Lokaty i inwestycje

Główne lokaty kapitałowe i inwestycje kapitałowe dokonane w 2012 roku

Budimex

W dniu 27 marca 2012 roku został podpisany Akt Założycielski spółki Budimex PPP Spółka Akcyjna. Kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 100 000 tysięcy złotych (100 akcji o wartości nominalnej 1 000 złotych) i został w całości objęty przez Budimex SA. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 kwietnia 2012 roku.

W dniu 27 marca 2012 roku zostały podpisane Akty Założycielskie spółek Budimex A Sp. z o.o., Budimex B Sp. z o.o., Budimex C Sp. z o.o., Budimex D Sp. z o.o., Budimex E Sp. z o.o. w związku z  planowanymi inwestycjami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Kapitał zakładowy każdej nowej spółki wynosi odpowiednio 5 tysięcy złotych (100 akcji o wartości nominalnej 50 złotych) i w przypadku spółek Budimex A Sp. z o.o. i Budimex B Sp. z o.o. został w całości objęty przez Budimex SA, natomiast w przypadku pozostałych spółek został objęty przez spółkę Budimex PPP SA.

W dniu 28 marca 2012 roku został podpisany Akt Założycielski spółki FBSerwis Spółka Akcyjna. Kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 6 250 tysięcy złotych (12 500 akcji o wartości nominalnej 500 złotych) i został objęty odpowiednio przez Budimex SA w wysokości 3 063 tysiące złotych (6 125 akcji) i Ferrovial Servicios SA w wysokości 3 187 tysięcy złotych (6 375 akcji). Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 maja 2012 roku.

W dniu 9 maja 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od Budimex SA) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 995 tysięcy złotych, tj. z kwoty 5 tysięcy złotych do kwoty 1 000 tysięcy złotych poprzez ustanowienie 19 900 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Budimex SA objął całość nowych udziałów w spółce. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 maja 2012 roku.

W dniu 28 maja 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (spółka powiązana z Budimex SA) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 40 000 tysięcy złotych, tj. z kwoty 178 869 tysięcy złotych do kwoty 218 869 tysięcy złotych poprzez ustanowienie 80 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Budimex SA objął całość nowych udziałów w spółce. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 czerwca 2012 roku.

W dniu 28 czerwca 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 23 000 tysięcy złotych, tj. z kwoty 218 869 tysięcy złotych do kwoty 241 869 tysięcy złotych poprzez ustanowienie 46 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Budimex SA objął całość nowych udziałów w spółce. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 lipca 2012 roku.

W dniu 6 sierpnia 2012 roku Budimex SA podpisał z Bankiem Handlowym w Warszawie SA umowę zakupu akcji spółki Elektromontaż – Poznań SA (dotychczas spółka stowarzyszona z Budimex SA). W wyniku umowy Budimex SA zobowiązał się do nabycia 1 075 300 akcji za cenę 6,1 zł za akcję, tj. za łączną cenę 6 559 tysięcy złotych. Tym samym udział Budimex SA w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA wzrasta z 30,78% do 50,66%. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody na koncentrację akcji. Warunki zawieszające zostały spełnione w styczniu 2013 roku.

W dniu 13 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. (spółka zależna od Budimex SA) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 500 tysięcy złotych, tj. do kwoty 1 500 tysięcy złotych. Budimex SA objął całość 10 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 sierpnia 2012 roku.

Budimex

W dniu 7 grudnia 2012 roku pomiędzy spółkami Budimex SA i Budimex Kolejnictwo SA (poprzednia nazwa spółki Budimex Serwis SA) została zawarta umowa sprzedaży całości udziałów spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. za kwotę 5 002 tysiące złotych.

W dniu 14 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FBSerwis SA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału spółki o kwotę 13 350 tysięcy złotych, tj. z kwoty 6 250 tysięcy złotych do kwoty 19 600 tysięcy złotych, w drodze emisji nowych 26 700 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 500 zł za każdą akcję. Wszystkie nowe akcje zostały nabyte przez dotychczasowych akcjonariuszy, tj. Ferrovial Servicios SA - 13 617 akcji o wartości 6 808 tysięcy złotych i Budimex SA – 13 083 akcji o wartości 6 542 tysiące złotych. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 lutego 2013 roku.

W dniu 21 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Budimex PPP SA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału spółki o kwotę 260 tysięcy złotych, tj. z kwoty 100 tysięcy złotych do kwoty 360 tysięcy złotych, w drodze emisji nowych 260 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 000 zł za każdą akcję. Budimex SA objął całość nowych akcji. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24 stycznia 2013 roku.

W dniu 21 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Budimex A Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału spółki o kwotę 70 tysięcy złotych, tj. z kwoty 5 tysięcy złotych do kwoty 75 tysięcy złotych, przez ustanowienie 1 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział. Budimex SA objął całość nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 stycznia 2013 roku.

W dniu 21 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Budimex B Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału spółki o kwotę 70 tysięcy złotych, tj. z kwoty 5 tysięcy złotych do kwoty 75 tysięcy złotych, przez ustanowienie 1 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział. Budimex SA objął całość nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 stycznia 2013 roku.

W dniu 21 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Budimex Kolejnictwo SA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału spółki o kwotę 7 900 tysięcy złotych, tj. z kwoty 100 tysięcy złotych do kwoty 8 000 tysięcy złotych, w drodze emisji nowych 158 000 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 50 zł za każdą akcję. Budimex SA objął całość nowych akcji. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 6 lutego 2013 roku.

Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta

W dniu 24 października 2012 roku, Budimex SA zawarł umowę pożyczki ze spółką zależną FBSerwis SA, w której posiada 49% udziałów. W ramach umowy Budimex SA udostępnił spółce FBSerwis SA pożyczkę do kwoty 3 000 tysięcy złotych. Termin spłaty pożyczki, wraz z odsetkami, przypadał na dzień 21 grudnia 2012 roku i w tym dniu pożyczka wraz z odsetkami została spłacona.

W dniu 1 grudnia 2012 roku została przedłużona umowa pożyczki udzielonej w 2004 roku spółce Budimex SA przez Ferrovial Infraestructuras SA (obecnie Cintra Infraestructuras SA), jak również zostały skapitalizowane należne odsetki za okres od 1 grudnia 2011 roku. W związku z powyższym kwota pożyczki uległa zwiększeniu o 54 tysiące euro do kwoty 1 981 tysięcy euro. Termin spłaty pożyczki  przypada na dzień 1 grudnia 2013 roku.

W dniu 19 grudnia 2012 roku, Budimex SA zawarł umowę pożyczki pomiędzy Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o., w której Budimex SA posiada 100% udziałów. Pożyczka w wysokości 5 566 tysięcy złotych jest dostępna do 30 kwietnia 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie została jeszcze uruchomiona. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na finansowanie Projektu Budowy Parkingu we Wrocławiu.