Budimex w ramach zaangażowania na rzecz „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” opracował szereg nowych standardów (m. in. „Standard prac w obszarze kolejowym”) i wytycznych BHP, dzięki którym miał swój znaczący wkład w podniesienie bezpieczeństwa w branży.
Prewencja wypadków i szkolenia BHP

Budimex dąży do tego, aby pracownicy Grupy w codziennej pracy postępowali zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie BHP. Szkolenia w tym obszarze są organizowane częściej niż nakazują to przepisy prawa. Program szkoleń jest współtworzony z pracownikami, którzy mają możliwość konsultacji i oceny warsztatów z zakresu BHP.

W ramach instruktaży okresowych prowadzonych przez ich bezpośrednich przełożonych mogą aktualizować swoją wiedzę na temat najważniejszych zagrożeń i zasad BHP związanych z zadaniami, które wykonują. Przeprowadzono również liczne kampanie – zarówno w intranecie (artykuły), jak i z użyciem standardowych narzędzi komunikacji (plakatów i ulotek rozmieszczonych w biurach i na budowach) na temat standardów BHP obowiązujących w Budimex.

Prewencja COVID-19

Od wprowadzenia stanu pandemii w marcu 2020 roku w organizacji obowiązuje Instrukcja tymczasowa szkoleń BHP. Szkolenia BHP dla pracowników nadzoru realizowane są poprzez e-learning, dla pracowników fizycznych przez ich bezpośrednich przełożonych na podstawie materiałów opracowanych przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Szkolenia z systemu zarządzania bezpieczeństwem na projekcie dla najmłodszej kadry w ramach Akademii Młodego Inżyniera realizowane są w formie online. W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa również zorganizowano wiele szkoleń i warsztatów, jednak odbyły się one na świeżym powietrzu.

W tym roku Budimex rozpoczął również cykl szkoleń z „Przywództwa BHP i budowania kultury bezpieczeństwa w organizacji” dla Top Management, które odbywają się stacjonarnie, ale z zachowaniem reżimu covidowego, a każde szkolenie poprzedzane jest wykonaniem testów antygenowych przez trenerów wewnętrznych i wszystkich uczestników szkolenia.

Pandemia wpłynęła na formę prowadzonych przez Dział Rozwoju i Szkoleń aktywności szkoleniowo-rozwojowych dla Pracowników. Działania zostały przeniesione do formy szkoleń zdalnych, niemniej jednak z zachowaniem zakresu merytorycznego oraz dostosowaniem potrzeb i możliwości uczestniczenia pracowników w Szkoleniach. Oferta szkoleniowa w roku 2021 została wzmocniona poprzez serie podcastów, platformy eLearningowe, filmy instruktażowe oraz szkoleniowe, a także serie Webinarów.

Szkolenia w roku 2021 zostały zrealizowane w dużej części w formie zdalnej, niemniej jednak w sytuacjach tego wymagających (np. szkolenia związane z bezpieczeństwem pracy na Kontrakcie lub techniczne) realizowane były w formie stacjonarnej.

Szkolenia w formie stacjonarnej były realizowane za zgodą przełożonych, a także z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przed szkoleniami wykonywane były testy na obecność wirusa SARS_Cov_2. Dostępne były płyny do dezynfekcji rąk oraz maseczki. W większości przypadków zgoda na takie szkolenia była wydawana dla zespołów stale ze sobą współpracujących oraz w programach i projektach wymagających obecności pracowników na szkoleniach.

Tydzień Bezpieczeństwa

W programie

„Tydzień Bezpieczeństwa” uczestniczyło

3 605

pracowników Budimeksu oraz 2 149 pracowników z firm podwykonawczych.

W ramach

„Tygodnia Bezpieczeństwa” zorganizowano

45

praktycznych szkoleń przeciwpożarowych i 21 z pierwszej pomocy.

W webinarze

fundacji DKMS uczestniczyło

175

osób, a 39 zgłosiło się jako dawcy szpiku.

W 2021 roku Budimex organizował coroczny „Tydzień Bezpieczeństwa”. Pracownicy Grupy Budimex oraz Podwykonawców mieli możliwość uczestnictwa w wielu szkoleniach, webinariach oraz wydarzeniach, które oferowane były w ramach bogatego programu. Centralnie zorganizowano 45 praktycznych szkoleń przeciwpożarowych, 21 praktycznych szkoleń z pierwszej pomocy oraz szereg webinariów dotyczących zdrowia i wellbeingu, na których uczestnicy mogli m.in. uzyskać praktyczne informacje o walce z nałogiem tytoniowym lub o prewencji raka piersi i szyjki macicy oraz raka jąder i prostaty. Podczas „Tygodnia Bezpieczeństwa” swoja akcję – Tydzień dawcy szpiku – prowadziła Fundacja DKMS. W webinarze fundacji uczestniczyło 175 osób, a 39 zgłosiło się jako dawcy szpiku. W innych wydarzeniach „Tygodnia Bezpieczeństwa” uczestniczyli następujący goście:

  • PIP
  • Straż Pożarna
  • UDT
  • Pogotowie Ratunkowe
  • GDDiK
  • Inwestorzy

W tegorocznym programie „Tygodnia Bezpieczeństwa” uczestniczyło 3 605 pracowników Budimeksu oraz 2 149 pracowników z 437 firm podwykonawczych.

