Sytuacja finansowa Grupy Budimex

Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex

Sytuację finansową Grupy Budimex w roku 2012 charakteryzują wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat (zestawienie poniżej wraz z danymi porównywalnymi za rok 2011)1.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Budimex

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2012 roku w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

AKTYWA 31.12.2012 31.12.2011 Zmiana Zmiana %
Aktywa trwałe (długoterminowe) 559 807 801 210 (241 403) -30,1%
Rzeczowe aktywa trwałe 111 192 274 001 (162 809) -59,4%
Nieruchomości inwestycyjne 3 256 3 278 (22) -0,7%
Wartości niematerialne 2 992 7 489 (4 497) -60,0%
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 73 237 134 356 (61 119) -45,5%
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 16 966 13 503 3 463 25,6%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 17 135 12 146 4 989 41,1%
Kaucje z tytułu umów o budowę 19 202 37 883 (18 681) -49,3%
Inne należności długoterminowe - 24 (24) -100,0%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 176 6 498 (2 322) -35,7%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 311 651 312 032 (381) -0,1%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 2 888 404 3 661 350 (772 946) -21,1%
Zapasy 876 206 1 115 558 (239 352) -21,5%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 401 836 511 961 (110 125) -21,5%
Kaucje z tytułu umów o budowę 49 419 22 394 27 025 120,7%
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę 227 490 229 762 (2 272) -1,0%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 935 5 985 (5 050) -84,4%
Pochodne instrumenty finansowe 5 724 141 5 583 3959,6%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 317 733 1 761 630 (443 897) -25,2%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 061 13 919 (4 858) -34,9%
RAZEM AKTYWA 3 448 211 4 462 560 (1 014 349) -22,7%

1) dane porównywalne za rok 2011 uległy zmianie ze względu na modyfikacje ustalonej prowizorycznie wartości godziwej aktywów netto Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. oraz wprowadzonego odpisu z tytułu utraty wartości firmy. Zmiana nie miała wpływu na wcześniejsze okresy sprawozdawcze.

PASYWA 31.12.2012 31.12.2011 Zmiana Zmiana %
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 433 130 525 830 (92 700) -17,6%
Kapitał podstawowy 145 848 145 848 - 0,0%
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 234 799 234 799 - 0,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe 2 705 1 283 1 422 110,8%
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych 2 190 2 229 (39) -1,7%
Zyski zatrzymane 47 588 141 671 (94 083) -66,4%
Udziały niedające kontroli - - - 0,0%
Razem kapitał własny 433 130 525 830 (92 700) -17,6%
Zobowiązania 3 015 081 3 936 730 (921 649) -23,4%
Zobowiązania długoterminowe 382 378 360 153 22 225 6,2%
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 75 967 73 981 1 986 2,7%
Kaucje z tytułu umów o budowę 161 143 150 122 11 021 7,3%
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 141 521 124 665 16 856 13,5%
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 3 747 11 385 (7 638) -67,1%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 632 703 3 576 577 (943 874) -26,4%
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 17 718 37 753 (20 035) -53,1%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 287 594 1 698 239 (410 645) -24,2%
Kaucje z tytułu umów o budowę 222 146 153 436 68 710 44,8%
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę 534 870 1 037 987 (503 117) -48,5%
Otrzymane zaliczki 274 050 357 956 (83 906) -23,4%
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 116 060 105 529 10 531 10,0%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 6 225 - 6 225 100,0%
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 1 036 5 044 (4 008) -79,5%
Pochodne instrumenty finansowe 257 12 330 (12 073) -97,9%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów 161 608 162 231 (623) -0,4%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 11 139 6 072 5 067 83,4%
RAZEM PASYWA 3 448 211 4 462 560 (1 014 349) -22,7%

Na dzień 31 grudnia 2012 roku skonsolidowana wartość aktywów spadła o 1 014 349 tysięcy złotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2011 roku w wyniku spadku wartości aktywów trwałych o 30,1% (241 403 tysiące złotych) oraz spadku wartości aktywów obrotowych o 21,1% (772 946 tysięcy złotych).

Aktywa trwałe (długoterminowe):

Na zmianę wartości aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2012 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wpływ miały przede wszystkim:

 • spadek salda rzeczowych aktywów trwałych o 162 809 tysięcy złotych głównie w wyniku zmiany składu Grupy w kwocie 143 245 tysięcy złotych oraz w wyniku amortyzacji w kwocie 45 325 tysięcy. Nakłady inwestycyjne w kwocie 25 739 tysięcy złotych z kolei zwiększyły rzeczowe aktywa trwałe.
 • spadek salda wartości firmy o 61 119 tysięcy złotych dotyczy odpisu aktualizującego wartość firmy Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w kwocie 45 000 tysięcy złotych oraz 16 119 tysięcy złotych wynikających ze zmiany składu Grupy,
 • spadek salda długoterminowych kaucji z tytułu umów o budowę o kwotę 18 681 tysięcy złotych wynika z przesunięcia wielu kaucji do kategorii aktywów krótkoterminowych.

