Zmiany klimatyczne i długofalowe perspektywy dla biznesu Grupy

Postępujące zmiany klimatyczne oraz ich powstrzymanie to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Zmiany klimatu stanowią złożony proces wpływający na każdą dziedzinę życia. Mogą one dotykać bezpośrednio również funkcjonowania biznesu, w tym branży budowlanej.

Perspektywy na przyszłość

W najnowszym raporcie IPCC wskazuje, że zmiana klimatu już teraz wpływa na każdy zamieszkany region na całym świecie, a wpływ człowieka przyczynia się do wielu zaobserwowanych zmian pogody i ekstremalnych warunków klimatycznych.1

W najbardziej optymistycznym scenariuszu prezentowanym w raporcie IPCC (SSP1-1.9), zakładającym, że stężenie CO2 osiąga szczyt i spada w XXI wieku, lądy i oceany zaczynają pochłaniać mniej dwutlenku węgla w odpowiedzi na spadające stężenie CO2 w atmosferze. Scenariusz ten zakłada osiągnięcie globalnej zeroemisyjności do roku 2050. Jego osiągnięcie spowoduje zatrzymanie globalnego poziomu temperatur na poziomie 1,5°C względem czasów preindustrialnych. Realizacja tego scenariusza wiąże się z presją regulatora na np. podniesienie cen uprawnień emisyjnych oraz koniecznością wdrożenia ambitnych rozwiązań redukujących poziom emisji gazów cieplarnianych przez biznes.

W opozycji do scenariusza optymistycznego stoją scenariusze zakładające sytuację business as usual, w której globalna społeczność nie podejmuje dostatecznych kroków w celu redukcji negatywnego wpływu na klimat. Realizacja pesymistycznych scenariuszy IPCC (SSP3-7.0 i SSP5-8.5), w których maksymalny wzrost średnich temperatur oscyluje w graniach 7-8,5°C w XXI stuleciu, mogą oznaczać materializację wielu zagrożeń związanych z rosnącymi temperaturami. Dla terenów Europy Środkowo-Wschodniej może to oznaczać przykładowo znaczne utrudnienia w dostępie do czystej wody, straty bioróżnorodności i znaczne zwiększenie częstotliwości występowania nagłych zdarzeń takich jak pożary, powodzie lub gwałtowne burze. Dostrzegając istotny potencjalny wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie Grupy Budimex Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu m.in. Analizy ryzyk klimatycznych.

Analiza ryzyk klimatycznych w Grupie Budimex

W 2021 roku w Grupie Budimex przeprowadzono identyfikację i dalszą analizę ryzyk związanych ze zmianą klimatu. W ramach ryzyk identyfikacji i ocenie podlegały płynące z nich szanse i zagrożenia.

Badanie zostało wykonane zgodnie z metodologią AXIS© poprzez zewnętrzną firmę doradczą. Celem badania była identyfikacja krótko-, średnio- i długoterminowych fizycznych i transformacyjnych ryzyk związanych ze zmianą klimatu i zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. Kategoryzacja ryzyk została dokonana zgodnie z wytycznymi TCFD (Task Force on Climate-Related Disclosure) oraz na definicjach z ISO 3100.

Badanie zostało zrealizowane w trzech etapach:

 • analiza istotnych ryzyk klimatycznych w grupie porównawczej,
 • badanie kwestionariuszowe grupy eksperckiej wyłonionej w spółce,
 • kalkulacja wyników i kategoryzacja zidentyfikowanych ryzyk, zagrożeń i szans.

W badaniu uwzględniono 30 ryzyk podzielonych na 8 grup. W ramach ryzyk zidentyfikowano 26 potencjalnych szans i 37 potencjalnych zagrożeń. Zgodnie z metodologią AXIS©, ryzyka oceniane są na podstawie trzech wymiarów: prawdopodobieństwa jego wystąpienia, wielkości jego wpływu oraz horyzontu czasowego. Prawdopodobieństwo oznacza możliwość, że dane zagrożenie/ szansa może wystąpić z określonym wpływem. Wpływ reprezentuje znaczenie skutków danego zagrożenia/szansy, jeśli wystąpi. Horyzont czasowy jest z góry określony przez datę ważności oceny istotności. Horyzont oceniany był w skali punktowej zawierającej pięć przedziałów czasowych (lata 2021-2022, 2023-2025, 2025-2030, 2030-2040, 2040-2050).

Kiedy w wynikach badania mowa jest o horyzontach czasowych, ich zakres określono następująco:

Horyzont
Krótki13
Średni410
Długi1130

Na podstawie przyporządkowanej szansom i zagrożeniom ocenie następuje kwalifikacja do jednej z grup. Zagrożenia i szanse uznane za istotne znajdują się w grupie S (Seizure). Szanse i zagrożenia przydzielone do Grupy I (Intensification) i Grupy A (Amplification) na obecnym etapie podlegają monitoringowi i jedynie w wybranych przypadkach zarządzania. Do Grupy X (eXclusion) zostały zakwalifikowane szanse i zagrożenia, które jedynie w wybranych przypadkach podlegają monitoringowi.

