Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (tys. zł) 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 232 591 5 019 669
- od jednostek powiązanych 279 928 293 622
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 222 994 5 016 946
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 597 2 723
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 846 798 4 638 029
- jednostkom powiązanym 125 555 145 773
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 839 742 4 636 053
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 056 1 976
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I - II) 385 793 381 640
IV. Koszty sprzedaży 11 024 11 692
V. Koszty ogólnego zarządu 162 206 123 518
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III - IV - V) 212 563 246 430
VII. Pozostałe przychody operacyjne 55 789 74 728
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 814 5 781
2. Dotacje - -
3. Inne przychody operacyjne 54 975 68 947
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 74 015 40 878
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 55 400 8 386
3. Inne koszty operacyjne 18 615 32 492
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI + VII - VIII) 194 337 280 280
X. Przychody finansowe 86 282 87 399
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 20 021 37 000
- od jednostek powiązanych 20 021 37 000
2. Odsetki, w tym: 54 811 48 294
- od jednostek powiązanych 195 9
3. Zysk ze zbycia inwestycji 5 002 2 105
4. Aktualizacja wartości inwestycji 6 448 -
5. Inne - -
XI. Koszty finansowe 135 372 212 751
1. Odsetki, w tym: 4 322 3 963
- dla jednostek powiązanych 1 098 182
2. Strata ze zbycia inwestycji 2 985 29
3. Aktualizacja wartości inwestycji 112 916 193 480
4. Inne 15 149 15 279
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX + X - XI) 145 247 154 928
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - -
1. Zyski nadzwyczajne - -
2. Straty nadzwyczajne - -
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 145 247 154 928
XV. Podatek dochodowy 32 998 22 196
a) część bieżąca (1 243) 13 526
b) część odroczona 34 241 8 670
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - -
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - -
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV+/-XV+/-XVI+/-XVII) 112 249 132 732
OBLICZENIE ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011
Zysk (strata) netto 112 249 132 732
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 530 098 25 530 098
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,40 5,20