Pliki do pobrania

Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów POBIERZ
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych POBIERZ
Skonsolidowany rachunek zysków i strat POBIERZ
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej POBIERZ
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym POBIERZ
Sprawozdanie finansowe: Budimex SA
Bilans POBIERZ
Rachunek zysków i strat POBIERZ
Zestawienie zmian w kapitale własnym POBIERZ
Rachunek przepływów pieniężnych POBIERZ