Bezpieczeństwo w budowie to projekt promujący kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników Budimex SA. Podstawowym założeniem jest zmiana paradygmatu w myśleniu o bezpieczeństwie i przekierowanie uwagi z kwestii formalnych (akty prawne, instrukcje itd.) na człowieka i jego decyzje oraz działania. Drugi ważny element to postrzeganie bezpieczeństwa jako procesu, który wymaga zaangażowania i pracy każdego pracownika, na każdym etapie pracy, każdego dnia. Bezpieczeństwo nie jest jednorazowym produktem, tworzymy je każdego dnia na nowo poprzez swoje decyzje i działania. Głównym celem projektu jest wzbudzenie postawy współodpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa u pracowników Budimex poprzez odwołanie się do wartości, poczucia osobistego sprawstwa, współodpowiedzialności za siebie nawzajem oraz wykształcenia dobrych nawyków w myśleniu i działaniu. Projekt obejmował: filmy edukacyjne, promocyjne, webinary oraz one-pagery zawierające podsumowanie najważniejszych treści.

Wśród zaproszonych gości znalazły się osoby ze świata biznesu i nauki, które z racji swojego zawodowego doświadczenia mogły podzielić się z nami cenną wiedzą i zainspirować do nowego spojrzenia na bezpieczeństwo. Krzysztof Hołowczyc pokazywał nam na konkretnych przykładach, że „droga na skróty” jest zawsze dłuższa, a za kwestie bezpieczeństwa odpowiada cały zespół. Beata Kula i Mateusz Banaszkiewicz z kolei opowiadali o tym jak błędy poznawcze i nawykowe działanie mogą doprowadzić do błędów decyzyjnych oraz jak temu przeciwdziałać.

Inne szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia z obszaru bezpieczeństwa pracy znalazły swoje miejsce także w cyklicznych programach edukacyjno–rozwojowych realizowanych w spółce. W „Akademii Młodego Inżyniera” odbyły się szkolenia on-line dedykowane młodym inżynierom budownictwa, prezentujące najważniejsze aspekty zarządzania bezpieczeństwem na poziomie kontraktu budowlanego, współpracy z podwykonawcami oraz praktycznego zastosowania tej wiedzy na przykładzie prac na wysokości (które występują na wielu zadaniach realizowanych przez Grupę Budimex).

Pod koniec roku w zakresie programu „Akademia Kierownika Kontraktu" – programu rozwojowego przygotowującego pracowników do roli kierowników kontraktu, zorganizowano dedykowane webinaria na temat budowania kultury bezpieczeństwa i przywództwa w obszarze bezpieczeństwa oraz nowych obowiązków związanych z wdrażaniem strategii bezpieczeństwa na poziomie zespołu, którym w przyszłości będą zarządzać.

W 2020 roku zrealizowano kampanię świadomościową „Stand Down” dla pracowników budów i podwykonawców, której celem było wzmacnianie uważności na wszystkie incydenty o potencjale śmiertelnym i reagowania na wszelkie zauważone nieprawidłowości czy niebezpieczne zachowania na projektach.

Budimex w ramach zaangażowania na rzecz „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” opracował szereg nowych standardów (m.in. „Standard prac w obszarze kolejowym”) i wytycznych BHP, dzięki którym miał swój znaczący wkład w podniesienie bezpieczeństwa w branży.

Jak Budimex reaguje na wypadki

W Grupie Budimex każdy wypadek jest opisywany zgodnie z polską klasyfikacją ustawową oraz z procedurami i klasyfikacją przyjętą przez inwestora strategicznego – Grupę Ferrovial. Wewnętrzne samoregulacje Grupy są bardziej restrykcyjne niż przepisy prawa dotyczące wypadkowości. Spółka prowadzi pogłębione analizy wypadków i statystyk powypadkowych (istnieją np. różnice w procesie oceny wypadków oraz definicji wypadków ciężkich), co pozwala precyzyjnie określić, jakie konkretnie działania są źródłem zagrożeń oraz jakiego typu zachowań należy unikać, a do których nakłaniać.

Ekspozycja pracowników na zagrożenia zależy od charakteru wykonywanych prac. W przypadku kontraktów budowlanych zagrożenia są związane np. z ryzykiem upadku z wysokości lub urazem w kontakcie z maszynami budowlanymi. W odniesieniu do spółki Mostostal Kraków SA zagrożenia wynikają z wykorzystania pił taśmowych i maszyn z elementami ruchomymi potrzebnymi do obróbki konstrukcji stalowych i maszyn z elementami ruchomymi, transportowaniem konstrukcji przy pomocy suwnicy oraz ich załadunkiem i rozładunkiem.

