Grupa Budimex działa w wielu segmentach rynku budowlanego i struktura jej przychodów z tej działalności jest zdywersyfikowana.

Przychody segmentu budowlanego

7 282 424

tys. zł

Rynki zbytu
Segmenty działalności

Budowlany

W 2021 roku rynek budowlany w Polsce (mierzony wartością sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w cenach bieżących) wzrósł o 7,9% w stosunku do poprzedniego roku, w tym w sektorze budownictwa infrastrukturalnego o 10,7% oraz w budownictwie kubaturowym o 5,0%.

W 2021 przychody segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosły 7 282 424 tys. zł wobec 7 539 404 tys. zł w poprzednim roku (spadek o 3,4%). Zmieniła się jednocześnie struktura przychodów tego segmentu, tj.:

  • Udział budownictwa infrastrukturalnego spadł z 44,4% w 2020 roku do 36,7% w 2021 roku.
  • Dzięki pozyskaniu nowych kontraktów kolejowych w latach ubiegłych, w 2021 roku partycypacja przychodów z tytułu budownictwa kolejowego wyniosła 27,2% wobec 20,9% w poprzednim roku.
  • Udział budownictwa kubaturowego (łącznie mieszkaniowego i niemieszkalnego) wzrósł z 34,7% z 2020 roku do 36,1%w 2021 roku.

Przychody segmentu budowlanego Grupy Budimex (w mln zł)

Działalność deweloperska (działalność zaniechana)

Na początku drugiej połowy 2020 roku Zarząd Budimex SA podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego. W efekcie zakończenia procesu, w dniu 22 lutego 2021 roku Budimex SA zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. na rzecz spółki CP Developer S.ar.l. Następnie w dniu 24 maja 2021 roku Spółka podpisała umowę rozporządzającą dotyczącą zbycia wszystkich udziałów Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. na rzecz CP Developer S.ar.l.

Grupa Budimex rozpoznała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok zysk netto wynikający z rozliczenia transakcji sprzedaży działalności deweloperskiej w wysokości 487 541 tys. zł.

Działalność usługowa

W 2021 roku istotnie wzrosły przychody Grupy Budimex z tytułu działalności usługowej, która obejmuje usługi w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania infrastruktury drogowej, rozbudowy i zarządzania infrastrukturą oświetleniową oraz utrzymania technicznego nieruchomości. Były one o 27,9% wyższe niż w 2020 roku.

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży

Dominująca część przychodów Grupy Budimex ze sprzedaży przypadała na Polskę. W 2021 roku, udział krajowych klientów w przychodach Grupy ze sprzedaży wynosił 95,4%. Pozostali klienci Grupy pochodzili z Unii Europejskiej, przede wszystkim z Niemiec i Litwy.

W ramach działalności na niemieckim rynku, w 2021 roku Grupa wykonywała głównie roboty warsztatowe (roboty prefabrykacyjne i roboty metalowe). Przy czym w drugiej połowie roku rozpoczęła na nim również działalność budowlaną, m.in. zrealizowała kontrakt w infrastrukturze drogowej.

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży w 2021 roku w %

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.