Opinia niezależnego biegłego rewidenta o skróconym sprawozdaniu finansowym

Deloitte Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.)
Al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
Polska

Tel: +48 22 511 08 11
Fax: +48 22 511 08 13
www.deloitte.com/pl

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTADo Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Budimex SA

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Spółki Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 40, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W dniu 15 marca 2013 roku wydaliśmy o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń. Zbadane przez nas sprawozdanie było podstawą sporządzenia załączonego skróconego sprawozdania finansowego.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami, załączonego skróconego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki.

Zarząd Spółki oraz członkowie jej Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skrócone sprawozdanie finansowe, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

Naszym zadaniem było zapewnienie o zgodności skróconego sprawozdania finansowego z pełnym sprawozdaniem finansowym.

Naszym zdaniem, załączone skrócone sprawozdanie finansowe jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z będącą podstawą sprawozdania skróconego, pełną wersją sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012.

Pełna wersja sprawozdania finansowego, która była przedmiotem naszego badania, zawiera informację dodatkową, która nie została w całości przedstawiona w załączonym skróconym sprawozdaniu finansowym. Dla celów lepszego zrozumienia sytuacji finansowej Spółki jak również osiągniętego przez nią w roku 2012 wyniku finansowego, załączone skrócone sprawozdanie finansowe powinno być czytane w połączeniu z pełnym sprawozdaniem finansowym oraz naszą opinią i raportem z badania.Wojciech Kłys
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewid. 11775

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:

Zbigniew Adamkiewicz – Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.)Warszawa, 15 marca 2013 roku