Skonsolidowane sprawozdanie z syutacji finansowej (tys. zł)

AKTYWA 31 grudnia
2012 roku
31 grudnia
2011 roku
Aktywa trwałe (długoterminowe)    
Rzeczowe aktywa trwałe 111 192 274 001
Nieruchomości inwestycyjne 3 256 3 278
Wartości niematerialne 2 992 7 489
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 73 237 134 356
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 16 966 13 503
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 17 135 12 146
Kaucje z tytułu umów o budowę 19 202 37 883
Inne należności długoterminowe - 24
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 176 6 498
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 311 651 312 032
Aktywa trwałe (długoterminowe) ogółem 559 807 801 210
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)    
Zapasy 876 206 1 115 558
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 401 836 511 961
Kaucje z tytułu umów o budowę 49 419 22 394
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę 227 490 229 762
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 935 5 985
Pochodne instrumenty finansowe 5 724 141
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 317 733 1 761 630
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 061 13 919
  2 888 404 3 661 350
Aktywa trwałe (grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - -
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ogółem 2 888 404 3 661 350
SUMA AKTYWÓW 3 448 211 4 462 560
PASYWA 31 grudnia
2012 roku
31 grudnia
2011 roku
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej    
Kapitał podstawowy 145 848 145 848
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 234 799 234 799
Pozostałe kapitały rezerwowe 2 705 1 283
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych 2 190 2 229
Zyski (straty) zatrzymane 47 588 141 671
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem 433 130 525 830
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli - -
Kapitał własny ogółem 433 130 525 830
Zobowiązania długoterminowe    
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 75 967 73 981
Kaucje z tytułu umów o budowę 161 143 150 122
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 141 521 124 665
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 3 747 11 385
Zobowiązania długoterminowe ogółem 382 378 360 153
Zobowiązania krótkoterminowe    
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 17 718 37 753
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 287 594 1 698 239
Kaucje z tytułu umów o budowę 222 146 153 436
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę 534 870 1 037 987
Otrzymane zaliczki 274 050 357 956
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 116 060 105 529
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 6 225 -
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 1 036 5 044
Pochodne instrumenty finansowe 257 12 330
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów 161 608 162 231
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 11 139 6 072
  2 632 703 3 576 577
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi (grupami do zbycia) zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - -
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 2 632 703 3 576 577
Zobowiązania ogółem 3 015 081 3 936 730
SUMA PASYWÓW 3 448 211 4 462 560