Zmiany w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł) 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 692 960 642 735
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
b) korekty błędów podstawowych (147 636) -
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 545 324 642 735
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 127 650 127 650
1.1. Zmiany kapitału zakładowego - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 127 650 127 650
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu (wielkość ujemna) - -
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - -
a) zwiększenie (z tytułu) - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - -
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu (wielkość ujemna) - -
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu (wielkość ujemna) - -
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - -
a) zwiększenie - -
b) zmniejszenie - -
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu (wielkość ujemna) - -
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 280 845 285 349
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 725 (4 504)
a) zwiększenie (z tytułu) 1 725 1 027
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 303 -
- wartość godziwa praw do akcji jednostki dominującej przyznanych pracownikom 1 422 1 027
b) zmniejszenie (z tytułu) - (5 531)
- wypłata dywidendy - (5 531)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 282 570 280 845
5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 097 3 453
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 839 644
a) zwiększenie (z tytułu) 1 839 644
- różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 62 644
- odniesienie w wynik bieżący różnic kursowych z tyt. likwidacji oddziałów zagranicznych 1 777 -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5 936 4 097
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - -
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - -
a) zwiększenie (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 280 368 226 283
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 280 368 226 283
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 280 368 226 283
a) zwiększenie (z tytułu) - -
b) zmniejszenie (z tytułu) (280 368) (226 283)
- podział zysku na kapitał zapasowy (303) -
- wypłata dywidendy (280 065) (226 283)
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - -
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - -
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
b) korekty błędów podstawowych (147 636) -
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (147 636) -
a) zwiększenie (z tytułu) - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - -
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (147 636) -
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (147 636) -
8. Wynik netto 112 249 132 732
a) zysk netto 112 249 132 732
b) strata netto - -
c) odpisy z zysku - -
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 380 769 545 324
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 380 769 545 324