Odpowiedzialny biznes

Budimex ZOBACZ GALERIĘ

Podstawą działania firmy w obszarze odpowiedzialnego biznesu jest przyjęta dwa lata temu Polityka CSR. Wyznacza ona kierunek i sposób działania Budimeksu, które przynoszą pożytek interesariuszom oraz otoczeniu firmy.

Od 2009 roku spółka publikuje raporty społeczne zgodne z wytycznymi GRI. Od 2011 roku raporty społeczne przygotowywane są na poziomie B+, co oznacza, że oprócz szerokiego zestawu wskaźników GRI, które są w raporcie opisane, dodatkowo zewnętrznej, niezależnej weryfikacji poddawana jest rzetelność i prawdziwość danych.

Od 2009 roku Budimex jest aktywnym uczestnikiem inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ „Global Compact” mającej na celu promowanie odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec społeczeństwa. Udział w niej świadczy o tym, że firma przestrzega 10 fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, a także zobowiązuje się do prowadzenia inicjatyw, które będą realizacją tych zasad. Zgodnie z wymogami tej inicjatywy co roku spółka publikuje raport „Communication on progress”.

Od 2011 roku Budimex nieprzerwanie pozostaje w składzie RESPECT Index – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu giełdowego skupiającego akcje spółek odpowiedzialnych społecznie. Oznacza to, że co pół roku firma przechodzi trzyetapowe badanie zakończone audytem mającym potwierdzić najwyższe standardy ładu korporacyjnego i CSR realizowane przez spółkę.

Budimex

Budimex realizuje dwa własne programy społeczne. Pierwszym z nich jest „Domofon ICE”, program wdrożony w 2010 roku, którego główną ideą jest wyposażanie uczniów klas 0-3 w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające - w razie wypadku - kontakt z ich najbliższymi. Kampania ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie objęte programem dzieci otrzymują karty w kształcie telefonu komórkowego wraz z odblaskowym etui, które w łatwy sposób można przymocować do plecaka. Do tej pory w programie wzięło udział ponad 7,7 tys. dzieci z 67 szkół w całej Polsce. Drugi program społeczny „Strefa Rodzica” jest nową inicjatywą. Jej celem jest tworzenie w szpitalnych oddziałach dziecięcych wydzielonych stref, w których w godnych warunkach mogliby przebywać rodzice ze swoimi chorymi dziećmi. Na początku 2013 roku została przeprowadzona akcja pilotażowa, w wyniku której powstała pierwsza tego typu Strefa Rodzica w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.

Skuteczne działania w obszarze odpowiedzialnego biznesu były wielokrotnie dostrzegane przez otoczenie firmy. Budimex znalazł się na 2 miejscu na Liście Firm Społecznie Odpowiedzialnych – rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną wraz z firmą doradczą PwC i Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Akcje spółki zostały włączone do indeksu ECPI Poland ESG Leaders. Międzynarodowa organizacja ECPI, zajmująca się m.in. tworzeniem metodologii służącej ocenie spółek giełdowych, po analizie dostępnych publicznie informacji nt. działalności Budimeksu postanowiła włączyć akcje firmy do indeksu ECPI Poland ESG Leaders. W jego skład wchodzą polskie spółki giełdowe, które odpowiedzialnie zarządzają trzema obszarami swojej działalności – odpowiedzialności społecznej, ochrony środowiska i ładu korporacyjnego (ang. ESG – Environmental, Social, Governance). W skład indeksu wchodzą 24 spółki giełdowe.

Budimex

Także autorzy projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” – SEG, GES i Accreo Taxand) wyróżnili Budimex za najwyższą jakość raportowania danych ESG. Był to pierwszy tak duży w Polsce i Europie projekt, który zbierał i porządkował dane pozafinansowe wszystkich spółek notowanych na polskiej giełdzie. Analiza poziomu raportowania danych pozafinansowych przeprowadzona została na próbie 831 spółek i obejmowała spółki notowane na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółki z rynku NewConnect. Zastosowana metoda GES Risk Rating bazowała na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju (m.in. Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, ISO 14001, SA8000), korupcji (FCPA) i bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001) w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania).

Raport społeczny Budimeksu zdobył wyróżnienie w konkursie Raporty Społeczne 2012 organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Ministerstwo Finansów, PwC i SGS. Jest to konkurs na najlepiej sporządzony raport dotyczący kwestii społecznych i zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa promuje ideę raportowania społecznego jako narzędzia równie ważnego w funkcjonowaniu firm jak raporty finansowe. Do konkursu zgłoszonych zostało 28 raportów. Oceniło je niezależne jury składające się ze specjalistów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i CSR. Po raz pierwszy raporty oceniało także grono 10 dziennikarzy.

Budimex

Zaangażowanie społeczne Budimeksu realizuje się m.in. poprzez współpracę z wybranymi fundacjami. Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, firma w 2012 r. przekazała środki pieniężne na leczenie dzieci oraz na budowę Przylądka Nadziei – Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Wróć” Budimex przekazał środki na zakup lokomatu pediatrycznego – nowoczesnego urządzenia służącego do nauki, motywacji i oceny chodu.

Budimex zaangażował się również w pomoc choremu na stwardnienie rozsiane, wybitnemu polskiemu szermierzowi Jackowi Gaworskiemu finansując roczną kurację nowoczesnym lekiem, który powstrzymuje rozwój choroby.

Wzorem lat ubiegłych firma kontynuuje zaangażowanie w organizację Mistrzostw Polski Żeglarzy niepełnosprawnych. W roku 2012 odbyła się już XVIII edycja tych zawodów.

Od wielu lat Budimex wspiera również Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. J. Waldorffa w Warszawie. W 2012 roku firma również przekazała fundusze na ratowanie zabytkowych kaplic i nagrobków, którymi zajmuje się Komitet.

Obok inicjatyw społecznych, charytatywnych i sponsoringowych Budimex prowadził także działania edukacyjne, wspierając organizację kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych i branżowych. W wielu z nich w roli ekspertów brali udział przedstawiciele firmy.