Zarząd Grupy Budimex podejmuje kluczowe decyzje wpływające na strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Do obowiązków Zarządu należy również zatwierdzanie planów strategicznych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

W 2021 roku Cezary Mączka – Członek Zarządu i dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi nadzorował i brał aktywny udział w pracach nad modyfikacją oraz aktualizacją Strategii w obszarach ESG. Prace w tym zakresie były prowadzone od połowy 2021 roku i na dzień 31 grudnia 2021 roku nie zostały jeszcze ukończone. Ich kontynuacja została zaplanowana na 2022 rok.

Za prowadzenie działań operacyjnych w obszarze ESG są odpowiedzialne poszczególne jednostki organizacyjne w Budimex SA w ramach nadzoru nad kwestiami środowiskowymi, zarządzania ryzykiem, zarządzania zasobami ludzkimi, obszaru BHP, Compliance oraz komunikacji.

Na obecnym etapie uwarunkowania zarządczego ESG nie została wdrożona ocena skuteczności działań Zarządu oraz Rady Nadzorczej w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem.

Różnorodność na najwyższych szczeblach zarządczych

Ogólna Polityka Różnorodności funkcjonuje w Grupie Budimex od września 2016 roku. W czerwcu 2021 roku została ona zaktualizowana. Polityka określa kierunek dla skutecznego zarządzania różnorodnością w Grupie. Pozostając jednym z największych pracodawców w Polsce Grupa Budimex kieruje się zasadami poszanowania wszystkich osób, równego ich traktowania, wykorzystywania potencjału pracowników oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji wierząc, że przynosi to wymierne korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność organizacji oraz kreowanie przyjaznego otoczenia społecznego.

Polityka odnosi się do wszystkich szczebli zatrudnienia w Grupie. Z uwagi na istotność wpływu wywieranego na pozostałą kadrę przez przestrzeganie zasad różnorodności na najwyższych szczeblach organizacji 21 września 2021 roku w Grupie Budimex przyjęta została Polityka Różnorodności Zarządu. Celem Polityki jest zapewnienie zasad równego traktowania i różnorodności na najwyższym szczeblu zarządczym Grupy. Polityka ta wyznacza trajektorię działań w dążeniu do spełnienia najlepszych praktyk, w tym Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zakresie różnorodności. Na rok 2022 zaplanowano przyjęcie Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej.

Celami Polityki Różnorodności są:

przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji

zapewnienie równych szans w dostępie do informacji o obowiązujących w Grupie standardach etycznych

aktywne zarządzanie różnorodnością w ramach prowadzonej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie otwartego i różnorodnego środowiska pracy

zapewnienie równych szans w dostępie do edukacji i awansu

osiągnięcie poziomu równości wynagrodzeń mierzonego wskaźnikiem Gender Pay Gap

utrzymanie poziomu reprezentacji kobiet w całkowitej liczbie pracowników Grupy Budimex na poziomie powyżej średniej dla sektora budowlanego

zapewnienie uczciwej i obiektywnej oceny pracowniczej

promocja różnorodności i edukacja
we współpracy z naszymi interesariuszami

utrzymanie poziomu reprezentacji kobiet na stanowiskach w wyższej kadrze zarządzającej oraz pośród menadżerów i kierowników na poziomie co najmniej równym poziomowi reprezentacji kobiet w całkowitej liczbie pracowników Grupy Budimex

Należyta staranność w zarządzaniu

Certyfikowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem zapewniają efektywne zarządzanie na poziomie operacyjnym. W przypadku Budimeksu, stojącego na czele grupy kapitałowej, na Zintegrowany System Zarządzania składają się:

  • system zarządzania jakością wg ISO 9001,
  • system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001,
  • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – zgodny z ISO 45001,
  • system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001,
  • system zarządzania jakością wg AQAP 2110,
  • system zarządzania energią wg ISO 50001,
  • system zarządzania jakością usług informatycznych wg ISO/IEC20000-1,
  • System jakości wg PN-EN ISO 3834-2 dotyczący spawania

Budimex SA posiada kod NATO nr 1836H Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) przyznawany podmiotom, których działalność związana jest z asortymentem wyrobów obronnych lub świadczeniem usług na rzecz obronności. Dodatkowo Zintegrowany System Zarządzania uwzględnia wytyczne do zarządzania odpowiedzialnością społeczną określone w normie PN-ISO 26000.

W pozostałych spółkach Grupy Budimex, certyfikowane systemy zarządzania posiada Mostostal Kraków SA. Proces produkcji, montażu i remontów objęty jest Systemem Zarządzania Jakością według Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001 – system zarządzania jakością, ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego, ISO 45001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) Spółka ta posiada jeszcze szereg innych certyfikatów potwierdzających np. uprawnienia mostowe, spawalnicze czy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.