Niestety wyeliminowanie wszystkich utrudnień i zagrożeń nie jest w pełni możliwe, dlatego Grupa Budimex stara się rekompensować społecznościom lokalnym uciążliwości, wywołane przez swoją działalność.
Wpływ społeczny Grupy Budimex

Budimex przywiązuje ogromną wagę do współpracy ze społecznościami lokalnymi, w tym wspierania ich, a także do ograniczania negatywnego wpływu na mieszkańców terenów, na których firma prowadzi swoją działalność́.

Zarządzanie obszarem oddziaływania społecznego Grupy Budimex określone zostało w „Zasadach Polityki Odpowiedzialności Spółki”. Dokument ten obejmuje m. in. postanowienia bezpośrednio lub pośrednio związane z aspektami społecznego oddziaływania, nakazując etyczne i odpowiedzialne postepowanie w odniesieniu do wszystkich prowadzonych działań́, przejrzystość́ i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie nadzoru właścicielskiego, a także przyczynianie się do rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Drugim dokumentem funkcjonującym w tym obszarze jest „Polityka współpracy ze społecznościami lokalnymi”. Wskazuje ona na konkretne działania, jakie muszą zostać́ podjęte zarówno przed rozpoczęciem prac budowlanych (prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną na temat danego projektu pozwalającego na rozwiewanie ewentualnych obaw związanych z realizacją inwestycji), jak i w trakcie trwania kontraktu (budowanie relacji z otoczeniem społecznym przedsięwzięcia).

Budowa infrastruktury drogowej i kolejowej w perspektywie długoterminowej jest jednym z warunków rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a w efekcie podnosi jakość życia danej społeczności. Jednak na etapie realizacji prac budowlanych wiąże się z konkretnymi utrudnieniami, szczególnie dla mieszkańców terenów bezpośrednio sąsiadujących z danym projektem (np. wzmożony ruch i hałas wynikający z transportu materiałów budowlanych, pracy maszyn). Każdy potencjalny aspekt wpływu inwestycji na otoczenie jest analizowany już̇ na etapie wydawania decyzji administracyjnych, a przedstawiciele mieszkańców biorą udział w konsultacjach społecznych. Grupa Budimex prowadzi również nieobligatoryjne, dodatkowe konsultacje społeczne w trakcie projektowania np. objazdów czy zamknięć dróg. Udostępnia kanały informacji zwrotnej dla mieszkańców w postaci formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.budimex.pl oraz profili firmowych w mediach społecznościowych. W ten sposób ogranicza ryzyko wystąpienia zjawisk, które mogą negatywnie wpływać na sąsiadów realizowanych przedsięwzięć lub prowadzić do opóźnień i przestojów robót wynikających np. z protestów mieszkańców, blokowania przez nich prac, przedłużania procedur administracyjnych.

Niestety wyeliminowanie wszystkich utrudnień i zagrożeń nie jest w pełni możliwe, dlatego Grupa Budimex stara się rekompensować społecznościom lokalnym uciążliwości, wywołane przez swoją działalność. Organizuje m.in. akcje edukacyjne dla najmłodszych związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, udzielaniem pierwszej pomocy, a także finansuje zakup sprzętu dla straży pożarnych, szpitali itp. Pomaga również mieszkańcom w realizacji drobnych prac, np. w odnawianiu placów zabaw.

W 2021 roku nie wystąpiły konflikty ze społecznością lokalną o długoterminowym charakterze. Na przestrzeni raportowanego okresu zgłoszono kilka incydentów. W każdym z przypadków podjęto działania naprawcze mające na celu zniwelowanie zidentyfikowanych niedogodności:

  • Kontrakt Gazociąg Strachocina – zgłoszone zostały zniszczenia i zanieczyszczenia lokalnych dróg dojazdowych na terenie gminy Komańcza. Wdrożone zostało regularne mycie i naprawa dróg.
  • DK12 w Chełmie – zgłoszone zostały incydenty z niektórymi sąsiadami budowy związane z koniecznością przemieszczenia ogrodzeń. Mieszkańcy musieli przenieść swoje ogrodzenia z fragmentów działek nielegalnie zajętych przez ich posesje. Cześć mieszkańców nie chciała wykonać działań w swoim zakresie. Prace związane z przeniesieniem ogrodzeń zostały wykonane przez Budimex.
  • S14 w Łodzi – przez teren budowy zajęta została studnia wody, wcześniej należąca do domu sąsiadującego z budową. Budimex zbudował sąsiadom nową studnię.
  • Budowa Kolektora Wiślanego w Warszawie – wystąpiły protesty środowisk rowerowych po wprowadzeniu objazdów dla działających wcześniej ścieżek rowerowych. Zgłoszono nieprawidłowe oznakowanie ścieżek tymczasowych. Oznakowanie zostało uzupełnione.
  • Budowa obwodnicy Wałbrzycha – mieszkańcy jednej z sąsiadujących posesji zaalarmowali, że nowy nasyp drogowy podczas obfitych opadów zalewa parter ich domu. Sytuacja była efektem nieprawidłowego projektu budowlanego. Budimex wykonał dodatkowe odwodnienie w tym miejscu i zwrócił się do inwestora o zmianę projektu i zlecenie wykonania dodatkowych odpływów wody.
  • Warszawa Zachodnia – zgłoszono przez mieszkańców niedostateczne oznakowanie przejść tymczasowych. Przejścia tymczasowe zostały dodatkowo oznakowane.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.