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe):

W tym samym czasie aktywa obrotowe zmniejszyły się o 772 946 tysięcy złotych, co było głównie wynikiem spadku:

 • salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o kwotę 110 125 tysięcy złotych,
 • zapasów o kwotę 239 352 tysiące złotych, głównie związanym z działalnością deweloperską oraz zmianą składu Grupy,
 • środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 443 897 tysięcy złotych,

przy jednoczesnym wzroście krótkoterminowych kaucji z tytułu umów o budowę o kwotę 27 025 tysięcy złotych.

Pasywa:

Po stronie pasywów zmiany dotyczyły:

 • wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych o kwotę 22 225 tysięcy złotych, przede wszystkim z tytułu wzrostu rezerw na zobowiązania długoterminowe i inne o kwotę 16 856 tysięcy złotych przy jednoczesnym wzroście kaucji z tytułu umów o budowę o 11 021 tysięcy złotych,
 • spadku wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 943 874 tysiące złotych, z których największe zmiany dotyczyły:
  - spadku wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań o 410 645 tysięcy złotych,
  - spadku salda kredytów, pożyczek oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania o 20 035 tysięcy złotych,
  - spadku wartości otrzymanych zaliczek o 83 906 tysięcy złotych,
  - spadku kwot należnych odbiorcom z tytułu umów o budowę o 503 117 tysięcy złotych,
  - spadku zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych o 12 073 tysiące złotych,
  - wzrostu salda kaucji z tytułu umów o budowę o 68 710 tysięcy złotych.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011 Zmiana Zmiana %
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 6 077 660 5 516 487 561 173 10,2%
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (5 617 789) (5 059 721) (558 068) 11,0%
Zysk brutto ze sprzedaży 459 871 456 766 3 105 0,7%
Koszty sprzedaży (24 371) (24 529) 158 -0,6%
Koszty ogólnego zarządu (193 362) (138 087) (55 275) 40,0%
Pozostałe przychody operacyjne 65 780 86 338 (20 558) -23,8%
Pozostałe koszty operacyjne (139 172) (234 619) 95 447 -40,7%
Zysk (strata) z pochodnych instrumentów finansowych 13 663 (11 218) 24 881 -221,8%
Zysk z działalności operacyjnej 182 409 134 651 47 758 35,5%
Przychody finansowe 67 063 54 457 12 606 23,1%
Koszty finansowe (40 723) (44 777) 4 054 -9,1%
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (6 121) (2 537) (3 584) 141,3%
Zysk brutto 202 628 141 794 60 834 42,9%
Podatek dochodowy (16 646) (66 200) 49 554 -74,9%
Zysk netto za okres 185 982 75 594 110 388 146,0%
z tego przypadający:
akcjonariuszom Spółki 185 982 75 594 110 388 146,0%
udziałom niedającym kontroli - - - -

W roku 2012 Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 6 077 660 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 10,2% w porównaniu do przychodów uzyskanych w roku 2011.

Zysk brutto ze sprzedaży w 2012 roku wyniósł 459 871 tysięcy złotych, natomiast w roku poprzednim osiągnął wartość 456 766 tysięcy złotych. Rentowność brutto sprzedaży w roku 2012 wyniosła zatem 7,57%, a w roku 2011 wskaźnik ten wynosił 8,28%.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w przypadku, gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momencie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane w bilansie w pozycji „Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę”. W kolejnych okresach część utworzonej rezerwy jest rozwiązywana proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kontraktu przy uwzględnieniu ujemnej całkowitej marży kontraktu. Na dzień 31 grudnia 2012 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 228 439 tysięcy złotych. W 2012 roku saldo rezerw na straty na kontraktach uległo zmniejszeniu o kwotę 267 372 tysiące złotych, z czego 137 345 tysięcy złotych było związane z zaprzestaniem konsolidacji Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.

Koszty sprzedaży w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2012 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, spadły o 158 tysięcy złotych, natomiast koszty ogólnego zarządu były wyższe o 55 275 tysięcy złotych niż koszty poniesione w 2011 roku. Wskaźnik udziału łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem wzrósł z 2,95% w 2011 roku do 3,58% w roku bieżącym.

