Gospodarka odpadami

Gospodarowanie odpadami na budowach reguluje Plan Gospodarowania Odpadami zawarty w Planie BIOZ. Jeśli w toku prac budowlanych wytwarzane będą odpady niebezpieczne, wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do zawarcia tego w Instrukcji „Bezpiecznego Wykonania Robót” i do reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty środowiskowe w trakcie ich realizacji. Prawidłowe zarządzanie odpadami na budowach i monitorowanie ewentualnych pozostałości substancji niebezpiecznych jest koordynowane na bieżąco, w miejscu realizacji inwestycji przez zlokalizowane na jej terenie laboratoria.

Na każdym etapie budowy wytwarzane są innego rodzaju odpady. Gruz ceglany i betonowy powstaje na wstępnym etapie rozbiórki obiektów, w miejsce których powstanie nowa inwestycja, a stary asfalt czy tłuczeń torowy to odpady powstałe po usunięciu drogi i torów. Najczęściej wytwarzanymi odpadami są: ziemia i gruz, kamienie oraz odpady z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.1 Wiele z nich można ponownie wykorzystać na kolejnych etapach prowadzonych prac budowlanych. Usunięta ziemia jest pełnowartościowym surowcem i może być zastosowana do prac wykończeniowych. Krzewy czy konary z wycinki, której często nie da się uniknąć, mogą służyć jako paliwo biomasowe, czy materiał ogrodniczy po tak zwanym zrębkowaniu, czyli zmieleniu na drobne części. Szczegółowe informacje na temat ilości odpadów można znaleźć w tabelach na końcu raportu.