Zgodność z Taksonomią Unii Europejskiej

Zgodność z Taksonomią Unii Europejskiej

Głównymi pozycjami przychodów z działalności ujętej w systematyce w 2021 roku były:

Przychody

z realizacji kontraktów w zakresie budownictwa infrastrukturalnego dotyczącego transportu

4 434

mln zł

Przychody

dotyczące budowy infrastruktury wspomagającej niskoemisyjny transport drogowy i transport publiczny

2 316

mln zł

Przychody

dotyczące budowy infrastruktury na potrzeby transportu kolejowego

1 913

mln zł

Przychody

dotyczące budowy infrastruktury wspomagającej niskoemisyjny transport wodny

144

mln zł

Przychody

z realizacji kontraktów na budowę nowych budynków

1 364

mln zł

Przychody

związane z budową instalacji poboru, uzdatniania i oczyszczania wody

190

mln zł

Przychody

z instalacji odprowadzania i oczyszczania ścieków

18

mln zł

Przychody

segmentu Grupy odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami

663

mln zł

Przychody

z wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatrowej

4

mln zł

Przychody

z montażu sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków

1

mln zł

Nakłady inwestycyjne były ponoszone przede wszystkim na:

Nakłady

na park maszynowy obejmujący pojazdy, sprzęt i maszyny budowlane

64

mln zł

Nakłady

na pojazdy i maszyny wykorzystywane w segmencie gospodarki odpadami

41

mln zł

Nakłady

ponoszone na naprawy i utrzymanie we właściwej kondycji pojazdów, sprzętu i maszyn budowlanych

37

mln zł

Nakłady

ponoszone na naprawy i utrzymanie we właściwej kondycji pojazdów i maszyn służących do gospodarki odpadami

26

mln zł

Grupa Budimex po raz pierwszy ujawnia w niniejszym raporcie informacje dotyczące tzw. unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. Obowiązki z tym związane zostały wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. W pierwszym roku obowiązywania, zgodnie z treścią Rozporządzenie Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 Grupa Budimex ujawnia odsetek obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki (Taksonomii), bez konieczności weryfikacji Technicznych Kryteriów Kwalifikacji, czyli ustalenia jaki odsetek tych trzech wartości jest związany z działalnością zrównoważoną środowiskowo.

Zasady rachunkowości

W celu obliczenia odsetka obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx) kwalifikujących się do systematyki zastosowano następujące zasady:

Obrót

W odniesieniu do obrotu, podstawę stanowiły całkowite skonsolidowane przychody Grupy w roku 2021, ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji „Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów”. Do licznika przypisano przychody z działalności kwalifikującej się do systematyki.

Nakłady inwestycyjne (CapEx)

W odniesieniu do nakładów inwestycyjnych (CapEx) podstawę stanowiły nakłady inwestycyjne poniesione we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, które zostały wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej w pozycji „Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych”. Do licznika przypisano tę część CapEx, która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki. W przypadku nakładów inwestycyjnych na pojazdy, sprzęt i maszyny budowlane zastosowano metodę alokacji proporcjonalnej. Grupa wykorzystuje pojazdy, sprzęt i maszyny budowlane, które są wykorzystywane przy realizacji różnych kontraktów, zarówno związanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki, jak i niekwalifikującą się; ponadto ta sama maszyna może być w różnych okresach roku wykorzystywana na różnych kontraktach. Całość nakładów inwestycyjnych na pojazdy, sprzęt i maszyny budowlane została więc przypisana do poszczególnych rodzajów działalności w proporcji odpowiadającej proporcji przychodów z danych kontraktów. Powyższe nie dotyczy nakładów inwestycyjnych w spółce FBSerwis, gdzie przypisanie CapEx’u nastąpiło bezpośrednio.

Wydatki operacyjne (OpEx)

W odniesieniu do wydatków operacyjnych (OpEx) podstawę stanowiły wszystkie koszty służące do bieżącej obsługi aktywów Grupy i utrzymywania ich we właściwej kondycji. Do licznika przypisano tę część OpEx, która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki. W przypadku wydatków operacyjnych na sprzęt i maszyny budowlane zastosowano metodę alokacji proporcjonalnej w sposób identyczny, jak w opisanym powyżej przypadku CapEx’u. W przypadku wydatków operacyjnych związanych z pojazdami i maszynami wykorzystywanymi w segmencie FBSerwis przypisanie OpEx’u nastąpiło bezpośrednio.

W przypadku wydatków operacyjnych, które w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 definiowane są w sposób nie odnoszący się do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, dokonano przeglądu wszystkich kont w systemie rachunkowym Grupy, a następnie zidentyfikowane pozycje spełniające definicję OpEx’u związane z utrzymaniem we właściwej kondycji pojazdów, sprzętu i maszyn budowlanych zostały przypisane w sposób proporcjonalny, a pozycje związane z pojazdami i maszynami wykorzystywanymi do prowadzenia gospodarki odpadami przypisano bezpośrednio do odpowiedniego rodzaju działalności. Wydatki operacyjne stanowią pozycje kosztowe w rachunku zysków i strat, w odróżnieniu od nakładów inwestycyjnych, będących zwiększeniami salda środków trwałych i wartości niematerialnych, dlatego też wartości uwzględnione w kalkulacjach CapEx i OpEx są odrębne.

Grupa ujawnia w niniejszym raporcie po raz pierwszy udział działalności kwalifikującej się do systematyki w zakresie dotyczącym raportowanego okresu, tj. 01.01.2021-31.12.2021, więc ujawnienie nie zawiera informacji o zmianach danych dla poprzednich okresów.

