Podejście zarządcze

GRI:

W Budimex SA od maja 2017 roku obowiązuje „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania” (wcześniej od maja 2014 roku obowiązywała „Polityka Zarządzania”, która została zastąpiona przez ZSZ). Jej zapisy odnoszą się bezpośrednio do społecznej odpowiedzialności biznesu i zobowiązań Budimeksu, jako największej spółki i Grupy budowlanej w Polsce. Zawiera informacje o tym, że Budimex jest świadomy krótko i długofalowych konsekwencji, jakie powoduje prowadzona przez firmę działalność względem społeczeństwa i środowiska naturalnego obecnie i w przyszłości. Polityka ZSZ dotyczy przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju w prowadzonej działalności oraz przyjętej przez spółkę strategii CSR. Budimex w Polityce zobowiązał się do minimalizowania negatywnego wpływu przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej jakości świadczonych usług dla klientów.

Polityka zawiera zapis o tym, że w strategii firmy kluczowe miejsce zajmują następujące obszary:

 • ochrona życia i zdrowia,
 • etyczne postępowanie,
 • ochrona środowiska naturalnego i poprawa wyniku energetycznego,
 • wysoka jakość robót i usług,
 • odpowiedzialne dysponowanie informacją i rozważne podejmowanie decyzji,
 • integracja systemów zarządzania.

Jednocześnie Prezes Zarządu Budimex SA zobowiązał się w tym dokumencie do ustalenia celów i zadań wynikających z Polityki oraz uczynienia z nich kryterium oceny codziennej pracy. Podejście do zarządzania CSR ujęte w Polityce bazuje na normie PN-ISO 26000:2012. Zakres Polityki obejmuje obszary, które zostały wskazane jako kluczowe przez Komitet CSR i stanowią podstawę strategii CSR oraz raportowania pozafinansowego. W skład Komitetu CSR wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele Zarządu, a przewodniczy mu Prezes Zarządu. Komitet CSR odpowiada za kompleksowe podejście do zarządzania społeczną odpowiedzialnością i w razie potrzeby zwraca uwagę na możliwe do wystąpienia ryzyka, problemy z punktu widzenia społecznej oraz środowiskowej odpowiedzialności. Rekomenduje kierunki podejmowanych decyzji, które są zgodne z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Komitet spotyka się cyklicznie, przynajmniej cztery razy w roku - opiniuje, zatwierdza i rozlicza działania CSR. Obecnie obowiązująca Strategia CSR na lata 2016-2020 została zarekomendowana przez Komitet, a następnie zaakceptowana przez Zarząd.
Grupa Budimex i należące do niej spółki działają w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania. Na Zintegrowany System Zarządzania składają się następujące wdrożone normy i certyfikaty:

 • PN-ISO 26000: 2012 – system zarządzania społeczną i środowiskową odpowiedzialnością w firmie;
 • ISO 9001:2015 – system zarządzania jakością;
 • ISO 14001:2015 – system zarządzania środowiskowego;
 • PN-N-18001:2004 i OHSAS 18000:2007 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • ISO/IEC 27007:2013 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • AQAP 2011:2009 – system zarządzania jakością;
 • ISO 50001 – system zarządzania energią;
 • ISO 10001 – system zarządzania kodeksami postępowania związanych z zadowoleniem klientów;
 • ISO 20000-1 system zarządzania jakością usług informatycznych;
 • Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE2) – przyznawany podmiotom, których działalność związana jest z asortymentem wyrobów obronnych lub świadczeniem usług na rzecz obronności.

Wdrożenie i funkcjonowanie powyższych certyfikatów zostało potwierdzone przez akredytowane jednostki certyfikujące, które również nadzorują ich przestrzeganie w Grupie.

Realizacja Polityki ZSZ, podobnie jak pozostałe polityki, procedury i procesy, poddawane są regularnym audytom zewnętrznym pod kątem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, dzięki czemu możliwe jest stałe monitorowanie ich efektywności. Przeprowadzane są również coroczne audyty wewnętrzne, które wykonują tzw. wewnętrzni audytorzy – pracownicy Grupy Budimex, z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem. Każdorazowo audyty wewnętrzne są dodatkowo potwierdzone audytem zewnętrznym. W 2018 roku wobec żadnej ze spółek Grupy Budimex nie zostały nałożone sankcje pozafinansowe z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami. W raportowanym okresie zrealizowano następujące audyty wewnętrzne i zewnętrzne:

 • Audyty wewnętrzne Zintegrowanego Systemu Zarządzania –11;
 • Audyty zewnętrzne Zintegrowanego Systemu Zarządzania – 1;
 • Audyty wewnętrzne Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) – 24;
 • Audyty zewnętrzne Zakładowej Kontroli Produkcji – 12.

„Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania” nie została formalnie przyjęta na poziomie Grupy, a jedynie w spółce dominującej - Budimex SA. Jednak stosowana jest w spółkach zależnych i monitorowana przez Budimex SA w ramach nadzoru właścicielskiego.