Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa Budimex posiadała środki pieniężne oraz płynne lokaty w łącznej wartości 2 715 795 tys. zł, czyli o 331 397 tys. zł wyższe niż rok wcześniej. Do najważniejszych czynników, które miały wpływ na kształtowanie zasobów finansowych należy zaliczyć:

  • utrzymującą się wysoką rentowność działalności budowlanej Budimex SA,
  • wpływy ze sprzedaży udziałów w Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w pierwszym półroczu 2021 roku,
  • wypłatę przez Budimex SA dywidendy w trakcie 2021 roku, tj. dywidendy z zysku za 2020 rok oraz zaliczkowej dywidendy z zysku wypracowanego w trakcie I półrocza 2021 roku w łącznej kwocie 806 750 tys. zł,
  • istotną redukcję zadłużenia z tytułu leasingu przez spółki Budimex SA oraz Budimex Kolejnictwo SA,
  • wzrost stanu gotówki w spółkach Grupy FBSerwis, przede wszystkim dzięki utrzymującej się wysokiej rentowności w segmencie odbioru i zagospodarowania odpadów.

Zgodnie z przyjętą polityką Grupy, nadwyżki środków pieniężnych Grupy były lokowane w depozyty bankowe, w bankach posiadających wysokie ratingi kredytowe. Ponadto, spółka Budimex SA wykorzystywała nadwyżki środków pieniężnych do finansowania swoich dostawców usług i materiałów, co wpływało pozytywnie na płynność finansową tychże dostawców i miało dla nich istotne znaczenie w okresie pandemii COVID-19.

Jednocześnie spółki Grupy Budimex posiadały zadłużenie zewnętrzne z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z tytułu leasingu. Na koniec 2021 roku wynosiło ono 239 046 tys. zł, w tym 108 497 tys. zł przypadało na zobowiązania leasingowe rozpoznane zgodnie z MSSF 16. Porównywalna z latami poprzednimi kwota zadłużenia zewnętrznego Grupy z tytułu kredytów bankowych, pożyczek i leasingu rozumianego zgodnie z MSR 17, a więc niezawierająca zobowiązań leasingowych, wykazywanych zgodnie z MSSF 16, wynosiła 130 549 tys. zł i tym samym była niższa o 123 943 tys. zł w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz niższa o 143 955 tys. zł od stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. W trakcie 2021 roku spadła również kwota zadłużenia Grupy rozpoznanego zgodnie z MSSF 16, na co decydujący wpływ miała sprzedaż udziałów i zaprzestanie konsolidacji spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Na kwotę zadłużenia finansowego Grupy składają się: zadłużenie Budimex SA, Budimex Kolejnictwo SA, Mostostal Kraków SA, oraz spółek Grupy FBSerwis z tytułu umów leasingu (zawartych w celu finansowania nabycia składników rzeczowego majątku trwałego), zadłużenie Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. z tytułu kredytu na finansowanie projektu koncesyjnego oraz pożyczki podporządkowanej udzielonej przez udziałowca a także zadłużenie FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. z tytułu pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na finansowanie inwestycji związanych z gospodarką odpadami. Na koniec roku 2021 Grupa nie posiadała zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

Na koniec 2021 roku poprawiły się wskaźniki obrazujące trwałość struktury kapitału, tzn. wzrosło pokrycie majątku kapitałem własnym i jednocześnie spadło zadłużenie całkowite oraz zadłużenie kapitałów własnych. Było to możliwe dzięki wzrostowi netto kapitałów własnych Grupy, pomimo wysokich wypłat dywidend przez Budimex SA, a także w wyniku spadku sumy bilansowej Grupy wskutek sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania w tys. zł

Wskaźniki trwałości struktury kapitału

31.12.202131.12.202031.12.2019
Wskaźnik zadłużenia całkowitego: (Aktywa ogółem-Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/ Aktywa ogółem w %80,8%84,6%87,9%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym: (Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej/Aktywa trwałe) w %78,9%74,8%56,3%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych: (Aktywa ogółem- Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej4,25,497,26

Na koniec 2021 roku wskaźniki płynności (bieżącej oraz szybkiej) były nieco wyższe niż na koniec lat poprzednich, tj. na koniec 2020 i 2019 roku. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu stanu gotówki Grupy oraz spadku zapasów, głównie związanych z działalnością deweloperską. Jednocześnie obniżył się stan zobowiązań krótkoterminowych Grupy, co miało dodatni wpływ na wskaźniki płynności.

Wskaźniki zadłużenia

31.12.202131.12.202031.12.2019
Wskaźnik płynności bieżącej: (Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe)1,161,151,09
Wskaźnik płynności przyspieszonej: ((Aktywa obrotowe – Zapasy)/Zobowiązania krótkoterminowe)1,060,760,67

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.