Skala działalności – sprawozdanie z sytuacji finansowej

W dniu 31 grudnia 2021 roku aktywa ogółem Grupy Budimex wyniosły 6 863 318 tys. zł wobec 7 462 240 tys. zł na koniec 2020 roku (czyli obniżyły się o 8,0%). Na zmniejszenie aktywów miała wpływ głównie sprzedaż spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Aktywa trwałe wyniosły 1 672 413 tys. zł, co stanowiło 24,4% aktywów ogółem Grupy. Były one o 136 146 tys. zł (o 8,9%) wyższe niż przed rokiem. Na zmianę ich wartości wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:

 • Wzrost wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które na koniec 2021 roku wyniosły 642 373 tys. zł (tj. 9,4% aktywów ogółem Grupy). Wartość ich była o 120 522 tys. zł (o 23,1%) wyższa niż na koniec 2020 roku, na skutek zwiększenia się salda ujemnych różnic przejściowych od pozycji po stronie zobowiązań.
 • Wzrost salda kaucji z tytułu umów o budowę. Wyniosły one 87 264 tys. zł i wzrosły o 46 421 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego roku. Był to wynik wyłączenia z konsolidacji spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
 • W wyniku sprzedaży spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., brak w bilansie nieruchomości inwestycyjnych, które na koniec 2020 roku wynosiły 9 876 tys. zł.
 • Spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych – wyniosły one 538 612 tys. zł, czyli obniżyły się o 10 200 tys. zł (o 1,9%) w porównaniu do stanu na koniec 2020 roku. Ujemny wpływ na ich wartość miało umorzenie rzeczowych aktywów trwałych (w wysokości 127 826 tys. zł) oraz sprzedaż spółki Budimex Nieruchomości (9 427 tys. zł). Jednocześnie Grupa zakupiła oraz przejęła w leasing rzeczowe aktywa trwałe (o wartości 218 133 tys. zł) oraz wykupiła z leasingu środki trwałe (na sumę 109 923 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku aktywa obrotowe Grupy Budimex wynosiły 5 190 905 tys. zł, czyli obniżyły się o 735 068 tys. zł (o 12,4%) w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku. Był to przede wszystkim wynik zmniejszenia się stanu zapasów o 1 569 295 tys. zł (w tym 1 734 911 tys. zł z tytułu sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.).

Pozostałe znaczące zmiany wielkości aktywów obrotowych na dzień 31 grudnia 2021 roku w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku to:

 • Wzrost salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów – osiągnęły one poziom 2 715 795 tys. zł, czyli były o 331 397 tys. zł (13,9%) wyższe niż rok wcześniej, przede wszystkim w wyniku wpływów ze sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Przyrost należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, które ukształtowały się na poziomie 1 217 862 tys. zł. Zwiększyły się one o 299 823 tys. zł (o 32,7%), głównie na skutek sezonowego, większego zaangażowania w kontrakty o niestandardowym schemacie fakturowania.
 • Wzrost wyceny kontraktów budowlanych, która wynosiła 729 415 tys. zł i wzrosła o 135 100 tys. zł (o 22,7%), co związane było z niższym zafakturowaniem prac wykonanych w ostatnim kwartale 2021 roku.

Struktura aktywów Grupy Budimex w tys. zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitały własne wynosiły 1 361 007 tys. zł (tj. 19,8% sumy bilansowej). Wartość ich była o 173 736 tys. zł większa (o 14,6%) niż rok wcześniej. Wzrost ten był przede wszystkim efektem wypracowania w 2021 roku zysku netto w wysokości 971 603 tys. zł. Jednocześnie w ciągu 2021 roku wypłacono dywidendę i zaliczkę na dywidendę w łącznej kwocie 806 750 tys. zł.

Na koniec 2021 roku zobowiązania długoterminowe Grupy wynosiły 1 023 841 tys. zł (lub 14,9% sumy bilansowej), czyli były o 115 894 tys. zł (o 10,2%) niższe niż rok wcześniej. Zmiana ich stanu wynikała przede wszystkim z niższego poziomu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Wyniosły one 155 269 tys. zł, tj. były o 106 394 tys. zł (o 40,7%) niższe niż na koniec poprzedniego roku, głównie w wyniku wykupu środków trwałych z leasingu przez Budimex Kolejnictwo SA.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania krótkoterminowe Grupy ukształtowały się na poziomie 4 478 470 tys. zł (65,3% sumy bilansowej), co oznacza że były o 656 764 tys. zł (o 12,8%) niższe niż na koniec 2020 roku. Główną ich część stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania w wysokości 1 396 300 tys. zł, które były o 24 450 tys. zł (o 1,8%) wyższe niż rok wcześniej.

Główne zmiany w zakresie zobowiązań krótkoterminowych dotyczyły:

 • Spadku wartości przychodów przyszłych okresów. Wyniosły one 291 860 tys. zł i przede wszystkim na skutek sprzedaży spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., były o 1 177 766 tys. zł (o 80,1%) niższe w porównaniu do stanu na koniec 2020 roku.
 • Wzrostu wyceny kontraktów budowlanych (stanowiącej różnicę pomiędzy przychodami zafakturowanymi na inwestorów a rozpoznanymi w rachunku zysków i strat) o 286 323 tys. zł do poziomu 1 588 487 tys. zł na koniec 2021 roku.
 • Wzrostu rezerwy na straty na kontraktach budowlanych o kwotę 204 346 tys. zł (o 65,8%), ze względu na nowo zidentyfikowane ryzyko wzrostu kosztów materiałów (w szczególności stali) oraz robocizny na wybranych kontraktach.
 • Zmniejszenia się zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania, które na koniec 2021 roku ukształtowały się na poziomie 83 777 tys. zł, czyli były niższe o 105 290 tys. zł o 55,7%) niż rok wcześniej.

Na koniec 2021 roku kapitał pracujący (aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące) wyniósł 712 435 tys. zł, tj. spadł o 9,9%.

Struktura zobowiązań i kapitału własnego Grupy Budimex w tys. zł

O raporcie

Niniejsza publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

czytaj więcej

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.