Kapitał finansowy
Kapitał, z którego Grupa Budimex finansuje swoją działalność to środki powierzone jej przez akcjonariuszy, pożyczko- i kredytodawców oraz środki, które wytwarza, tworząc zysk.

Grupa prowadzi działania, dzięki którym powstaje infrastruktura drogowa, kolejowa oraz obiekty użyteczności publicznej. Dokonuje zakupów potrzebnych surowców i materiałów, terminowo i rzetelnie reguluje swoje zobowiązania wobec partnerów biznesowych, a tym samym zapewnia im płynność finansową.

Zarządzanie kapitałem w 2021 roku:

 • Wzrost sprzedaży w segmencie budowlanym w drugiej połowie 2021 roku (o ponad 2% w relacji do analogicznego okresu 2020 roku).
 • Znaczny wzrost przychodów z segmentu usługowego (o 27% w porównaniu z 2020 rokiem).
 • Uzyskanie marży brutto ze sprzedaży na poziomie 10,5% (wobec 9,1% w 2020 roku). W warunkach dynamicznego wzrostu cen materiałów, na większości projektów Grupa Budimex utrzymała pierwotnie zakładaną marżę kontraktową.
 • Sprzedaż segmentu działalności deweloperskiej – zysk netto wynikający z rozliczenia transakcji sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w wysokości 487,5 mln zł.
 • Utrzymywanie dyscypliny kosztowej – łączny wskaźnik kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu na poziomie 3,5%.
 • Wypłata dywidendy z zysku za 2020 rok oraz zaliczkowej z zysku za I półrocze 2021 roku w wysokości 806,8 mln zł.
 • Efektywne zarządzanie finansami – na koniec 2021 roku pozycja gotówkowa netto w wysokości 2,5 mld zł.
Efekty
MIARA31.12.202031.12.2021ZMIANA
Kapitały własne w mln zł1 187,31 36114,6%
Zobowiązania długoterminowe w mln zł1 139,71 023,8-10,2%
Zobowiązania krótkoterminowe w mln zł5 135,24 478,5-12,8%
Roczne przychody ze sprzedaży w mln zł7 709,17 911,22,6%
Roczny zysk netto w mln zł471,4986,5109,3%
Kapitał ludzki
Grupę Budimex tworzy różnorodny zespół doświadczonych inżynierów i pracowników innych profesji, zaangażowanych w budowanie jej trwałej wartości.

Grupa zapewnia godziwe warunki pracy swoim pracownikom i kontrahentom. Wspiera osoby w niej zatrudnione w rozwoju kompetencji. Prowadzi szereg działań skierowanych do przyszłych inżynierów m.in. w ramach Akademii Budimex, programów staży oraz praktyk zawodowych. Podstawową wartością jej działalności jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników. Do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach angażowani są zarówno współpracownicy, wykonawcy, konsorcjanci, dostawcy, jak i osoby indywidualne uczestniczące w realizacji inwestycji.

Zarządzanie kapitałem w 2021 roku:

 • Rozwój systemu Human Resources Information System (HRIS).
 • Kontynuacja programów ukierunkowanych na rozwój umiejętności liderskich i interdyscyplinarnych.
 • Nowe projekty rozwojowe i szkoleniowe, takie jak: Rośnij w nieskończoność, Kompas Kariery.
 • Organizacja corocznego Tygodnia Bezpieczeństwa oraz zdalne szkolenia i webinaria z zakresu bezpieczeństwa w ramach Akademii Młodego Inżyniera i Akademii Kierownika Kontraktu.
 • Szkolenia on-line w zakresie prewencji COVID-19.
 • Realizacja badań zaangażowania pracowników.
 • Aktualizacja Ogólnej Polityki Różnorodności oraz przyjęcie Polityki Różnorodności Zarządu.
 • Aktywne uczestnictwo w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.
Efekty
MIARA20202021ZMIANA
Liczba pracowników (stan na koniec roku) w osobach7 2736 939-4,6%
Udział pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w %62,565,8+3,3 p.p.
Wskaźnik rotacji w %2,84,7+1,9 p.p.
Relacja podstawowego wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn w %Brak danych83,7X
Wskaźnik częstości wypadków (wypadki przy pracy na 1 000 zatrudnionych) w szt.18,416,2-2,2
Kapitał organizacyjny
Kapitałem organizacyjnym Grupy Budimex jest jej unikalna struktura, która umożliwia zgromadzenie komplementarnych kompetencji, co sprawia, że oferuje szeroki wachlarz usług.

Grupa Budimex zapewnia bezpieczne miejsce pracy zarówno swoim pracownikom, jak i kontrahentom, a także dysponuje nowoczesnym parkiem maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji kontraktów.

