Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (tys. zł)

  Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niedające kontroli Kapitał własny ogółem
  Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe – płatności w formie akcji Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych Zyski zatrzymane Razem    
Stan na 1 stycznia 2012 roku 145 848 234 799 1 283 2 229 141 671 525 830 - 525 830
Zysk za okres - - - - 185 982 185 982 - 185 982
Inne całkowite dochody - - - (39) - (39) - (39)
Całkowite dochody za okres - - - (39) 185 982 185 943 - 185 943
Dywidendy - - - - (280 065) (280 065) - (280 065)
Płatności w formie akcji - - 1 422 - - 1 422 - 1 422
Stan na 31 grudnia 2012 roku 145 848 234 799 2 705 2 190 47 588 433 130 - 433 130
  Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niedające kontroli Kapitał własny ogółem
  Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe – płatności w formie akcji Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych Zyski zatrzymane Razem    
Stan na 1 stycznia 2011 roku 145 848 234 799 256 1 611 297 891 680 405 - 680 405
Zysk za okres - - - - 260 874 260 874 - 260 874
Korekty wynikające z rozliczenia prowizorycznego - - - - (5 263) (5 263) - (5 263)
Utrata wartości firmy - - - - (180 017) (180 017) - (180 017)
Inne całkowite dochody - - - 618 - 618 - 618
Całkowite dochody za okres - - - 618 75 594 76 212 - 76 212
Dywidendy - - - - (231 814)  (231 814) - (231 814)
Płatności w formie akcji - - 1 027 - - 1 027 - 1 027
Stan na 31 grudnia 2011 roku 145 848 234 799 1 283 2 229 141 671 525 830 - 525 830