Z uwagi na fakt, iż w pierwszym roku raportowania ujawniane są tylko informacje o odsetku obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki (a nie zgodnych lub niezgodnych z systematyką), nie identyfikowano rodzajów działalności przyczyniających się do więcej niż jednego celu środowiskowego. Nie istniała w związku z tym potrzeba stosowania specjalnych procedur w celu uniknięcia podwójnego liczenia.

Nie dokonywano ponadto dezagregacji kluczowych wskaźników wyników pomiędzy poszczególne jednostki operacyjne Grupy. Jednocześnie Grupa identyfikuje konieczność dokonania takiej dezagregacji w kolejnym roku, gdy weryfikowane będzie spełnienie Technicznych Kryteriów Kwalifikacji.

Obrót

Tabela 1: Odsetek obrotu kwalifikującego się do systematyki

Działalność gospodarczaKod lub kodyObrót (wartość bezwzględna) Część obrotu
mln zł%
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej4.3.40,1%
Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody5.1.1902,4%
Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków5.3.180,2%
Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła5.5.6638,4%
Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego6.14.1 97324,9%
Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport drogowy i transport publiczny6.15.2 31629,3%
Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport wodny6.16.1441,8%
Budowa nowych budynków7.1.1 36417,2%
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną7.3.10%
Razem (A)6 67484,4%
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B)1 23715,6%
Razem (A+B)7 911100%

Grupa uzyskuje przychody z kilku segmentów działalności, z których większość jest ujęta w systematyce w zakresie załączników I i II do aktu delegowanego w sprawie klimatu (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139). Głównymi pozycjami przychodów z działalności ujętej w systematyce w 2021 roku były:

  • Przychody z realizacji kontraktów w zakresie budownictwa infrastrukturalnego dotyczącego transportu w wysokości 4 434 mln zł, dotyczące budowy infrastruktury wspomagającej niskoemisyjny transport drogowy i transport publiczny (2 316 mln zł), infrastruktury na potrzeby transportu kolejowego (1 973 mln zł) i infrastruktury wspomagającej niskoemisyjny transport wodny (144 mln zł).
  • Przychody z realizacji kontraktów na budowę nowych budynków w wysokości 1 364 mln zł.
  • Przychody związane budową instalacji poboru, uzdatniania i oczyszczania wody w wysokości 190 mln zł oraz instalacji odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości 18 mln zł.
  • Przychody segmentu Grupy odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami w wysokości 663 mln zł.

Ponadto Grupa uzyskiwała w 2021 r. przychody z wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatrowej (4 mln zł) oraz z montażu sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków (1 mln zł).

Udział obrotu kwalifikującego się do systematyki w całości obrotu wyniósł w 2021 r. 84,4%.

Nakłady inwestycyjne (CapEx)

Tabela 2: Odsetek nakładów inwestycyjnych (CapEx) kwalifikujących się do systematyki

Działalność gospodarczaKod lub kodyNakłady inwestycyjne (CapEx)(wartość bezwzględna) Część nakładów inwestycyjnych
mln zł%
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody5.1.10,8%
Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła5.5.3129,7%
Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego6.14.4139,4%
Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport drogowy i transport publiczny6.15.1817,1%
Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport wodny6.16.10,6%
Budowa nowych budynków7.1.65,7%
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną7.3.00%
Razem (A)9793,3%
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Nakłady inwestycyjne (CapEx) na działalność niekwalifikującą się do systematyki (B)76,7%
Razem (A+B)104100%

Nakłady inwestycyjne (CapEx) kwalifikujące się do systematyki są związane z realizacją planów inwestycyjnych zaakceptowanych przez Zarząd.

Nakłady inwestycyjne były ponoszone przede wszystkim na:

  • Nakłady na park maszynowy obejmujący pojazdy, sprzęt i maszyny budowlane w wysokości 64 mln zł.
  • Nakłady na pojazdy i maszyny wykorzystywane w segmencie gospodarki odpadami w wysokości 41 mln zł.

Udział nakładów inwestycyjnych kwalifikujących się do systematyki w całości nakładów inwestycyjnych wyniósł w 2021 r. 93,4%.

Wydatki operacyjne (OpEx)

Tabela 3: Odsetek wydatków operacyjnych (OpEx) kwalifikujących się do systematyki

Działalność gospodarczaKod lub kodyNakłady inwestycyjne (CapEx)(wartość bezwzględna) Część nakładów inwestycyjnych
mln zł%
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody5.1.11,1%
Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła5.5.2635,4%
Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego6.14.1114,6%
Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport drogowy i transport publiczny6.15.1926,2%
Infrastruktura wspomagająca niskoemisyjny transport wodny6.16.10,9%
Budowa nowych budynków7.1.68,4%
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną7.3.00%
Razem (A)6386,6%
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Wydatki operacyjne (OpEx) na działalność niekwalifikującą się do systematyki (B)1013,4%
Razem (A+B)73100%

W przypadku wydatków operacyjnych (OpEx) największa kwota (37 mln zł) była związana z naprawami i utrzymaniem we właściwej kondycji pojazdów, sprzętu i maszyn budowlanych. Z kolei 26 mln zł wyniosły wydatki operacyjne ponoszone na naprawy i utrzymanie we właściwej kondycji pojazdów i maszyn służących do gospodarki odpadami.

Udział wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki w całości wydatków operacyjnych wyniósł w 2021 r. 86,6%.

O raporcie

Zgodność z Taksonomią Unii Europejskiej

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.