Zarządzanie kapitałem w 2021 roku:

 • Posługiwanie się Zintegrowanym Systemem Zarządzania, na który składają się certyfikowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem.
 • Prace nad modyfikacją oraz aktualizacją Strategii w obszarach ESG (ich kontynuacja w 2022 roku).
 • Obniżenie wartości rzeczowych aktywów trwałych w wyniku sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Ponad 93% nakładów inwestycyjnych Grupy w 2021 roku zgodnych z Taksonomią UE działalności zrównoważonej środowiskowo.
Efekty
MIARA20202021ZMIANA
Wartość rzeczowych aktywów trwałych w mln zł548,8538,6-1,9%
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w mln zł61,3104,570,6%
Liczba podwykonawców poddanych ocenie wstępnej820722-11,9%
Kapitał intelektualny
Kapitał intelektualny to wypracowywane latami, unikalne rozwiązania techniczne, będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Zawierają się w nim także wiedza i kompetencje pracowników Grupy Budimex, którzy tworzą efektywne rozwiązania, umożliwiające m.in. zapewnienie bezpieczeństwa odbiorcom przedsięwzięć Grupy oraz środowisku naturalnemu.

Zarządzanie kapitałem w 2021 roku:

 • Zwiększenie potencjału innowacyjnego firmy dzięki współpracy ze startupami.
 • Identyfikacja innowacji dzięki wykorzystaniu mechanizmu Ulgi B+R.
 • Funkcjonowanie Strefy Innowacji – platformy dla pracowników, która umożliwia zgłaszanie, ocenę oraz wdrażanie pomysłów na usprawnienia i innowacji.
 • Posiadanie 27 jednostek laboratoryjnych, sprawujących bieżącą kontrolę jakości prac oraz wyrobów budowlanych na wszystkich etapach realizacji projektu.
Efekty
MIARA20202021ZMIANA
Wartości niematerialne i prawne w mln zł (stan na koniec roku)162150,6-7,1%
Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika8,215,285,4%
Liczba pracowników zaangażowanych w projekty innowacyjne17722320%
Wskaźnik Quality Conformance96,1%94,9%-1,2 p.p.
Kapitał społeczny
W rozumieniu Grupy Budimex, kapitał społeczny to umiejętność budowania relacji ze swoim otoczeniem, a więc m.in. z dostawcami, podwykonawcami i społecznościami lokalnymi, które wspiera np. poprzez wolontariat pracowniczy, sponsoring oraz darowizny.

Zarządzanie kapitałem w 2021 roku:

 • Prowadzenie konsultacji społecznych w trakcie projektowania w celu ograniczenia ryzyka powstania konfliktów społecznych związanych z prowadzeniem inwestycji.
 • Rekompensaty dla społeczności lokalnych za powstałe uciążliwości w czasie realizacji kontraktów.
 • Współpraca z innymi firmami, w tym z konkurentami nad rozwiązaniem wspólnych problemów branży.
 • Rozwój autorskich programów społecznych: Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom oraz Hello ICE. Budimex Dzieciom.
 • Prowadzenie programu grantowego i programu wolontariatu pracowniczego Grant na Wolontariat.
 • Wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, społecznych i kulturalnych: Odkrywcy Diamentów, Fundacji Kromka Chleba, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).
Efekty
MIARA20202021ZMIANA
Liczba konfliktów na tle środowiskowym, które przyczyniłyby się do zatrzymania prac budowlanych000%
Odprowadzony do budżetu podatek dochodowy w tys. zł113 36388 550-21,9%
Wartość darowizn w tys. zł4 0941 889-58,9%
Liczba akcji Grant na Wolontariat w szt.1411 -3 szt.
Kapitał naturalny
Dla Grupy Budimex kapitał naturalny to wpływ, jaki wywiera (w sposób bezpośredni i pośredni) na środowisko. Grupa dąży do zmniejszania swojego wpływu na środowisko (w tym klimat), zwiększenia efektywności zarządzania zasobami naturalnymi oraz stosuje zasady odpowiedzialności ekologicznej w łańcuchu dostaw. Chroni najcenniejsze obszary przyrodnicze, odpowiednio planując i zabezpieczając place budowy. Stale monitoruje swój wpływ na otoczenie, reagując na wszelkie sygnały o potencjalnych zagrożeniach.

Zarządzanie kapitałem w 2021 roku:

 • Identyfikacja i dalsza analiza ryzyka związanego ze zmianą klimatu, zgodnie z metodologią AXIS (kategoryzacja ryzyka zgodna z wytycznymi Task Force on Climate-Related Disclosure oraz na definicjach z ISO 3100).
 • Odzysk surowców wtórnych oraz ziemi i gleby.
 • Wdrożenie w Budimex SA procesu VE (value engineering), pozwalającego na optymalizację zużycia materiałów i ograniczenie ilości produkowanych odpadów.
 • Rozpowszechnianie w organizacji informacji na temat odpowiedzialnych zakupów.
 • Poddawanie wszystkich podwykonawców wstępnej kwalifikacji pod kątem przestrzegania zasad ochrony środowiska.
 • Sukcesywne zwiększanie odsetka pojazdów elektrycznych i hybrydowych we flocie pojazdów.
Efekty
MIARA20202021ZMIANA
Łączne zużycie energii elektrycznej w MWh na 1 mln zł przychodów ze sprzedaży3,583,01-15,9%
Udział energii ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu energii elektrycznej w %1629,7+13,7 p.p.
Emisje GHG Scope 1+2 marked-based w Mg CO2e na 1 mln zł przychodów ze sprzedaży14,2510,67-25,1%
Łączne zużycie wody w m3 na 1 mln zł przychodów ze sprzedaży25,8818,4-28,9%

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.