Struktura sprzedaży

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex

Sprzedaż segmentu budowlanego

W 2012 roku wartość sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy Budimex wzrosła o 8% w porównaniu z rokiem 2011. Sprzedaż w sektorze infrastrukturalnym wzrosła o 5%, a w budownictwie kubaturowym o 13%.

W 2012 roku odnotowano dalszy wzrost wartości sprzedaży w segmencie infrastruktury (z 3 375 milionów złotych w 2011 roku do 3 552 milionów złotych w 2012 roku). Udział segmentu infrastruktury w całkowitych przychodach z usług budowlano-montażowych Grupy mimo to spadł z 65% w 2011 roku do 63% w 2012 roku.

Strukturę sprzedaży w podziale na poszczególne sektory rynku budowlanego prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj obiektów Wartość sprzedaży
2012 2011
mln zł % mln zł %
lądowo – inżynieryjne (infrastruktura) 3 552 63% 3 375 65%
kubaturowe, w tym: 2 054 37% 1 818 35%
- niemieszkaniowe 1 786 32% 1 471 28%
- mieszkaniowe 268 5% 347 7%
Razem sprzedaż usług budowlano-montażowych 5 606 100% 5 193 100%

Działalność deweloperska

W 2012 roku przychody ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniosły 322 420 tysięcy złotych, odnotowując wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o blisko 30%. Przychody ze sprzedaży działalności deweloperskiej mają charakter okresowy, gdyż są rozpoznawane w momencie przeniesienia własności mieszkania/lokalu na nabywcę po odbiorze technicznym całego obiektu.

W roku 2012 sytuacja na rynku deweloperskim była stabilna, co miało bezpośrednie odzwierciedlenie w wysokim poziomie przedsprzedaży mieszkań. Przedsprzedaż netto nowych mieszkań w całym roku 2012 wyniosła 515 sztuk, w porównaniu do 682 mieszkań w roku poprzednim.

W roku 2012 rozpoczęto budowę ponad 460 nowych mieszkań na trzech projektach deweloperskich. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w budowie było 799 mieszkań. Jednocześnie Grupa dysponuje obszernym bankiem ziemi, na którym w ciągu kilku najbliższych lat planowana jest budowa ponad 7 tysięcy nowych mieszkań.

Najważniejsze kontrakty budowlane (o wartości powyżej 50 milionów złotych) zawarte przez spółki Grupy Budimex w 2012 roku:

Data zawarcia umowy Wartość kontraktu przypadająca na Grupę Budimex Inwestor Rodzaj obiektu
2012-01-30 173 000 Powiśle Park Sp. z o.o. Zespół biurowo-usługowo-mieszkalny ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie
2012-03-05 62 840 Politechnika Poznańska Centrum Dydaktyczne Wydziału Chemii Politechniki Poznańskiej
2012-03-08 77 100 Centrum Biurowe Neptun Sp. z o.o. Centrum biurowe NEPTUN w Gdańsku
2012-07-20 99 816 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski
2012-07-30 75 832 Urząd Morski w Słupsku Ochrona brzegów morskich Darłowo
2012-07-31 58 500 BPTO INFRA Sp. z o.o. Budowa ulicy Nowej Wałowej w Gdańsku
2012-08-21 259 600 Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego Dąbrowica obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19
2012-08-31 167 539 Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne Lech Sp. z o.o. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
2012-09-03 113 367 Zarząd Infrastruktury Komunalnej Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie
2012-09-21 96 863 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 892 Zagórz - Komańcza
2012-10-15 163 695 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Budowa Centrum Spotkania Kultur, modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
2012-10-22 59 850 Jeronimo Martins Polska SA Centrum Dystrybucyjne JMD SA w Gdańsku
2012-11-26 121 626 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Nowa droga startowa w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach
2012-11-29 68 526 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Stanowisko promowe nr 1 port Świnoujście

Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Budimex w roku 2012

Głównymi rynkami, na których działa Grupa Budimex są:

  • Polska
  • Niemcy

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży w 2012 roku przedstawia się następująco:

Działalność budowlana na rynku niemieckim

W 2012 roku wykonywane były tylko roboty warsztatowe. Przychody ze sprzedaży w Niemczech wyniosły 165 233 tysiące złotych i były wyższe o 10 663 tysięcy złotych, tj. o 6,9% w porównaniu do 2011 roku. Wzrost ten został osiągnięty na robotach metalowych, których wartość w 2012 roku była wyższa o 15,9% w stosunku do 2011 roku. Roboty prefabrykacyjne, których udział w całości przychodów ze sprzedaży wynosi 62,4%, miały wartość porównywalną do tej z 2011 roku. Zysk brutto osiągnięty w 2012 roku był wyższy od uzyskanego w roku poprzednim o 13,4%, co wynikało ze wzrostu wartości przychodów z robót metalowych, mniejszego obciążenia kosztami usuwania usterek robót prowadzonych w latach poprzednich oraz odsetek z tytułu zwrotu podatku dochodowego za lata ubiegłe. Struktura odbiorców w obu branżach jest rozproszona, udział każdego z nich nie przekracza 10% ogólnych obrotów.