Troska o przyrodę na placu budowy

Udogodnienia środowiskowe najczęściej dotyczą przebiegu dróg w otoczeniu domostw i przejść dla zwierząt, zgodnie z ich szlakami migracyjnymi oraz stref ekotonowych w lasach wzdłuż tras, które chronią ekosystem. W celu ochrony przyrody tworzone są również systemy odwadniające, czy stawiane przezroczyste ekrany dźwiękochłonne.

Formalnie za proces przygotowania projektu, w tym konsultacje społeczne i poziom oddziaływania na środowisko, pod daną inwestycję odpowiada jej inwestor. Budimex SA występując jako generalny wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu na te kwestie. Natomiast, będąc projektantem na danym kontrakcie, w pełni odpowiada za przygotowanie inwestycji pod względem środowiskowym i społecznym. Niezależnie od roli i zakresu odpowiedzialności, jednym z obszarów naszej Strategii CSR na lata 2016-2020 jest bycie dobrym sąsiadem, gościem i partnerem dla społeczności lokalnych, co zobowiązuje nas m.in. do ograniczania negatywnego wpływu na mieszkańców sąsiednich terenów. Naszym celem jest unikanie konfliktów na tle środowiskowym. To zobowiązanie dotyczy również naszych podwykonawców, a kluczem jest staranne przygotowanie i zorganizowanie placów budów, zaplecza, odpowiedniego poprowadzenia dróg technologicznych, by były one jak najmniej uciążliwe z punktu widzenia uczestników dróg i okolicznych mieszkańców. Zaplecze budowy, magazyny, składy i bazy transportowe w pierwszej kolejności lokalizujemy na terenach już zagospodarowanych i przekształconych. O ile jest to możliwe, plac budowy znajduje się w bezpiecznej odległości od terenów zamieszkałych. W trakcie realizacji inwestycji materiały i surowce transportujemy przede wszystkim na wyznaczonych już pasach drogowych. Po zakończonych pracach budowlanych przywracamy stan otoczenia sprzed budowy na tyle, na ile jest to możliwe. Wcześniej chronimy pnie i korzenie drzew przed uszkodzeniami przez ciężki sprzęt, odgradzamy siedliska zwierząt i roślin. Zbiorniki wodne zabezpieczamy przed potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi, jak np. olej napędowy z pojazdów i maszyn budowlanych, pochodzącymi z budowy.

Prowadzimy nasadzenia kompensacyjne lub ponowne wykorzystujemy w późniejszych etapach budowlanych warstwy ziemi (humus) usuniętej w trakcie prac. Popularnym działaniem jest tzw. metaplantacja, czyli przenoszenie roślin z terenów objętych budową w nowe miejsca, o tych samych wymaganiach i walorach. Jeśli konieczne jest zasypanie niewielkiego zbiornika, płazy, gady i ptaki żyjące w tym miejscu po odłowieniu przenosimy w bezpieczne miejsce. W 2018 roku przenieśliśmy łącznie 933 osobniki płazów takich jak: traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, żaba trawna, 9 sztuk gadów, w tym jaszczurka żyworodna i jeśli chodzi o ptaki, nowe miejsce znalazło 10 jaskółek brzegówek.

Harmonogram prowadzenia prac budowalnych jest zależny od cyklu przyrodniczego, co na przykład wpływa na wstrzymanie prac budowlanych w okresie migracji gatunków zwierząt leśnych, płazów lub ryb lub okres lęgowy ptaków. Wszystkie prace spełniają wymogi prawne, w tym dotyczące terenów Natura 2000. Odbywa się również kontrola przyrodnicza obszaru oddziaływania oraz siedlisk na danym obszarze, a po zakończeniu projektu prowadzona jest obserwacja przyrodnicza. Dla wszystkich inwestycji, które potencjalnie mogą mieć znaczący wpływ na otoczenie przyrodnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, sporządzany jest raport oddziaływania na środowisko. W prace nad raportem zaangażowani są eksperci z różnych dziedzin takich, jak: ornitologia, herpetologia, botanika, itp.). W raporcie wykazane są potencjalne ryzyka oraz rekomendacje rozwiązań, które w jak największym stopniu złagodzą skutki prowadzenia danej inwestycji. Wszystkie działania prośrodowiskowe wspierają specjaliści ds. środowiskowych, którzy na bieżąco monitorują sytuację, wydają wnioski, zalecenia i rekomendacje, m.in. są to przyrodnicy, botanicy, ichtiolodzy, dendrolodzy. Większość budów objęta jest nadzorem przyrodniczym zgodnie z decyzjami środowiskowymi i umowami z podmiotem zlecającym daną inwestycję. Zdarza się, że nadzór odbywa się na wniosek kierownictwa kontraktu lub zapobiegawczo, gdy prawo tego nie nakazuje. W ten sposób Budimex stosuje zasadę ostrożności.

