O raporcie

GRI:

Obecnie prezentowany raport otwiera nową dekadę publikowania danych niefinansowych przez Budimex. Jest to już jedenasty z kolei roczny raport zrównoważonego rozwoju, a trzeci raport zintegrowany. W każdym z raportów Budimeksu dane dotyczące działalności biznesowej i związanych z nią ryzyk, ochrony środowiska, spraw pracowniczych i społecznych prezentowane są w taki sposób, aby możliwa była ich weryfikacja i porównanie rok do roku. Raportowanie danych niefinansowych i finansowych od wielu lat jest dla Budimeksu formą komunikacji z akcjonariuszami i interesariuszami oraz sposobem prowadzenia dialogu zgodnie w duchu wiarygodności i transparentności. Zgodnie z zasadami raportowania zintegrowanego, obecny raport pokazuje tworzenie wartości w określonej perspektywie czasowej. Warto podkreślić, że jest to kolejny już raport opublikowany wyłącznie w wersji elektronicznej, co jest spójne z polityką ochrony środowiska w Budimeksie.

Raport obejmuje najbardziej istotne działania Grupy Budimex i jej trzech kluczowych spółek (Budimex SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Mostostal Kraków SA), które miały miejsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. W porównaniu do poprzedniego roku, nie zaszły znaczące zmiany co do zakresu raportowania. W dalszym ciągu kluczowymi obszarami są ład korporacyjny i strategia biznesowa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców, minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i zarządzanie bioróżnorodnością oraz wkład firmy w rozwój społeczności lokalnych. Co do zmian struktury, we wrześniu 2018 roku zgodnie z założoną strategią sprzedana została spółka Elektromontaż-Poznań SA. Poprzedni raport został opublikowany 21 maja 2018 roku.

GRI:

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest przejrzysta i transparentna komunikacja z otoczeniem, dlatego treść naszego raportu opracowaliśmy zgodnie z najlepszymi standardami, w oparciu (in accordance) o wytyczne GRI Standards (Global Reporting Initiative) w podstawowej opcji Core, normy ISO 26000, zasad Global Compact, polskiego i europejskiego prawa w zakresie raportowania danych pozafinansowych, Dyrektywy 2014/95/UE o ujawnianiu informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności oraz wytycznych IIRC (International Integrated Reporting Council) w zakresie raportowania zintegrowanego. Rzetelność i zgodność raportu zgodnie z Wytycznymi GRI została poddana weryfikacji i potwierdzona przez niezależnego audytora (Deloitte Advisory Sp. z o.o. Sp. k.). W 2017 roku nasz raport niefinansowy został wyróżniony w konkursie Raporty Społeczne w kategorii „Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych”, a w 2018 roku w plebiscycie Biuletynów Firmowych w kategorii „Projekt jednorazowy korporacyjny”.


Interesariusze

W budowaniu długotrwałych relacji z interesariuszami kierujemy się naszymi firmowymi wartościami, którymi są: odpowiedzialność, etyka, współpraca i ambicja. Powołany przez Grupę Komitet CSR czuwa nad tym, by komunikacja z kluczowymi dla nas grupami interesariuszy prowadzona była w sposób transparenty i na zasadach otwartego dialogu. Narzędzia komunikacji dobieramy w zależności od potrzeb danej grupy. Bierzemy udział w szeregu spotkań oraz konferencji biznesowych i branżowych, mamy profile firmowe w mediach społecznościowych, korzystamy ze sztucznej inteligencji (chat bot), realizujemy projekty społeczne, jesteśmy członkiem stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz branży budowlanej, prowadzimy ankiety dla dostawców. W komunikacji bardzo dużą wagę przykładamy również do budowania bezpośrednich relacji.

Mapę interesariuszy tworzy łącznie 6 głównych grup, mających wpływ na Grupę Budimex i takich, na które oddziałuje Grupa.
Są to:

 • Pracownicy i partnerzy społeczni (pracownicy etatowi, studenci i potencjalni pracownicy, byli pracownicy, związki zawodowe, pracownicy podwykonawców i dostawców, inspekcja pracy i inne zbliżone instytucje nadzoru);
 • Inwestorzy (inwestor strategiczny, inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, domy maklerskie, banki);
 • Klienci (GDDKiA, klienci instytucjonalni, klienci indywidualni, partnerzy biznesowi, kluczowi dostawcy, podwykonawcy, lokalna administracja samorządowa, administracja rządowa);
 • Społeczeństwo (społeczności lokalne w obrębie inwestycji, mieszkańcy i liderzy społeczni, szkoły wyższe i pracownicy naukowi/studenci, organizacje techniczne i branżowe);
 • Środowisko naturalne (organizacje ekologiczne, inspektorzy nadzoru ochrony środowiska, Lasy Państwowe);
 • Media, opinia publiczna.

Za dialog z interesariuszami odpowiada Komitet CSR, który na bieżąco analizuje i aktualizuje czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą mieć wpływ na proces dialogu oraz istotność kluczowych obszarów odpowiedzialności Grupy Budimex.

W Grupie obowiązuje zasada prowadzenia dialogu w sposób zdecentralizowany, co oznacza, że przeważają bezpośrednie relacje z interesariuszami. Częstotliwość kontaktu zależy od charakteru danej grupy oraz ich potrzeb. Kanały komunikacji z interesariuszami dostosowywane są do danej grupy docelowej. Są to m.in. ankiety dla dostawców, spotkania i konferencje, media społecznościowe, chat bot, projekty społeczne, udział w inicjatywach zewnętrznych, np. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Za dialog z otoczeniem zewnętrznym odpowiada Dział Komunikacji i Rzecznik Prasowy oraz Biuro Analiz Strategicznych.

