Zarządzanie odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw

GRI:

Jako generalny wykonawca działamy w oparciu o sieć podwykonawców. Pomiędzy Budimeksem a podwykonawcami obowiązuje zasada partnerskich, długoterminowych relacji, a w sytuacji zmieniających się warunków rynkowych, wdrażane są wspólnie wypracowane rozwiązania, mające na celu optymalizację zasobów i portfela zamówień.

Ponosimy odpowiedzialność za działania podwykonawców na realizowanych kontraktach. Dlatego budowanie z nimi długoterminowych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Dobra współpraca z podwykonawcami to również gwarancja sprawnej i terminowej realizacji przez spółkę projektów. Pozostałe spółki Grupy Budimex wykonują zlecenia jako generalni wykonawcy i wówczas koordynują działania podwykonawców lub działają w roli podwykonawców. Zdarza się, że występują w charakterze inwestora. Tak dzieje się w przypadku spółki Budimex Nieruchomości. Podwykonawcy Grupy Budimex zobowiązani są nie tylko do realizacji zobowiązań biznesowych względem spółek z Grupy, ale też poszanowania jej przepisów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy kontrahent Grupy Budimex przy zawieraniu umowy o współpracy jest zobowiązany do przestrzegania:

 • Wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wymagań ochrony środowiska
 • „Zbioru Zasad postępowania dla Kontrahentów”

„Zbiór zasad postępowania dla Kontrahentów” to tzw. klauzula etyczna, która określa oczekiwania Grupy Budimex wobec poddostawców w zakresie:

 • przestrzegania prawa
 • etyki w działalności
 • poszanowania praw człowieka
 • relacji z pracownikami i pomiędzy pracownikami
 • zobowiązań wobec osób trzecich i rynku
 • poszanowania środowiska naturalnego

Podwykonawcy Budimex są weryfikowani pod kątem zgodności prowadzonej przez nich działalności ze standardami Grupy, szczególnie w zakresie jakości i bezpieczeństwa prac oraz etyki. W trakcie trwania współpracy prowadzony jest stały monitoring ich działalności, a na koniec odbywa się ocena podsumowująca. Ze względu na ryzyka takie, jak: niska jakość wykonania prac lub opóźnienia u podwykonawców prowadzone są również audyty.

Kolejną grupą, z którą współpracują spółki w Grupie Budimex są dostawcy materiałów podstawowych i surowców oraz usług specjalistycznych, a do głównych należą producenci:

 • asfaltów drogowych (Orlen Asfalt, Lotos Asfalt)
 • zbrojeń stalowych, prętów zbrojeniowych i wyrobów hutniczych (Arcelor Mittal Distribution Solutions Polska, Konsorcjum Stali SA, ThyssenKrupp Energostal SA, Vimex SA)
 • kruszyw i betonu (Cemex Polska Sp. z o.o., Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., Lafarge Cement SA, KGHM Metraco SA, Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu SA, Nordkalk Sp. z o.o., PGP Bazalt SA, ZPK Rupińscy Sp. j.)
 • barier drogowych i mostowych (Stalprodukt SA)
 • paliw - olej opałowy, mazut (Lotos Paliwa Sp. z o.o., PKN Orlen SA, Lausitz Energie Bergbau AG)
 • elementów przepustów drogowych (Viacon Polska Sp. z o.o)
 • wyrobów betonowych - zbiorniki, ścianki oporowe (PGP Bazalt SA)
 • energii elektrycznej (Energa Obrót SA, Tauron Sprzedaż sp. z o.o.)
 • geosyntetyków (Biuro Inżynierii Drogowej Drotest Sp. j.)

W 2018 roku udział żadnego z dostawców materiałów lub usług nie przekroczył 10% wartości sprzedaży Grupy.


Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Łańcuch dostaw Grupy Budimex obejmuje tysiące dostawców i kontrahentów, z którymi na co dzień współpracujemy. Jako generalny wykonawca odpowiadamy za podejmowane przez nich działania, dostarczane materiały oraz warunki pracy. Główne ryzyka, jakie zidentyfikowaliśmy w łańcuchu dostaw dotyczą:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • warunków zatrudnienia,
 • ochrony środowiska,
 • terminowości i jakości wykonywanych prac,
 • finansów.

Do ryzyk finansowych należą przede wszystkim ryzyka kredytowe i pomimo wprowadzenia restrykcyjnych procedur kontroli należności w Grupie, wciąż mamy na uwadze ryzyko niewypłacalności inwestorów, ale również opóźnienia po ich stronie w procesie akceptacji i fakturowania wykonanych robót. Opóźnienia w terminowym regulowaniu należności mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe w Grupie. Szczegółowe informacje na temat ryzyka finansowego znajdują się w sprawozdaniu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku. Część ze wskazanych ryzyk może wystąpić już w trakcie realizacji danego kontraktu i sposób zarządzenia nimi decyduje o tym, czy prace będą zrealizowane zgodnie z planem. Do takich ryzyk należą na przykład:

 • wzrost cen materiałów budowlanych, ropopochodnych i energii,
 • wzrost cen usług podwykonawców,
 • wzrost kosztów zatrudnienia pracowników,
 • dostępność i utrzymanie kadry,
 • opóźnienia w terminowym wykonaniu lub niedostateczna jakość robót podwykonawców.