Jednym ze zrealizowanych celów naszego zespołu środowiskowego na 2018 rok było wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej ochrony środowiska i systemu standardów ochrony środowiska. Na placach budów znajdują się tablice informujące, gdzie znajduje się miejsce składowania odpadów budowlanych, miejsce mycia pomp po betonowaniu, gdzie należy zachować szczególną ostrożność ze względu na występowanie gatunków chronionych lub strefy ochrony drzew. Są to informacje ułatwiające pracownikom i podwykonawcom dbanie o ochronę środowiska na danej inwestycji.

Grupa Budimex w Kodeksie Kontrahenta zobowiązuje swoich podwykonawców do respektowania norm prawnych i decyzji środowiskowej na terenie danej inwestycji. Podwykonawcy, zainteresowani współpracą z Budimeksem, w ramach składanej oferty muszą zapoznać się m.in. z wytycznymi dotyczącymi naszych standardów środowiskowych. Wymogi środowiskowe zawarte są w załączniku do umów „Wymagania w zakresie ochrony środowiska”. Jedną z zasad obowiązujących na placach budów prowadzonych przez spółki Grupy Budimex jest posiadanie tzw. apteczki środowiskowej, czyli zestawu do szybkiego ograniczenia i neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych dla środowiska jak: oleje, substancje ropopochodne. Apteczki znajdują się w oznakowanych miejscach, a informacja o ich lokalizacji jest szeroko udostępniana pracownikom. Zgodnie z zasadą ostrożności każde potencjalne skażenia traktowane są jako zagrażające środowisku aż do chwili ustalenia ich rodzaju i źródła. Innym wymogiem jest zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów, prowadzenia ich ewidencji i odbioru. Każdy podwykonawca ma obowiązek reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty środowiskowe zgodnie z systemem i standardem postępowania Budimex SA.

Każdy podwykonawca przechodzi przeszkolenie z procedur obowiązujących w zakresie ochrony środowiska, zasad postępowania w przypadku awarii. Ocenie sprawności technicznej poddawanych jest również ich sprzęt. Pracownicy nadzoru danej budowy przechodzą specjalistyczne szkolenia z ochrony środowiska, a pozostali pracownicy biorą udział w cyklicznych szkoleniach pt. „Szkolenie z Zarządzania BHP w i Ochrony Środowiska na kontrakcie”.

GRI:

Za sprawną realizację Polityki odpowiada Zespół Ochrony Środowiska, który przeprowadza inspekcje i audyty z przestrzegania przyjętych zasad ochrony środowiska realizowanych kontraktów. W 2018 roku nie miały miejsca incydenty lub awarie środowiskowe, które skutkowałyby wyrządzeniem szkody w środowisku. Na Grupę Budimex nie zostały również nałożone kary lub inne sankcje w związku z naruszeniem regulacji środowiskowych. W 2018 wyniku prowadzonego monitoringu nie zostały zaobserwowane istotne wycieki substancji.

GRI:

W 2018 roku kwalifikacji wstępnej poddano 1163 podwykonawców (100%) i wykonano 5329 ocen podsumowujących współpracę, w ramach których analizowane były również kwestie środowiskowe. Stwierdzono nieprawidłowości w 35 przypadkach. W odniesieniu do wszystkich zostały podjęte działania naprawcze. Do Komisji ds. Etyki nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące naruszeń ochrony środowiska przyrodniczego. Ryzyka związane z nieprawidłowościami po stronie podwykonawców najczęściej dotyczą skażenia gleby i wód gruntowych substancjami ropopochodnymi, farbami i rozpuszczalnikami. Jest to ściśle związane z umiejętnościami pracowników podwykonawców w zakresie obsługi sprzętu oraz dobrego stanu technicznego maszyn. W celu uniknięcia tych sytuacji, podwykonawcy przed wejściem na daną budowę przechodzą szkolenie w zakresie procedur środowiskowych.