Władze spółki

Marcin Węgłowski

Henryk Urbański

Dariusz Blocher

Ignacio Botella

Jacek Daniewski

Artur Czynczyk

a) Skład osobowy Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:

 • Dariusz Jacek Blocher - prezes Zarządu, dyrektor generalny,
 • Ignacio Botella Rodriguez - wiceprezes Zarządu,
 • Andrzej Artur Czynczyk - członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Kadrami,
 • Jacek Daniewski - członek Zarządu, dyrektor Pionu Prawno Organizacyjnych,
 • Henryk Urbański - członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Nieruchomościami,
 • Marcin Węgłowski - członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego.

Skład osobowy Zarządu w czasie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku uległ następującym zmianom:

 • W dniu 8 maja 2012 roku wygasł mandat członkowi Zarządu, dyrektorowi Pionu Zarządzania Kadrami Pani Joannie Katarzynie Makowieckiej, w wyniku złożonej rezygnacji z pełnienia tych funkcji.
 • W dniu 25 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Budimex SA, Uchwałą Nr 201, powołała na stanowisko członka Zarządu, dyrektora Pionu Zarządzania Kadrami Budimex SA pana Andrzeja Artura Czynczyka, na okres VII wspólnej kadencji obejmującej lata 2011, 2012 i 2013. Siódma kadencja Zarządu Budimex SA upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA, na którym zatwierdzone zostaną sprawozdania finansowe za rok 2013.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku prokur łącznych z członkiem Zarządu Budimex SA udzielono następującym osobom:

 • Jose Emilio Pont Pérez
 • Jaime Rontome Pérez.

W terminie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku nie nastąpiły zmiany w składzie prokurentów.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających, uprawnienia osób zarządzających, w tym uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Spółki, zawarte w Statucie, w ciągu 2012 roku nie uległy zmianie.

b) Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz jej komitetów

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Budimex SA miała następujący skład:

 • Marek Michałowski - przewodniczący Rady,
 • Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - wiceprzewodniczący Rady,
 • Tomasz Paweł Sielicki - sekretarz Rady,
 • Marzenna Anna Weresa - członek Rady,
 • Igor Adam Chalupec - członek Rady,
 • Javier Galindo Hernandez - członek Rady,
 • Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - członek Rady,
 • Piotr Kamiński - członek Rady,
 • Maciej Stańczuk - członek Rady.

Skład Rady Nadzorczej w czasie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku nie uległ żadnym zmianom.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2012 roku:

 • Marzenna Weresa - przewodnicząca,
 • Javier Galindo Hernandez - członek,
 • Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez - członek.

Skład osobowy Komitetu Audytu w ciągu roku 2012 nie ulegał zmianom.

W zakresie spełniania warunków niezależności członka Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (zasada 6 Dział III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych).

Status niezależności członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez Spółkę zgodnie z kryteriami ustalonymi w Procedurze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nr 05-05, dotyczącej uzyskiwania informacji od członków Rady i ich upublicznienia, na podstawie oświadczeń składanych przez członków Rady oraz na podstawie art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego:

 • Maciej Stańczuk - przewodniczący,
 • Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - członek,
 • Javier Galindo Hernandez - członek.

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego w ciągu roku 2012 nie ulegał zmianom.

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń:

 • Marek Michałowski - przewodniczący,
 • Igor Chalupec - członek,
 • Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - członek.

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń w ciągu roku 2012 nie ulegał zmianom.