W celu monitorowania tych ryzyk w 2018 roku u podwykonawców Budimex przeprowadzono audyty wymienione w tabeli poniżej. Każdy nowy kontrahent w pierwszym etapie współpracy, poddawany jest ocenie wstępnej na podstawie ankiety kwalifikacyjnej. Ankieta zawiera deklarację dostawcy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów w zakresie m.in. prawa pracy, BHP i ochrony środowiska. Warunkiem kwalifikacji wstępnej dostawcy1 jest zatwierdzenie tej deklaracji. Ostatecznie wszyscy istotni dostawcy i podwykonawcy (100%) poddawani są ocenie (kwalifikacji) wstępnej. Natomiast w przypadku zakończenia współpracy z danym dostawcą, przeprowadzamy ocenę końcową, gdzie bierzemy pod uwagę takie kwestie, jak: jakość, terminowość, rzeczywisty potencjał techniczny, BHP, aspekty środowiskowe oraz dotyczące praw człowieka, w tym praw pracowniczych. Oceny dokonują kierownicy kontraktów, którzy mają za zadanie wskazać wszelkie nieprawidłowości lub zdarzenia, mogące stanowić zagrożenie lub działania, które są niezgodne z obowiązującymi poddostawców zasadami Grupy Budimex. Wyniki ankiet kwalifikacyjnych oraz ocen końcowych gromadzone są w Centralnej Bazie Danych. Dostęp do tych danych mają audytorzy wewnętrzni, którzy wykorzystują je do oceny poddostawców. Audytorzy mają również dostęp do ofert dostawców, na podstawie których została podpisana umowa. Analizując ofertę, historię kontraktu i wynik oceny końcowej, mogą porównać do czego na poziomie oferty zobowiązał się dany poddostawca, a jak faktycznie przebiegała i zakończyła się współpraca. Ze swojej strony, po zakończeniu danego kontraktu, wysyłamy do inwestora Ankietę Zadowolenia, w ramach której oceniana jest nasza praca. Wyniki i wnioski z oceną są następnie analizowane przez kierownictwo na corocznych przeglądach zarządzania.

Na podstawie wstępnej kwalifikacji oraz ocen końcowych podwykonawcy są kategoryzowani w następujący sposób:

 • rekomendowany (najwyższe oceny),
 • kwalifikowany (oceny pozytywne, ale nieco niższe niż w przypadku dostawców rekomendowanych),
 • odrzucony (niskie oceny, ale kwalifikacja ma charakter warunkowy, tj. możliwe jest podjęcie współpracy o ile np. partner biznesowy wprowadzi działania naprawcze),
 • dekwalifikowany (podjęcie współpracy z danym partnerem nie jest możliwe ze względu np. na jego kondycję finansową, czy wcześniejsze rażące naruszenie zasad współpracy np. w wymiarze etycznym, czy środowiskowym, tj. próby przekupstwa, czy spowodowanie znaczących szkód środowiskowych).

Grupa Budimex dąży do tego, by znaczące umowy z kluczowymi kontrahentami, mimo słabszej często siły negocjacyjnej Spółki, uzupełniane były o załącznik etyczny.

Wyniki ocen wstępnych (ankiety kwalifikacyjne) i ocen końcowych u poddostawców w 2018 roku:

Zakres weryfikacji201620172018
Umowy ramowe
Istotne umowy inwestycyjne zdefiniowano jako umowy ramowe BZC161930
Istotne umowy inwestycyjne zawierające klauzule etyczne. Łączna liczba umów z tymi klauzulami i % istotnych umów ramowych11 (69%)11 (58%)24 (80%)
Odsetek wszystkich umów z klauzulami etycznymi wśród wszystkich w umów ramowych50%72%73%
Ankiety kwalifikacyjne i oceny końcowe
Liczba ankiet kwalifikacyjnych1 1911 0191 163
Liczba przeprowadzonych ocen końcowych4 5833 0685 329
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości184153361
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości
Dotrzymywanie terminów6145121
Jakość produktu242147
Potencjał techniczny504178
Spełnienie warunków cenowych111031
BHP262349
Ochrona środowiska121235

W porównaniu z poprzednimi latami, liczba stwierdzonych nieprawidłowości wzrosła, gdyż w 2018 roku wykonano o 75% więcej ocen w stosunku do roku 2017, co statystycznie wpłynęło na większą liczbę stwierdzonych nieprawidłowości. Największy wzrost liczby negatywnych ocen wystąpił w zakresie dotrzymania terminów. Mógł on wynikać ze zbyt dużej liczby prowadzonych jednocześnie robót w skali kraju, a co za tym idzie zwiększonym popytem na materiały i usługi, za którym nie nadążyła podaż.