Pozostałe przychody operacyjne w 2012 roku wyniosły 65 780 tysięcy złotych i obejmowały między innymi otrzymane odszkodowania i kary umowne w kwocie 39 996 tysięcy złotych, rozwiązanie rezerw na kary i sankcje w kwocie 3 116 tysięcy złotych, odwrócenie odpisów aktualizujących należności wątpliwe w kwocie 13 541 tysięcy złotych, a także odwrócenie rezerw na sprawy sądowe w kwocie 1 592 tysiące złotych. Ponadto w roku 2012 roku spółki Grupy dokonały zbycia składników rzeczowego majątku trwałego oraz nieruchomości inwestycyjnych, z którego osiągnęły ogólny zysk w wysokości 4 042 tysiące złotych. Wartość netto składników rzeczowego majątku trwałego sprzedanych w roku 2012 wynosiła 315 tysięcy złotych.

Pozostałe koszty operacyjne w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2012 roku wyniosły 139 172 tysiące złotych, z czego 13 194 tysiące złotych stanowiły koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności, 13 246 tysięcy złotych dotyczyło kosztów z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących wartość zapasów, a 45 000 tysięcy złotych stanowił odpis aktualizujący wartość firmy Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. Koszty utworzonych rezerw na restrukturyzację wynosiły 36 096 tysięcy złotych, 3 288 tysięcy złotych dotyczyło utworzonych rezerw na sprawy sądowe oraz 7 236 tysięcy złotych dotyczyło utworzonych rezerw na kary i odszkodowania. Wartość wypłaconych odszkodowań i kar umownych, które obciążyły wynik Grupy w 2012 roku wyniosła 3 373 tysiące złotych. Wyłączenie spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z konsolidacji spowodowało obciążenie pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie 13 493 tysiące złotych.

W roku 2012 Grupa osiągnęła zysk z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktów budowlanych w walutach obcych) w wysokości 13 663 tysiące złotych.

W 2012 roku Grupa odnotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 182 409 tysięcy złotych, co stanowiło 3,00% wartości przychodów ze sprzedaży, natomiast w roku poprzednim zysk w wysokości 134 651 tysięcy złotych, co stanowiło 2,44% wartości przychodów ze sprzedaży.

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2012 roku Grupa osiągnęła zysk z działalności finansowej wynoszący 26 340 tysięcy złotych, podczas gdy w 2011 roku – zysk w wysokości 9 680 tysięcy złotych. Koszty finansowe w 2012 roku stanowiły między innymi: koszty odsetek w wysokości  6 862 tysiące złotych, zapłacone przez spółki Grupy prowizje bankowe od gwarancji i kredytów w wysokości 13 906 tysięcy złotych, koszty z tytułu dyskonta długoterminowych należności i zobowiązań z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 14 991 tysięcy złotych oraz koszty z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Inversora de Autopistas del Levante S.L. w wysokości 4 916 tysięcy złotych. Przychody finansowe za 2012 rok stanowiły przede wszystkim odsetki w wysokości 63 894 tysiące złotych oraz nadwyżka dodatnich różnic kursowych na różnicami ujemnymi w kwocie 3 026 tysięcy złotych.

Rok 2012 Grupa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 202 628 tysięcy złotych, natomiast rok poprzedni - zyskiem brutto w wysokości 141 794 tysiące złotych.

Obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego za 2012 rok wyniosło 16 646 tysięcy złotych, w tym:

 • część bieżąca w wysokości 13 508 tysięcy złotych,
 • część odroczona w wysokości 3 138 tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 311 651 tysięcy złotych, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa wykazywała aktywa z tego tytułu w kwocie 312 032 tysiące złotych. Składniki bilansu z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grupie Budimex wynikają głównie ze specyfiki rozliczeń kontraktów budowlanych, gdzie moment uznania kosztu za poniesiony i przychodu za zrealizowany są różne w ujęciu podatkowym i księgowym.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za rok 2012 roku wyniósł 185 982 tysiące złotych, podczas gdy zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za rok 2011 wyniósł 75 594 tysiące złotych.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.

Do środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania Grupa zalicza przede wszystkim środki:

 • stanowiące zabezpieczenie gwarancji bankowych,
 • zgromadzone na rachunkach powierniczych w spółkach deweloperskich,

o ile ich termin zapadalności nie przekracza 3 miesięcy.

