. zasady prowadzenia polityki informacyjnej i komunikacyjnej z inwestorami, systemy i funkcje wewnętrzne, relacje z akcjonariuszami. Budimex stosuje wszystkie zasady zawarte w zbiorze, z wyjątkiem:

  • obustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
  • wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.

Wdrożenie tych zasad mogłoby doprowadzić do ryzyk technicznych, a następnie prawnych w zakresie prawidłowej organizacji obrad Walnego Zgromadzenia. Chcąc jednak zagwarantować jak najlepszą komunikację z akcjonariuszami, obrady Walnego Zgromadzenia transmitowane są na żywo. Dzięki temu każda osoba ma nieograniczony dostęp do ujawnianych przez Spółkę informacji. Co roku Budimex udostępnia informacje o stosowaniu rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk. Jako spółka giełdowa dba o odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną.