Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex

GRI:

Sytuację finansową Grupy Budimex w roku 2018 charakteryzują wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat (zestawienie poniżej wraz z danymi porównywalnymi za rok 2017).


Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Budimex

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2018 roku w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017 roku zostały zaprezentowane poniżej:

AKTYWA31.12.201831.12.2017ZmianaZmiana %
Aktywa trwałe (długoterminowe)988 641927 33461 3076,6%
Rzeczowe aktywa trwałe258 123162 42295 70158,9%
Nieruchomości inwestycyjne28 36524 6233 74215,2%
Wartości niematerialne28 38930 163(1 774)(5,9%)
Wartości firmy jednostek podporządkowanych73 23773 237-0%
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności37 42739 228(1 801)(4,6%)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży9 7789 5012772,9%
Kaucje z tytułu umów o budowę49 10330 13818 96562,9%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności21 80739 341(17 534)(44,6%)
Należności z tytułu umowy koncesyjnej46 41646 440(24)(0,1%)
Pozostałe aktywa finansowe74 14567 0337 11210,6%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego361 851405 208(43 357)(10,7%)
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)4 467 7105 070 022(602 312)11,9%
Zapasy1 611 8131 425 100186 71313,1%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności819 300689 939129 36118,7%
Kaucje z tytułu umów o budowę28 31127 8124991,8%
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę561 537483 50178 03616,1%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego33 10230 2982 8049,3%
Pozostałe aktywa finansowe4 495286 533(282 038)(98,40%)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 409 1522 126 839(717 687)(33,7%)
RAZEM AKTYWA5 456 3515 997 356(541 005)(9,0%)

Aktywa trwałe (długoterminowe):

Na zmianę wartości aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2018 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wpływ miały przede wszystkim:

 • wzrost salda rzeczowych aktywów trwałych o 95 701 tysięcy złotych, przede wszystkim w wyniku zakupu oraz przyjęcia w leasing finansowy środków trwałych o wartości 158 147 tysięcy złotych. Z kolei amortyzacja zmniejszyła saldo rzeczowych aktywów trwałych o 46 186 tysięcy złotych. Sprzedano rzeczowe aktywa trwałe o wartości 8 541 tysięcy złotych,
 • wzrost salda długoterminowych kaucji z tytułu umów o budowę, zatrzymanych przez odbiorców spółek Grupy o 18 965 tysięcy, głównie w wyniku wyższej zrealizowanej sprzedaży,
 • spadek salda aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 43 357 tysięcy złotych, na skutek zmniejszenia się salda ujemnych różnic przejściowych od pozycji po stronie zobowiązań,
 • udzielenie długoterminowych pożyczek spółce stowarzyszonej FBSerwis SA w kwocie 10 780 tysięcy złotych
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA31.12.201831.12.2017ZmianaZmiana %
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej743 341881 443(138 102)(15,7%)
Kapitał podstawowy145 848145 848-0%
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej87 16387 163-0%
Pozostałe kapitały rezerwowe1 6002 557(957)(37,4%)
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych6 9475 3421 60530%
Zyski zatrzymane501 783640 533(138 750)(21,7%)
Udziały niedające kontroli7 1366856 451941,8%
Razem kapitał własny750 477882 128(131 651)(14,9%)
Zobowiązania4 705 8745 115 228(409 354)(8,0%)
Zobowiązania długoterminowe788 821614 923173 89828,3%
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania184 11092 08692 02499,9%
Kaucje z tytułu umów o budowę222 751203 64319 1089,4%
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia367 306305 85861 44820,1%
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych12 63911 0861 55314%
Pozostałe zobowiązania finansowe2 0152 250(235)(10,4%)
Zobowiązania krótkoterminowe3 917 0534 500 305(583 252)(13,1%)
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania54 82330 32424 49980,8%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania1 720 4381 697 98422 4541,3%
Kaucje z tytułu umów o budowę214 866217 193(2 327)(1,1%)
Rezerwy na straty na kontraktach budowlanych158 035243 829(85 794)(35,2%)
Wycena kontraktów budowlanych575 183783 209(208 026)(26,6%)
Przychody przyszłych okresów996 2241 345 267(349 043)(25,9%)
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia187 938170 76217 17610,1%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego6 8463 4043 442101,1%
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych1 4121 537(125)8,1%
Pozostałe zobowiązania finansowe1 2886 796(5 508)(8,1%)
RAZEM KAPITAŁ WłASNY I ZOBOWIĄZANIA5 456 3515 997 356(541 005)(9,0%)

Kapitał własny i zobowiązania:

Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań zmiany dotyczyły:

 • spadku pozycji „zyski zatrzymane” w wyniku wypłaty dywidendy,
 • wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych o kwotę 173 898 tysięcy złotych, przede wszystkim z powodu:
  • wzrostu zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania o 92 024 tysiące złotych (nowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego) oraz
  • wzrostu salda zobowiązań z tytułu rezerw na zobowiązania długoterminowe 61 448 tysięcy złotych, głównie w wyniku wzrostu salda długoterminowych rezerw na naprawy gwarancyjne.
 • spadku wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 583 252 tysięcy złotych, z których największe zmiany dotyczyły:
  • spadku wyceny kontraktów budowlanych w kwocie 208 026 tysięcy złotych, przede wszystkim ze względu na mniejsze zaangażowanie inwestorów w bieżące finansowanie projektów budowlanych w porównaniu z latami ubiegłymi,
  • spadek salda rezerwy na straty na kontraktach w wysokości 85 794 tysięcy złotych oraz,
  • spadku salda przychodów przyszłych okresów o 349 043 tysięcy złotych, głównie w wyniku rozliczenia się zaliczek na realizowane kontrakty budowlane.