W 2021 roku Grupa uzyskała znacznie wyższe wskaźniki rentowności.

GRI:

Czynniki kształtujące wynik finansowy Grupy Budimex

O wyniku finansowym Grupy w 2021 roku zadecydowało przede wszystkim utrzymanie zakładanej marży na kontraktach budowlanych oraz sprzedaż segmentu deweloperskiego.

W ciągu 2021 roku Grupa Budimex wygenerowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 971 603 tys. zł wobec 459 465 tys. zł w poprzednim roku (wzrost o 111,5%).

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex w tys. zł

2021 2000 (przekształcone)Zmiana
w tys. złw %
Przychody ze sprzedaży7 911 1927 709 106202 0862,6%
Koszt własny sprzedaży-7 077 395-7 007 169-70 2261%
Koszty sprzedaży-11 733-11 219-5144,6%
Koszty ogólnego zarządu-269 011-247 194-21 8178,8%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej34 0323 90930 123770,6%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej587 085447 433139 65231,2%
Wynik na działalności finansowej-32 656-20 519-12 13759,2%
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności67145-78-53,8%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem554 496427 059127 43729,8%
Podatek dochodowy-88 550-113 36324 813-21,9%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej465 946313 696152 25048,5%
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej520 508157 698362 810230,1%
Zysk netto, w tym:986 454471 394515 060109,3%
- przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej971 603459 465512 138111,5%
– z działalności kontynuowanej451 095301 767149 32849,5%

Czynniki kształtujące wynik finansowy Grupy Budimex w tys. zł

* Łącznie z udziałem w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Przychody ze sprzedaży

W 2021 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 7 911 192 tys. zł, czyli były o 202 086 tys. zł (o 2,6%) wyższe niż w poprzednim roku.

Główną ich część stanowiły przychody segmentu budowlanego. Bez uwzględniania wyłączeń konsolidacyjnych, wyniosły one 7 282 424 tys. zł, czyli były o 3,4% niższe niż w poprzednim roku. Na rynku krajowym sprzedaż segmentu budowlanego Grupy ukształtowała się na poziomie 6 939 086 tys. zł, tj. obniżyła się o 3,1%. Grupa uzyskała gorsze wyniki w pierwszej połowie 2021 roku (o 10,4% niższe niż w I półroczu 2020 roku), co wynikało m.in. z: niekorzystnych warunków atmosferycznych w I kwartale, a także ze względu na czas pandemii i wydłużony okres oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę na kilku istotnych zleceniach z obszaru drogowego oraz niższej produkcji w segmencie budownictwa ogólnego. W drugiej połowie 2021 roku segment budowlany osiągnął lepsze wyniki niż w analogicznym okresie 2020 roku (+2,3%).

W 2021 roku segment działalności usługowej osiągnął natomiast przychody o 27,9% wyższe w stosunku do 2020 roku, z uwagi na zwiększone wolumeny w segmencie zagospodarowania odpadów.

Zysk brutto ze sprzedaży i marża brutto ze sprzedaży

W 2021 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 833 797 tys. zł, czyli był o 131 860 tys. zł (o 18,8%) wyższy niż w poprzednim roku. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 10,5%, podczas gdy w poprzednim roku ukształtowała się na poziomie 9,1%. Marża brutto ze sprzedaży segmentu budowlanego ukształtowała się na poziomie 8,8% i była wyższa 0,4 p.p. wyższa w porównaniu do poprzedniego roku. W warunkach gwałtownego wzrostu cen surowców, było to możliwe dzięki efektywnej polityce zabezpieczenia cen kluczowych asortymentów. Na większości projektów Grupa Budimex utrzymuje pierwotnie zakładaną marżę kontraktową.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, w przypadku gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momencie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności finansowej w pozycji „Rezerwy na straty na kontraktach budowlanych”. Na koniec 2021 roku rezerwy te wynosiły 514 787 tys. zł i były o 204 346 tys. zł wyższe niż na koniec 2020 roku.

