Model wartości

GRI:

Model biznesowy Grupy Budimex powstał na potrzeby rzetelnego raportowania zintegrowanego i jego zadaniem jest prezentowanie wyników w ramach sześciu kapitałów: finansowego, ludzkiego, organizacyjnego, intelektualnego, społecznego i naturalnego. W raportowanym okresie w modelu biznesowym Grupy Budimex nie zaszły żadne znaczące zmiany.

Z modelem biznesowym i jego realizacją związane są ryzyka biznesowe, które zostały określone dla każdego z sześciu kapitałów. Zarządzanie ryzykiem, w zależności od obszaru, którego dotyczy, jest ściśle zdefiniowane w politykach obowiązujących w Grupie Budimex. Polityki, które bezpośrednio dotyczą zarządzania ryzykiem to: „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania” oraz „Polityka w zakresie kontroli zarządzania ryzykiem”.