W 2018 roku, nie zaszły żadne znaczące zmiany w dialogu z poszczególnymi grupami interesariuszy i w wykorzystaniu kanałów komunikacji. Stąd w zdefiniowaniu kluczowych obszarów posłużono się wcześniejszymi wynikami badań i rozmów z interesariuszami. W ocenie Zarządu Grupy przeprowadzanie osobnego panelu interesariuszy na potrzeby opracowania niniejszego raportu nie było konieczne. Zdefiniowane w raporcie istotne aspekty są cyklicznie omawiane w ramach wewnętrznych spotkań Komitetu CSR. Wobec tego Zarząd Grupy jest przekonany, że potrzeby kluczowych grup interesariuszy i ich oczekiwania względem Grupy Budimex są odpowiednio adresowane.

Istotność zagadnień w raporcie

GRI:

Budimex dokonuje rewizji istotnych zagadnień do raportu w ramach badania i ponawia je cyklicznie, chyba, że mają miejsce wydarzenia wymagające wcześniejszego jego przeprowadzenia (np. zmiana modelu biznesowego). Proces definiowania istotnych aspektów został przeprowadzony w Grupie Budimex po raz pierwszy w 2012 roku w ramach kompleksowego badania wśród kluczowych menadżerów. Badanie bazowało na wytycznych normy PN-ISO 26000 i dotyczyło analizy ze wskazaniem kluczowych obszarów odpowiedzialności Grupy. Rok później wybrane obszary zostały ponownie zweryfikowane pod kątem środowiskowym i finansowym, a następnie rozwinięte przez utworzony w 2013 roku Komitet CSR Budimex. Od tego czasu co roku obszary te są modyfikowane przez Komitet, jeśli zachodzi taka potrzeba. Przy ich monitoringu wykorzystywane są wyniki ogólnodostępnych badań i analiz dotyczące sektora budowlanego, opinie pracowników Budimex, wymiana doświadczeń w ramach spotkań Komitetu Sterującego przy Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, w którym zrzeszone są największe firmy branży budowlanej.

Informacje na temat istotności poszczególnych aspektów działalności Grupy zbierane są na bieżąco. W procesie definiowania istotnych aspektów niniejszego raportu, uwzględniono również informacje zwrotne z Ministerstwa Finansów i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, dotyczące zeszłorocznego sprawozdania z działalności niefinansowej Grupy Budimex. Ponadto na istotność obszarów mają również doniesienia medialne oraz pozycja firmy na tle rynku.

Lista zagadnień kluczowych dla działalności Grupy Budimex:

 • warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP),
 • wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność,
 • prewencja zachowań nieetycznych,
 • jakość i bezpieczeństwo obiektów budowlanych,
 • racjonalne korzystanie z zasobów i zanieczyszczenie środowiska.

Zarząd Budimex SA uznał, że nie ma konieczności powtórzenia badania istotności na potrzeby opracowania niniejszego raportu, ponieważ w porównaniu z rokiem poprzednim nie zaszły żadne znaczące zmiany w tym zakresie. Kwestie takie jak wypadkowość, współpraca z podwykonawcami, bioróżnorodność są nadal najczęściej wskazywanymi przez interesariuszy. Wynika to z niezmiennego zakresu działalności biznesowej oraz wpływu na środowisko i społeczeństwo. Obecnie zdefiniowane obszary są zgodne ze Strategią CSR Budimex na lata 2016-2020.

Na podstawie przeprowadzonego badania została opracowana powyższa lista kluczowych zagadnień ze wskazaniem, w jakim stopniu dany aspekt jest istotny dla danej spółki w Grupie Budimex, wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Na potrzeby przygotowania niniejszego raportu wykorzystane zostało wspomniane wcześniej badanie istotności zagadnień niefinansowych w ocenie interesariuszy, względem poszczególnych spółek w Grupie. Badanie to pozwoliło również identyfikować istotne ryzyka pozafinansowe.

GRI:

Istotność obszarów w Budimex:

Aspekt społeczny lub środowiskowyAspekty oddziaływania i wskaźniki wg GRIBudimex SABudimex Nieruchomości Sp. z o.o.Mostostal Kraków SA
Warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)·      Miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (403-1, 403-2, 403-3, 403-4) wysoki*wysoki*wysoki*
·      Ocena dostawców (414-1, 414-2)
·      Mechanizm przekazywania skarg (103-2)
Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność·      Bioróżnorodność (304-1, 304-2, 304-3, 304-4)wysoki*wysoki*wysoki*
·      Ocena środowiskowa dostawców (308-1, 308-2)
·      Mechanizm przekazywania skarg (103-2)
·      Społeczność lokalna (413-1, 413-2)
Prewencja zachowań nieetycznych ·      Prawa człowieka: inwestycje (412-3)wysoki*wysoki*wysoki*
·      Prawa człowieka: mechanizm przekazywania skarg (103-2)
·      Antykorupcja (205-1, 205-3)
Jakość i bezpieczeństwo budowanych obiektów ·      Zdrowie i bezpieczeństwo klienta (416-1, 416-2) wysoki*wysoki*wysoki*
·      Surowce i materiały (301-1, 301-2)
Racjonalne korzystanie z zasobów i zanieczyszczenie środowiska·      Energía (302-1, 302-3)średni*średni*średni*
·      Emisje (305-1, 305-2, 305-4, 305-7)
·      Ścieki i odpady (306-2, 306-3)
·      Zgodność z regulacjami (307-1)
·      Ocena środowiskowa dostawców (308-1, 308-2)
·      Inne (branżowe) (CRE2, CRE8)