Sprawozdanie z sytuacji finansowej

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Nota31 grudnia 2018 roku31 grudnia 2017 roku
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy 19145 848145 848
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 1980 19980 199
Pozostałe kapitały rezerwowe1951 35652 452
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 7 1595 682
Zyski / (straty) zatrzymane 19322 012449 995
KAPITAŁ WŁASNY ogółem 606 574734 176
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 2088 17145 885
Kaucje z tytułu umów o budowę 27213 836192 314
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 24271 771219 909
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 2310 1087 857
Pozostałe zobowiązania finansowe15-713
Zobowiązania długoterminowe ogółem 583 886466 678
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 2042 08226 381
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 211 641 8991 579 248
Kaucje z tytułu umów o budowę 27205 048207 272
Rezerwy na straty na kontraktach budowlanych25159 036234 876
Wycena kontraktów budowlanych25583 918767 855
Przychody przyszłych okresów 26378 465671 844
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 24174 929157 814
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 231 122985
Pozostałe zobowiązania finansowe156806 153
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem3 187 1793 652 428
ZOBOWIĄZANIA ogółem3 771 0654 119 106
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ4 377 6394 853 282


AKTYWA31.12.201831.12.2017ZmianaZmiana %
Aktywa trwałe (długoterminowe)988 641927 33461 3076,6%
Rzeczowe aktywa trwałe258 123162 42295 70158,9%
Nieruchomości inwestycyjne28 36524 6233 74215,2%
Wartości niematerialne28 38930 163(1 774)(5,9%)
Wartość firmy jednostek podporządkowanych73 23773 237-0%
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności37 42739 228(1 801)(4,6%)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży9 7789 5012772,9%
Kaucje z tytułu umów o budowę49 10330 13818 96562,9%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności21 80739 341(17 534)(44,6%)
Należności z tytułu umowy koncesyjnej46 41646 440(24)(0,1%)
Pozostałe aktywa finansowe74 14567 0337 11210,6%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego361 851405 208(43 357)(10,7%)
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)4 467 7105 070 022(602 312)11,9%
Zapasy1 611 8131 425 100186 71313,1%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności819 300689 939129 36118,7%
Kaucje z tytułu umów o budowę28 31127 8124991,8%
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę561 537483 50178 03616,1%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego33 10230 2982 8049,3%
Pozostałe aktywa finansowe4 495286 533(282 038)(98,4%)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 409 1522 126 839(717 687)(33,7%)
RAZEM AKTYWA5 456 3515 997 356(541 005)(9,0%)