Z kolei pracownicy FBSerwis SA odpowiedzialni za utrzymanie dróg i autostrad narażeni są m. in. na potrącenia przez pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym. Gospodarka odpadami niesie ze sobą zagrożenia związane z czynnikami biologicznymi (np. ukłucia, rozcięcia zakażonymi elementami odpadów), a także ryzyka potrącenia przez maszyny i pojazdy na terenie oraz poza terenem zakładu utylizacji.

Wszystkie wypadki, bez względu na ich skutek, są traktowane w Grupie Budimex z pełną powagą. Każde poważne zdarzenie jest komunikowane w całej organizacji za pomocą alertów. Co roku spółka prowadzi badania wszystkich incydentów, które miały miejsce w organizacji.

W pierwszej połowie roku 2021 spotkania EIR (Executive Incident Review) odbywały się co 2 tygodnie, a w III i IV kwartale co tydzień z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. Celem spotkań było, jak w ubiegłym roku, dzielenie się doświadczeniami, podejmowanie i promowania działań naprawczych oraz odpowiedniego postępowania po wypadku. W wyniku analizy danych o wypadkach w 2021 roku podjęto szereg działań prewencyjnych:

zapewnienie kadry nadzoru Budimex w każdy dzień pracy budowy – wdrożono systematyczne raportowanie zaplanowanej obsady na weekend do Dyrektora Rejonu,
edukowanie pracowników Budimex i Podwykonawców poprzez przekazywanie informacji na temat wypadków i ZPW (Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych) o potencjale śmiertelnym podczas kwadransów i instruktaży BHP, oraz zapoznawanie ich z alertami,
wdrożenie „Patroli BHP” na wszystkich budowach kolejowych – zaangażowanie kierownictwa, oraz edukacja młodych pracowników w zakresie identyfikacji zagrożeń i stosowania dobrych praktyk na budowie, wymiana obserwacji pomiędzy branżystami, angażowanie pracowników w przegląd budowy pod kątem BHP,
wprowadzenie zakazu dokonywania napraw maszyn budowlanych na terenie budowy przez nieuprawnionych pracowników,
szkolenia edukacyjne dla pracowników nadzoru (sprawdzenie z kadrą wszystkich okoliczności i formalności dotyczących postępowania po wypadku; analiza przyczyn; informacja o możliwych konsekwencjach),
wprowadzenie obowiązkowych cotygodniowych narad koordynacyjnych,
wprowadzenie szkoleń dotyczących odpowiedzialności dla nadzoru Podwykonawców przeprowadzanych przez nadzór Budimex,
wprowadzenie obowiązkowych obchodów nadzoru budowy po zakończonej pracy, uwzględniających kompletność zabezpieczeń BHP na koniec dnia. W sytuacji braków – wyznaczone osoby następnego dnia od rana pracują nad uzupełnieniem wskazanych braków.

W raportowanym okresie nie zidentyfikowano przypadków wystąpienia chorób zawodowych w Grupie Budimex.

Grupa Budimex
20202021zmiana r/r
Wypadki wśród pracowników
Liczba wypadków, w tym:134114-14,9%
Liczba godzin-14 226 081-
Wypadki lekkie131110-16%
Wskaźnik wypadkowości-7,7-
Wypadki ciężkie3430%
Wskaźnik wypadkowości-0,3-
Wypadki śmiertelne00-
Wskaźnik wypadkowości-0-
Wypadki zbiorowe00-
Wypadki wśród pracowników podwykonawców
Liczba wypadków, w tym:5343-18,9%
Liczba godzin-17 830 443-
Wypadki lekkie4839-18,8%
Wskaźnik wypadkowości-2,2-
Wypadki ciężkie30-100%
Wskaźnik wypadkowości-0-
Wypadki śmiertelne24100%
Wskaźnik wypadkowości-0,2-
Wypadki zbiorowe00-
Wskaźniki wypadkowości
Wskaźnik częstości wypadków (wypadki przy pracy na 1 000 zatrudnionych)18,416,2-11,9%
Inne wskaźniki BHPGrupa Budimex
2021
Liczba pracowników pracujących w danym roku w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) lub najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN)1 025
Liczba dni niezdolności do pracy spowodowanych wypadkami3 642
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczba dni niezdolności do pracy na jeden wypadek)25,5
Liczba stwierdzonych w danym roku przypadków chorób zawodowych1
Wskaźnik wypadkowości4,7728

Najczęstszym typem urazów wśród pracowników były zwichnięcia oraz skręcenia stawów, powierzchowne rany oraz złamania. Wśród podwykonawców w 2021 r. najczęściej występującymi urazami były złamania i powierzchowne rany.

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.