W opisywanym badaniu do poszczególnych grup zaklasyfikowano:

 • Grupa A (Amplification) – wysokie prawdopodobieństwo i niska waga:
  • 0 szans
  • 1 zagrożeń
 • Grupa X (eXclusion) – niskie prawdopodobieństwo i niska waga:
  • 14 szans
  • 26 zagrożeń
 • Grupa I (Intensification) – wysoka waga i niskie prawdopodobieństwo:
  • 7 szans
  • 4 zagrożenia
 • Grupa S (Seizure) – wysokie prawdopodobieństwo i wysoka waga:
  • 5 szans
  • 6 zagrożeń

W poniższej tabeli prezentujemy ryzyka zaklasyfikowane jako istotne w procesie analizy:

RyzykoZagrożenie/SzansaHoryzont czasowyZarządzanie
Długotrwałe ryzyka fizyczne
Ryzyko wzrastających średnich temperaturZagrożenie wpływem wzrostu średnich temperatur na warunki pracy na kontraktachŚredni – długiGrupa Budimex dba o spełnianie warunków BHP na budowach, w tym o odpowiednie dopasowywanie planowanych robót do panujących warunków atmosferycznych tak, by nie stwarzać zagrożenia dla pracowników własnych i podwykonawców.
Ryzyka związane z polityką i regulacjami/przepisami
Ryzyko wprowadzenia podatków, ceł lub innych opłat węglowychZagrożenie wzrostem kosztów spowodowanym wprowadzeniem podatku, cła lub innych opłat węglowychŚredniGrupa Budimex aktywnie zwiększa mix niskoemisyjnej i bezemisyjnej energii oraz pracuje nad zieloną mobilnością. Temat ten stanowi stały punkt planów strategicznych
Ryzyko zmian przepisów i standardów efektywności energetycznejZagrożenie zaostrzeniem przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynkówKrótkiZarządzanie zagrożeniem jest realizowane przede wszystkim poprzez planowanie zwiększenia udziału certyfikowanych surowców i wyrobów do projektów Grupy Budimex oraz certyfikacja LEED i BREEAM.
Ryzyko zmian przepisów i standardów efektywności energetycznejSzansa na zmniejszenie emisji i zużytej energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej wznoszonych budynkówŚredniZarządzanie zagrożeniem jest realizowane przede wszystkim poprzez planowanie zwiększenia udziału certyfikowanych surowców i wyrobów do projektów Grupy Budimex oraz certyfikacja LEED i BREEAM.
Ryzyko rozszerzenia obowiązków kalkulacji emisji gazów cieplarnianychZagrożenie koniecznością kalkulacji i raportowania śladu węglowego budynkówŚredniGrupa Budimex monitoruje emisje gazów cieplarnianych w Scope 1 oraz 2 liczonymi zgodnie z metodologią GHG Protocol
Ryzyko rozszerzenia obowiązków kalkulacji emisji gazów cieplarnianychSzansa na sprawniejsze niż konkurenci przygotowanie do wypełniania obowiązków dot. raportowania śladu węglowegoKrótki – średniGrupa Budimex planuje poszerzenie kalkulacji emisji GHG o elementy Zakresu 3.
Ryzyko związane z gospodarką o obiegu zamkniętymSzansa na oferowanie usług związanych z gospodarowaniem odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki cyrkularnejŚredni – długiSzansą może być w przyszłości zarządzanie poprzez badania i rozwój (własne i we współpracy z inwestorem strategicznym) umożliwiające badanie, wdrażanie i stosowanie w przyszłości komponentów oraz technologii zgodnych z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego.
Ryzyka technologiczne
Ryzyko emisyjności źródeł energiiZagrożenie wzrostem cen energii w wyniku wysokoemisyjnego miksu energii elektrycznej w Polsce lub w innych krajachKrótki – średniZagrożenie jest zarządzane poprzez zwiększanie udziału energii ze źródeł bezemisyjnych w miksie energii kupowanej przez podmioty z Grupy Budimex.
Ryzyka rynkowe
Ryzyko wzrostu cen surowców, materiałów i usługZagrożenie wzrostem kosztów surowców, materiałów i usług spowodowanym przez inne ryzyka klimatyczneŚredniOdpowiedzią na zagrożenie jest planowanie uzyskania dostępu do materiałów o niskim koszcie środowiskowym lub samodzielne ich opracowywanie.
Ryzyko uzależnienia dostępu do finansowania od przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemuSzansa ułatwionego dostępu lub tańszego finansowania udzielanego w związku ze spełnieniem kryteriów przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemuDługiGrupa Budimex planuje zintensyfikowanie działań mających na celu utrzymanie i poprawę ocen w ratingach ESG.
Ryzyko współpracy z dostawcamiSzansa na transfer wiedzy i kompetencji przy wsparciu inwestora strategicznegoKrótki – średniGrupa Budimex aktywnie korzysta z dobrych praktyk i podejścia strategicznego opracowanego przez Grupę Ferrovial. Grupa Budimex aktywnie współdziała ze swoimi dostawcami i podwykonawcami, dzieląc się z nimi najlepszymi praktykami w obszarach ESG.

1. Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2021The Physical Science Basis Summary for Policymakers, Szwajcaria, 2021, s.10

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.