Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie

Budimex od wielu lat jest sygnatariuszem „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, którego celem jest promowanie właściwych postaw w zakresie BHP w branży budowlanej. To największa tego typu inicjatywa. W ramach utworzonego w 2010 roku Porozumienia, 13 największych firm z branży budowlanej współpracuje ze sobą w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań w zakresie BHP, np. jednolitych wzorów dokumentów, modelu potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników okresowych czy programu szkoleń okresowych.

Plan BIOZ jest jednym z efektów tej współpracy. Podczas posiedzeń Komitetów Sterujących Porozumienia spotykają się prezesi zrzeszonych firm budowlanych. W 2018 roku zajmowali się oni m.in. wypadkami śmiertelnymi, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego budownictwo jest na 8. miejscu wśród branż, w których dochodzi do wypadków w miejscu pracy i choć z roku na rok ich liczba maleje, wciąż jest w tym zakresie wiele do zrobienia.

Jako sygnatariusz Porozumienia angażujemy się w wiele inicjatyw, np. wspieramy dwa „małe” Porozumienia przy Okręgowych Inspektoratach Pracy w Szczecinie i Białymstoku, gdzie zrzeszone są mniejsze firmy budowlane. Ponadto bierzemy udział w inicjatywach, gdzie tworzone jest prawo i nowe standardy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 2018 roku dyrektor BHP PPOŻ i Ochrony Środowiska została powołana do Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Związku Zawodowego „BUDOWLANI” – gremium opiniotwórczo-doradczego. Jako lider projektu z ramienia Porozumienia uczestniczyliśmy w pracach nad nowym rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa pracy przy transporcie odbywającym się żurawiami wieżowymi. W tym zakresie współpracowaliśmy m.in. ze Stowarzyszeniem Operatorów Żurawi Wieżowych oraz ze Związkiem Zawodowym Budowlani. W efekcie rozporządzenie zostało zmienione zgodnie z naszymi propozycjami. Również jako sygnatariusz Porozumienia uczestniczyliśmy w pracach nad opisem kwalifikacji w budownictwie, w tym dotyczących pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, koordynatorów zespołów oraz doradców ds. zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Jednym z kluczowych projektów Porozumienia są bezpłatne szkolenia dla pracowników małych i średnich, realizowane we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od pięciu lat inną wspólną inicjatywą sygnatariuszy Porozumienia jest Tydzień Bezpieczeństwa, którego kolejna edycja miała miejsce w dniach 14-20 maja 2018 roku. W trakcie tych kilku dni na setkach budów prowadzone są szkolenia, pokazy sprzętu, mające na celu promowanie kultury bezpieczeństwa przy udziale Straży Pożarnej i Policji. Odbywają się również spotkania z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. Hasło zeszłorocznej, piątej edycji brzmiało: „Bezpieczeństwo się opłaca. Wszystkim!” i miało na celu zwrócenie uwagi na fakt, że gdy chodzi o bezpieczeństwo nie jest ważne jaką firmę reprezentujemy oraz że bezpieczna budowa opłaca się również inwestorom.