W przypadku usług budowlanych, spółki Grupy są zobowiązane do udzielenia gwarancji na swoje usługi. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa posiadała rezerwy na naprawy gwarancyjne w wysokości 617 609 tys. zł, czyli o 26 131 tys. zł wyższe niż w poprzednim roku.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu

W 2021 roku koszty sprzedaży wyniosły 11 733 tys. zł, czyli przyrosły o 514 tys. zł (o 4,6%) w porównaniu z poprzednim rokiem. Natomiast koszty ogólnego zarządu ukształtowały się na poziomie 269 011 tys. zł, tj. były o 21 817 tys. zł (lub o 8,8%) wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Łączna relacja kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu do przychodów ze sprzedaży w 2021 roku wyniosła 3,5% (3,4% w poprzednim roku).

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

W 2021 roku wynik Grupy z pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 34 032 tys. zł wobec 3 909 tys. zł. W 2020 roku Grupa utworzyła znaczne odpisy na należności i zapasy oraz utworzyła rezerwy na kary i odszkodowania.

Szczegółowa analityka pozostałych przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych została przedstawiona w nocie 33 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wynik na działalności operacyjnej i EBITDA

W 2021 roku wynik Grupy z działalności operacyjnej opiewał na 587 085 tys. zł, podczas gdy w poprzednim roku wyniósł 447 433 tys. zł (wzrost o 31,2%). Marża EBIT ukształtowała się na poziomie 7,4%, czyli wzrosła o 1,6 p.p. w relacji do 2020 roku.

Wynik EBITDA (tj. wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wyniósł 733 692 tys. zł, w porównaniu do 584 957 tys. zł w poprzednim roku (wzrost o 25,4%). Zatem, w 2021 roku marża EBITDA osiągnęła poziom 9,3% (7,6% w 2020 roku).

Wynik na działalności finansowej

W 2021 roku strata Grupy na działalności finansowej wyniosła 32 656 tys. zł, czyli była o 12 137 tys. zł wyższa niż w poprzednim roku. W 2020 roku Grupa uzyskała wyższe niż w 2021 roku przychody odsetkowe od lokat na rachunkach bankowych oraz odsetki z tytułu otrzymanych skont i za zwłokę.

Podatek dochodowy

Obciążenie wyniku Grupy z tytułu podatku dochodowego za 2021 rok wyniosło 88 550 tys. zł, w tym: 225 835 tys. zł przypadało na część bieżącą oraz -137 285 tys. zł na część odroczoną.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 642 373 tys. zł oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 830 tys. zł, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa wykazywała aktywa z tego tytułu w kwocie 521 851 tys. zł oraz rezerwę w kwocie 4 662 tys. zł.

Składniki sprawozdania z sytuacji finansowej z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grupie Budimex wynikają głównie ze specyfiki rozliczeń kontraktów budowlanych, gdzie moment uznania kosztu za poniesiony i przychodu za zrealizowany są różne w ujęciu podatkowym i księgowym.

Zysk netto na działalności zaniechanej

W dniu 22 lutego 2020 roku Budimex SA zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., z nabywcą, spółką CP Developer S.ar.l. Od dnia zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Grupa Budimex rozpoczęła prezentację całego segmentu „działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami” jako działalności zaniechane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z zasadami wynikającymi z MSSF 5, ponieważ uznała, że był to moment, kiedy zostały spełnione wszystkie warunki do takiej klasyfikacji. W dniu 24 maja 2021 roku została podpisana umowa rozporządzająca dotycząca zbycia wszystkich udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz CP Developer S.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu. Cena za udziały wpłynęła na rachunek bankowy Budimex SA, tym samym doszło do przeniesienia tytułu do udziałów na rzecz CP Developer S.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu. Grupa Budimex rozpoznała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok zysk netto wynikający z rozliczenia transakcji sprzedaży działalności deweloperskiej w wysokości 487 541 tys. zł.

Podstawowe miary rentowności w %

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.