Grupa Budimex rozpoczęła rok 2012, posiadając środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 1 761 630 tysięcy złotych, która dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych została zmniejszona o środki o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 21 142 tysiące złotych. Przepływy pieniężne netto za rok 2012 były ujemne i wyniosły 433 825 tysięcy złotych i na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa wykazała środki pieniężne w wysokości 1 317 733 tysiące złotych, w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 10 987 tysięcy złotych.

W roku 2012 stan środków pieniężnych z działalności operacyjnej zmniejszył się o kwotę 44 147 tysięcy złotych.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej zamknęły się ujemnym saldem w wysokości 98 693 tysiące złotych.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 2012 rok były ujemne i wyniosły 290 985 tysięcy złotych i były głównie wynikiem wypłaty dywidendy za rok 2011.

Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex

Stan środków pieniężnych Grupy Budimex wynosił na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 317 733 tysiące złotych i był o 443 897 tysięcy złotych niższy niż stan na dzień 31 grudnia 2011 roku. W trakcie roku 2012 miała miejsce wypłata dywidendy przez Budimex SA w wysokości 280 065 tysięcy złotych, która przekraczała skorygowaną w trakcie roku 2012 kwotę zysku netto za 2011 rok. Jednocześnie spółka zaangażowała w trakcie roku 2012 środki w łącznej wysokości 111 373 tysiące złotych w finansowanie Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (w tym: podniesienia kapitału, udzielone zaliczki kontraktowe oraz należności handlowe), na które zostały utworzone 100% odpisy w związku z ogłoszoną upadłością z możliwością układu tej spółki. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać stan środków pieniężnych Grupy na 31 grudnia 2012 za bardzo wysoki. Wygenerowanie środków pieniężnych na przedstawionym poziomie było możliwe dzięki utrzymującej się dodatniej rentowności spółek Grupy w 2012 roku oraz dzięki utrzymującym się korzystnym tendencjom w zakresie składników kapitału obrotowego w trakcie II półrocza 2012 roku.

Nadwyżki środków pieniężnych Grupy były - zgodnie z polityką Grupy – lokowane w depozyty w bankach o wysokim ratingu. Ponadto spółka Budimex SA wykorzystywała nadwyżki środków pieniężnych do finansowania swoich dostawców usług i materiałów, co wpływało pozytywnie na płynność finansową tychże dostawców i generowało dodatkowe przychody finansowe dla Budimeksu SA.

Spółki Grupy Budimex posiadały zadłużenie zewnętrzne z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z tytułu leasingu finansowego, które na 31 grudnia 2012 roku wynosiło 93 685 tysięcy złotych, czyli było niższe o 18 049 tysięcy złotych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2011 roku (patrz tabela poniżej). Spadek zadłużenia wynika przede wszystkim z faktu, że na dzień 31 grudnia 2012 spółka Przedsiębiorstwo Napraw infrastruktury Sp. z o.o. nie podlegała konsolidacji (utrata przez Budimex SA kontroli nad spółką w trakcie 2012 roku) i w związku z tym jej zadłużenie nie powiększało zadłużenia Grupy Budimex w skonsolidowanym bilansie Grupy na 31 grudnia 2012 roku. Na kwotę zadłużenia Grupy składają się przede wszystkim zadłużenie Budimex SA z tytułu umów leasingu finansowego (zawartych w celu finansowania nabycia składników rzeczowego majątku trwałego – głównie maszyn i urządzeń do realizacji kontraktów drogowych) oraz zadłużenie Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. z tytułu kredytów bankowych finansujących działalność deweloperską.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania: 31.12.2012 31.12.2011
- długoterminowe 75 967 73 981
- krótkoterminowe 17 718 37 753
Ogółem 93 685 111 734

Strukturę finansowania Grupy Budimex obrazują następujące wskaźniki2:

Wskaźnik 31.12.2012 31.12.2011
Pokrycie majątku kapitałem własnym:
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej) / (aktywa ogółem)
0,13 0,12
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym:
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej) / (aktywa trwałe)
0,77 0,66
Wskaźnik zadłużenia całkowitego:
(aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej) / (aktywa ogółem)
0,87 0,88
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych:
(aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej) / (kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)
6,96 7,49

2) dane porównywalne za rok 2011 uległy zmianie ze względu na modyfikacje ustalonej prowizorycznie wartości godziwej aktywów netto Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. oraz wprowadzonego odpisu z tytułu utraty wartości firmy. Zmiana nie miała wpływu na wcześniejsze okresy sprawozdawcze.

