Paliwa, energia i emisja CO2

Zapotrzebowanie Grupy Budimex na paliwa i energię wynika z:

  • produkcji masy bitumicznej,
  • pracy maszyn budowlanych, transportu materiałów, surowców i odpadów,
  • wykorzystania pojazdów służbowych.

Z realizacją inwestycji jest ściśle związana energochłonność i emisyjność. Wpływ zużycia energii i paliw zależy od charakteru danej inwestycji, gdzie prowadzona jest modernizacja i wymiana sprzętu na bardziej ekonomiczny i ekologiczny, realizowane są działania edukacyjne, mające na celu zachęcenie pracowników do racjonalnego korzystania z energii i paliw. Ograniczenie zużycia energii ma miejsce również w biurach Grupy Budimex, w ramach energooszczędnego oświetlenia, sprzętu komputerowego (100% komputerów z Energy Star) czy materiałów biurowych ze znakami ekologicznymi. Obniżamy zużycie paliw w samochodach osobowych i dostawczych, ciężarowych i maszynach roboczych. Jednym ze sposobów wyrównania bilansu wpływu na środowisko naturalne jest zakup tzw. zielonej energii, wytworzonej w elektrowniach wodnych.

W 2018 roku znaleźliśmy się w gronie 5 firm uczestniczących w pierwszej w historii aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW), organizowanej przez Lasy Państwowe w ramach projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe. W ramach aukcji zakupiliśmy 8000 sztuk JDW, co pozwoliło zmniejszyć nasz „ślad węglowy” o około 10% w 2018 roku. Zostaliśmy również wyróżnieni tytułem „Partner dla Klimatu” przez Ministra Środowiska oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. To unikatowa inicjatywa w skali Europy i świata, a dla Grupy Budimex kolejny sposób na wspieranie działań typu „carbon offset”, zmierzającym do zneutralizowania już wyemitowanego dwutlenku węgla.

W 2018 roku w Grupie Budimex wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Jest to związane z rosnącą z roku na rok skalą i liczbą inwestycji – w zeszłym roku szczególnie było to związane z budową dróg. Pośrednia i bezpośrednia emisja CO2 wzrosła w porównaniu z 2017 rokiem o 31,97%. Z kolei wykorzystanie energii odnawialnej potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami w 2018 roku stanowiło ponad 20% całości zakupionej energii elektrycznej i w porównaniu z poprzednim rokiem zmalało nieznacznie o 7%. Należy podkreślić, że wzrost w 2017 wyniósł aż 193%.