Zarządzanie etyką

Grupa Budimex tworzy środowisko pracy, w którym szanowane i promowane jest postępowanie według zasad etyki. Różnorodność pracowników stanowi atut Grupy Budimex, nie są akceptowane wszelkie zachowania dyskryminujące lub w jakikolwiek inny sposób naruszające ustalone zasady etycznego postępowania. Grupa Budimex reaguje adekwatnie na zmiany zachodzące na rynku pracy uwzględniając je jako czynniki w badaniach ryzyk oraz dostosowując swój system regulujący ramy etycznego postępowania. Przykładowo wzrost udziału pracowników zagranicznych w polskim rynku pracy może powodować zwiększone ryzyko zachowań ksenofobicznych. Grupa Budimex jest przygotowana na ewentualność wystąpienia zapotrzebowania na możliwość dokonania zgłoszenia w innym języku. Kodeks Etyki Budimex dostępny jest w wersji polskiej, zaś w wersji angielskiej dostępny jest Kodeks Etyki Grupy Ferrovial, w każdym przypadku gdy jest taka potrzeba kodeks etyki dostępny jest również w wersji angielskiej. Na adres mailowy służący do komunikowania naruszeń oraz na Platformę e-nform (dedykowaną do zgłoszeń anonimowych) wiadomości mogą być przesyłane w języku polskim oraz w językach obcych – przez 4 lata funkcjonowania kanałów Compliance nie zdarzyły się informacje i zgłoszenia przesyłane w językach obcych.

Grupa Budimex podchodzi z należytą starannością do zapewnienia przestrzegania praw człowieka w organizacji i u podmiotów, z którymi pozostaje w relacjach. Grupa zapewnia pełną, niezakłóconą swobodę funkcjonowania związków zawodowych: Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego „Budowlani”. W Grupie obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Dokument „Zasady Polityki Odpowiedzialności Spółki” zobowiązuje wszystkich pracowników Grupy Budimex m. in. do poszanowania podstawowych praw człowieka. Z kolei „Zasady Ochrony Praw Człowieka”, których adresatami są osoby zatrudnione w Grupie, jej klienci, dostawcy i wykonawcy, mówią o respektowaniu zapisów „Deklaracji Podstawowych Zasad i Praw w Pracy” Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zobowiązują one do działań niedyskryminacyjnych, promujących równe szanse, do dostrzegania wartości różnorodności, jak również do przestrzegania zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej oraz wolności zrzeszania się, a także prawa do sporów zbiorowych. W odniesieniu do klientów i społeczności lokalnych Grupa Budimex nie dopuszcza żadnej formy dyskryminacji oraz zobowiązuje się przekazywać informacje na temat swej działalności w sposób niezwłoczny i transparentny.

Dokumentami, które na poziomie operacyjnym zapewniają w codziennej pracy przestrzeganie praw człowieka są „Kodeks Etyki” oraz „Polityka Compliance”. Kwestie naruszenia praw człowieka są regulowane przez te same procedury, które określają sposób postępowania w przypadku prewencji zachowań korupcyjnych (patrz: „Standardy etyczne”).

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki jest dokumentem wewnętrznym, do którego dostęp mają pracownicy Grupy Budimex. Celem wdrożenia Kodeksu Etyki było utworzenie stabilnego punktu odniesienia dla etycznego postępowania pracowników Grupy Budimex. Kodeks opisuje Wartości Grupy oraz określa warunki postępowania zgodnie z nimi.

Wartości określone Kodeksem to:

Kodeks określa również Obszary szczególnego przestrzegania wartości etycznych. W tej części opisane zostały zasady i wytyczne postępowania w wyszczególnionych typach relacji oraz w obszarach wpływu Grupy Budimex. Tematy regulowane w tej części to:

Na straży zapisów Kodeksu Etyki stoi Komisja ds. Etyki nominowana przez Prezesa Zarządu Budimex SA.

W skład Komisji ds. Etyki wchodzą Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego oraz Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej. Rolą Komisji jest monitorowanie zgodności stosowanych standardów etyki zawodowej z zapisami Kodeksu Etyki. Komisja rozpatruje przypadki łamania zapisów Kodeksu Etyki i udziela wytycznych w zakresie przestrzegania zasad w nim zawartych z zachowaniem standardów poufności. Naruszenia zasad Kodeksu można zgłaszać za pomocą opisanego w dalszej części niniejszego rozdziału mechanizmu zgłaszania.

Zasady ochrony Praw Człowieka

Zasady ochrony Praw Człowieka stanowią dokument Grupy Ferrovial, strategicznego inwestora Grupy Budimex. Celem obowiązującego w całej Grupie Ferrovial dokumentu jest podniesienie świadomości na temat praw człowieka w spółce oraz zwiększenie możliwości spółki w zakresie rozwiązywania problemów związanych z tym zagadnieniem. Zobowiązania wyszczególnione w dokumencie obejmują wszystkich pracowników, klientów, dostawców i wykonawców pozostających w relacjach z Grupą. Zasady opisane w dokumencie mają swoje źródło w zapisach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w konwencjach MOP (Międzynarodowa Organizacja Pracy).

Etyka w łańcuchu dostaw

Grupa Budimex dba o należytą staranność w swoim łańcuchu dostaw podejmując współpracę wyłącznie z podmiotami postępującymi etycznie. W procesie wyboru dostawcy materiałów i usług jednym z kryteriów kwalifikacji jest przestrzeganie praw człowieka przez firmę, z którą Budimex zamierza podpisać umowę. Proces kwalifikacji składa się z oceny wstępnej oraz oceny po zakończeniu dostaw/usług. W obydwu przypadkach badana jest kwestia przestrzegania praw człowieka. Wymienione kwestie reguluje dokument pt. Instrukcja do procedury zakupów.

W przypadku 99% umów, Podwykonawcy podpisują Zbiór Zasad obejmujący zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka.

W raportowanym okresie Grupa Budimex nie została poinformowana o działaniach podwykonawców noszących znamiona naruszeń praw człowieka.

Aspekty te zostały uwzględnione także w „Strategii CSR na lata 2016- 2020”, w której istotnym celem była „Eliminacja ryzyka zachowań nieetycznych” (poszczególnym obszarom biznesowym i celom przypisano wskaźniki oraz mierzalne wartości docelowe). Zagadnienia te zostały ujęte również także w „Strategii CSR na lata 2021-2023”.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.