Zarządzanie obszarem środowiskowym

Dokumentem nadającym właściwy tor zmianom zachodzącym w zarządzaniu obszarem środowiskowym jest Strategia CSR 2021-2023. Bezpośredni nadzór nad realizacją celów Strategii ma Zarząd Grupy Budimex. Pełnie informacje na temat założeń Strategii znajdują się w rozdziale Strategia Grupy Budimex.

Odpowiedzialność za realizację działań operacyjnych w obszarze środowiskowym leży po stronie Biuro Zakupów, Jakości i Ochrony Środowiska.

Nadrzędnymi dokumentami regulującymi zarządzanie wpływem na klimat i środowisko w Grupie Budimex są „Zasady Polityki Odpowiedzialności Spółki”, wspierane „Zasadami Polityki Ochrony Środowiska”. Wymienione dokumenty zawierają zobowiązania oraz zasady wspierające zredukowanie ingerencji w środowisko naturalne, efektywne zarzadzanie zasobami naturalnymi oraz promowania odpowiedzialności ekologicznej w łańcuchu dostaw.

Grupa Budimex jest świadoma wpływu, jaki może wywierać swoją działalnością na środowisko i klimat.

Duża część wpływu środowiskowego budowy generowana jest przez podwykonawców, dlatego dla Grupy Budimex tak istotne jest utrzymywanie poprawnych relacji i efektywne współdziałanie z podwykonawcami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Wspólne działanie przekłada się na wymierne efekty dotyczące wpływu środowiskowego generowanego w całym łańcuchu wartości. Wszyscy podwykonawcy pracujący z Budimeksem poddawani są kwalifikacji wstępnej pod kątem respektowania zasad ochrony środowiska. Niezmiernie ważne jest przestrzeganie przez nich procedur, posiadanie stosownego doświadczenia i w pełni sprawnego sprzętu.

Ponadto wszyscy wprowadzani na budowę podwykonawcy przechodzą stosowne przeszkolenie z obowiązujących procedur w zakresie ochrony środowiska, w tym z zasad postępowania w przypadku awarii. Ocenie sprawności technicznej poddawany jest również używany przez nich sprzęt.

Zasady Polityki Ochrony Środowiska

przestrzegania krajowych, lokalnych i branżowych norm ekologicznych
oraz otwartości we współpracy z organami administracji w tej sferze

prowadzenia szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu ochrony środowiska,
skierowanych do pracowników i dostawców

zapobiegania emisji zanieczyszczeń,
w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych

efektywnego korzystania z zasobów naturalnych,
m.in. poprzez ograniczanie zapotrzebowania na wodę, redukcję wolumenu odpadów i stosowanie materiałów z recyklingu

współpracy z interesariuszami na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego,
m.in. w formie wymiany doświadczeń

podejmowania działań na rzecz zachowania terenów cennych przyrodniczo
oraz minimalizowania wpływu prowadzonej przez Grupę działalności na nie

„Standardy Ochrony Środowiska Budimex” regulują zasady właściwego zabezpieczania wód, gruntu, powietrza i różnorodności biologicznej w trakcie realizacji robót budowlanych oraz procesów pomocniczych. Procedury środowiskowe na budowach tworzone są w ramach jednolitych procedur wewnętrznych: „Zarządzanie środowiskowe na kontraktach” oraz „Organizacja i zarządzanie BHP i OŚ na kontrakcie”.

Standardy ochrony środowiska w Grupie Budimex wykraczają poza obowiązki prawne i dotyczą:

 • poprowadzenia dróg technologicznych w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcanie jego powierzchni,
 • przywrócenia terenu prac do stanu sprzed budowy,
 • ograniczenia do minimum wycinki drzew, przenoszenia roślin w inne miejsca i realizowania nasadzeń kompensacyjnych,
 • zabezpieczania przed uszkodzeniem mechanicznym drzew znajdujących się w strefie oddziaływania budowy,
 • przygotowania zaplecza budowy (magazyny, składy, bazy transportowe): w pierwszej kolejności lokalizuje się je na terenach już̇ zagospodarowanych i przekształconych, w miarę możliwości w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej i terenów cennych przyrodniczo,
 • ograniczenia do niezbędnego minimum zajmowania terenu na obszarach leśnych i podmokłych,
 • transportu materiałów niezbędnych do budowy, który odbywa się przede wszystkim w obrębie wyznaczonego pasa drogowego,
 • wprowadzenia rozwiązań́ zabezpieczających przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z budowy na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane są prowadzone w pobliżu zbiorników wodnych,
 • przywiązywania szczególnej wagi do zabezpieczania środowiska przed skażeniem produktami ropopochodnymi z pojazdów i maszyn budowlanych,
 • przenoszenia na nowe stanowiska fauny i flory żyjących w siedliskach kolidujących z budową,
 • monitorowania budowy przez przyrodników – m.in ornitologów, ichtiologów, herpetologów, entomologów, botaników, chiropterologów w zależności od specyfiki budowy i występujących na niej gatunków chronionych,
 • zatrzymywania robót budowlanych w przypadku pojawienia się w strefie inwestycji zwierząt,
 • realizacji harmonogramu i cyklu prowadzenia prac w sposób ściśle skorelowany z cyklem przyrodniczym,
 • prowadzenia robót budowlanych w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem wyłącznie w ciągu dnia,
 • gospodarowania materiałami i odpadami w oparciu o zasadę 3R (reduce, reuse, recycle – ogranicz, użyj ponownie, oddaj do odzysku),
 • redukcji do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy na biegu jałowym,
 • ograniczenia prędkości jazdy w obrębie placu budowy i w okolicy,
 • przygotowania placów budowy na nieprzewidziane sytuacje awaryjne i wyposażenia ich w niezbędny sprzęt potrzebny na wypadek incydentu.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.