Ograniczanie oddziaływania na lokalne otoczenie przyrodnicze

Do szczególnie ważnych inwestycji 2018 roku zaliczamy m.in. oddanie do użytku drogi ekspresowej S7 Elbląg - Nowy Dwór Gdański (węzeł Kazimierzowo), zakończenie budowy elektrociepłowni Zabrze, ukończenie budowy gazociągu Czeszów - Kiełczów, rozpoczęcie prac przy budowie autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Bełchatów. Były to znaczące przedsięwzięcia budowlane, których realizacja oddziałuje na środowisko naturalne i społeczność lokalną oraz wiąże się z nieodwracalnymi przekształceniami krajobrazu.

Poza budowami o charakterze infrastrukturalnym realizujemy również inwestycje proekologiczne, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko już istniejących obiektów, np. projekty dekarbonizacyjne lub odsiarczania spalin. W Grupie Budimex obowiązuje „Polityka Ochrony Środowiska” oraz certyfikowane systemy zarządzania środowiskiem i energią. Polityka zobowiązuje wszystkie spółki w Grupie do przestrzegania krajowych i międzynarodowych przepisów środowiskowych i współpracy w tym zakresie z organami nadzoru. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który obowiązuje w Budimeksie i w Mostostalu Kraków, wdrożone zostały odpowiednie certyfikaty i normy, potwierdzające obowiązujące w tych spółkach procedury do zarządzania środowiskowego, z których najważniejsza jest norma PN-EN ISO 14001.

W 2018 roku w całej Grupie Budimex wprowadziliśmy Strategię „EkoLogiczną”, składającą się z 4 zasad postępowania oraz 11 aspektów środowiskowych, dla których ustaliliśmy podstawowe wymagania w postaci standardów ochrony środowiska. Strategia jest skierowana do wszystkich – pracowników, wykonawców, dostawców, kooperantów, których w ramach wprowadzonych zasad chcemy zachęcić do tego, by aktywnie angażowali się na rzecz doskonalenia „Kultury Ochrony Środowiska”. Ze Strategią związane są również Standardy Ochrony Środowiska Budimex, regulujące zasady zapewnienia bezpiecznej dla środowiska naturalnego realizacji robót budowlanych oraz procesów pomocniczych. Dotyczą one zabezpieczenia wód, gruntu, powietrza, bioróżnorodności.

Procedury środowiskowe na budowach regulowane są w ramach jednolitych procedur wewnętrznych: „Zarządzanie środowiskowe na kontraktach” oraz „Organizacja i zarządzanie BHP i OŚ na kontrakcie”. Ich celem jest minimalizowanie negatywnego oddziaływania prowadzonych prac na środowisko naturalne.

Wybrane budynki i obiekty zrealizowane przez spółki Grupy Budimex posiadają „zielone certyfikaty”, potwierdzające efektywność ekologiczną materiałów użytych do ich budowy oraz możliwości zarządzania nimi w przyszłości. W 2018 roku 2 budynki otrzymały certyfikat LEED, a 4 budynki certyfikat BREEAM, w tym budynki biurowe Off Piotrkowska w Łodzi, czy budynek biurowy przy ul. Heweliusza 18 w Gdańsku. W poprzednim roku rozpoczęliśmy budowę kolejnych, certyfikowanych budynków, które zostaną ukończone w 2019 roku.

Standardy zarządzania środowiskowego w Grupie Budimex wykraczają poza obowiązki prawne i dotyczą:

 • poprowadzenia dróg technologicznych w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcanie jego powierzchni
 • przywrócenia terenu prac do stanu sprzed budowy
 • ograniczenia do minimum wycinki drzew, przenoszenia roślin w inne miejsca i realizowanie sadzeń kompensacyjnych
 • zabezpieczania przed uszkodzeniem mechanicznym drzew, znajdujących się w strefie oddziaływania budowy
 • zaplecza budowy (magazyny, składy, bazy transportowe): w pierwszej kolejności lokalizuje się na terenach już zagospodarowanych i przekształconych, w miarę możliwości w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej i terenów cennych przyrodniczo
 • ograniczenia do niezbędnego minimum zajmowania terenu na obszarach leśnych i podmokłych
 • transportu materiałów niezbędnych do budowy, który odbywa się przede wszystkim w obrębie wyznaczonego pasa drogowego
 • na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane są prowadzone w pobliżu zbiorników wodnych, wprowadza się rozwiązania zabezpieczające przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z budowy
 • przywiązywania szczególnej uwagi do zabezpieczania środowiska przed skażeniem produktami ropopochodnymi z pojazdów i maszyn budowlanych
 • przenoszenia na nowe stanowiska fauny i flory, żyjących w kolidujących z budową siedliskach
 • monitorowania budowy przez przyrodników m.in. ornitologów, ichtiologów, herpetologów, entomologów, botaników, chiropterologów w zależności od specyfiki budowy i występujących na niej gatunków chronionych
 • zatrzymywania robót budowlanych, w przypadku pojawienia się w strefie inwestycji zwierząt
 • harmonogramu i cyklu prowadzenia prac jest ściśle skorelowany z cyklem przyrodniczym
 • prowadzenia robót budowlanych w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, wyłącznie w ciągu dnia
 • gospodarowania materiałami i odpadami w oparciu o zasadę 3R – Reduce, Reuse, Recycle
 • redukcji do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy na biegu jałowym
 • ograniczenia prędkości jazdy w obrębie placu budowy i w okolicy
 • przygotowanie placów budowy na nieprzewidziane sytuacje awaryjne i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt potrzebny na wypadek skażeń