Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (tys. zł)

  Rok zakończony 31 grudnia
  2012 roku 2011 roku
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk netto przed opodatkowaniem 202 628 141 794
Korekty o:
Amortyzację 50 683 30 330
Udział w (zyskach) / stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 6 121 2 537
Odpis z tytułu utraty wartości firmy 45 000 180 017
Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych (1 458) 2 998
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 482 1 775
(Zysk) / strata ze zbycia inwestycji 3 179 651
Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych (17 656) 14 886
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 292 979 374 988
Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę (21 380) 52 428
Zmiana stanu zapasów 205 998 (77 804)
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 36 676 13 981
Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (137 601) 310 121
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów 11 274 (13 616)
Zmiana stanu kwot należnych z tytułu umów o budowę (388 315) (214 322)
Zmiana stanu otrzymanych zaliczek (49 025) 124 565
Zmiana stanu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania 10 155 (20 286)
Inne korekty 82 1 024
Środki pieniężne z działalności operacyjnej (39 157) 551 079
Zapłacony podatek dochodowy (4 990) (199 675)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (44 147) 351 404
  Rok zakończony 31 grudnia
  2012 roku 2011 roku
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 208 4 916
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (24 118) (15 600)
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości - 8 899
Sprzedaż aktywów finansowych w jednostkach powiązanych 4 676 (1)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych (82 510) (224 092)
Sprzedaż / (nabycie) aktywów finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat - 14 013
Dywidendy otrzymane 21 -
Odsetki otrzymane 30 197
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (98 693) (211 668)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Kredyty i pożyczki otrzymane 59 127 42 082
Spłaty kredytów i pożyczek (51 342) (56 575)
Dywidendy wypłacone (280 065) (231 814)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (14 409) (12 661)
Odsetki zapłacone (4 296) (1 787)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z / WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (290 985) (260 755)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (433 825) (121 019)
Różnice kursowe netto 83 (40)
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU 1 740 488 1 861 547
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 1 306 746 1 740 488
Środki pieniężne grup do zbycia - -
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY GRUPY OGÓŁEM 1 306 746 1 740 488