Na koniec roku 2012 spadły wskaźniki zadłużenia Grupy oraz wzrosły wskaźniki pokrycia majątku (patrz tabela powyżej). Było to związane ze znaczącym spadkiem sumy bilansowej, który był na tyle istotny, że skompensował spadek kapitałów własnych Grupy związany z wypłatami dywidendy przez Budimex SA w ostatnich latach oraz odpisami wartości firmy związanymi z upadłością Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.

Jednocześnie poprawiły się wskaźniki płynności (patrz tabela poniżej). Było to możliwe dzięki utrzymującej się dodatniej rentowności spółek Grupy Budimex zarówno w części budowlanej, jak i w części deweloperskiej i jednocześnie znacznej kwocie wygenerowanej gotówki w obu obszarach działalności. Nastąpiło to pomimo znacznych wypływów gotówki związanych z wypłatą dywidendy i nakładami na finansowanie Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. przez Budimex SA, opisanymi powyżej.

Wskaźnik 31.12.2012 31.12.2011
Płynność bieżąca
(aktywa obrotowe)/(zobowiązania krótkoterminowe)
1,10 1,02
Płynność szybka
(aktywa obrotowe – zapasy)/(zobowiązania krótkoterminowe)
0,76 0,71

Obecna dobra sytuacja finansowa Grupy Budimex, zasoby gotówkowe Grupy oraz nieznaczny poziom zadłużenia finansowego powodują, że nie ma zagrożeń dla finansowania działalności Grupy w roku 2013.

Pozycje pozabilansowe Grupy Budimex

Poręczenia, gwarancje oraz inne zobowiązania i należności warunkowe:

POZYCJE POZABILANSOWE 31.12.2012 31.12.2011
Należności warunkowe 369 358 378 269
Od jednostek powiązanych, z tytułu: 2 372 -
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 372 -
- otrzymanych weksli jako zabezpieczenie - -
Od pozostałych jednostek, z tytułu: 363 986 378 269
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 349 791 358 041
- otrzymanych weksli jako zabezpieczenie 14 195 20 228
Inne należności warunkowe, z tytułu: 3 000 -
- pozostałe należności pozabilansowe 3 000 -
Zobowiązania warunkowe 1 573 708 1 971 353
Na rzecz jednostek powiązanych, z tytułu: 803 503
- udzielonych gwarancji i poręczeń 803 503
- wystawionych weksli jako zabezpieczenie - -
Na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu: 1 429 725 1 832 131
- udzielonych gwarancji i poręczeń 1 423 993 1 801 518
- wystawionych weksli jako zabezpieczenie 5 732 30 613
Inne zobowiązania warunkowe, z tytułu: 143 180 138 719
- pozostałe zobowiązania pozabilansowe 143 180 138 719
Pozycje pozabilansowe razem (1 204 350) (1 593 084)

Należności warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń obejmują wystawione przez banki lub inne podmioty na rzecz spółek Grupy Budimex gwarancje stanowiące zabezpieczenie roszczeń Grupy w stosunku do kontrahentów z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych.

Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń to przede wszystkim gwarancje wystawione przez banki na rzecz kontrahentów spółek Grupy na zabezpieczenie ich roszczeń w stosunku do spółek Grupy z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych. Bankom przysługuje roszczenie zwrotne z tego tytułu wobec spółek Grupy.

Udzielone przez Budimex SA lub przez jednostki od niego zależne poręczenia kredytu lub pożyczki oraz udzielone gwarancje według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku:

Nazwa spółki udzielającej poręczenia kredytu lub pożyczek lub udzielającej gwarancji Nazwa (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje Łączna kwota kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana

(w tysiącach złotych)
Okres na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje Warunki finansowe na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone Charakter powiązań istniejących pomiędzy BUDIMEX SA a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczkę
Budimex SA Mostostal Kraków SA 50 184 2018-11-13 nieodpłatnie zależna
Budimex SA Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. 13 576 2017-07-15 nieodpłatnie zależna
Budimex SA Budimex Danwood SA 26 060 2015-12-21 nieodpłatnie zależna
Budimex SA FBSerwis SA 803 2017-11-01 nieodpłatnie stowarzyszona
Budimex SA Budimex Bau GmbH 210 2015-06-30 nieodpłatnie zależna
Budimex SA Budimex Budownictwo Sp. z o.o. 35 500 2020-02-12 nieodpłatnie zależna
OGÓŁEM   126 333      

Objaśnienie różnic pomiędzy osiągniętymi i prognozowanymi wynikami finansowymi Grupy Budimex

Grupa Budimex nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2012 rok.

Wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowych

W okresie objętym raportem nie miały miejsca emisje papierów wartościowych poza Grupę.