Skonsolidowany rachunek zysków i strat (tys. zł)

  Rok zakończony 31 grudnia
2012 roku 2011 roku
Działalność kontynuowana    
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 6 077 660 5 516 487
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (5 617 789) (5 059 721)
Zysk brutto ze sprzedaży 459 871 456 766
Koszty sprzedaży (24 371) (24 529)
Koszty ogólnego zarządu (193 362) (138 087)
Pozostałe przychody operacyjne 65 780 86 338
Pozostałe koszty operacyjne (139 172) (234 619)
Zysk/(strata) z pochodnych instrumentów finansowych 13 663 (11 218)
Zysk z działalności operacyjnej 182 409 134 651
Przychody finansowe 67 063 54 457
Koszty finansowe (40 723) (44 777)
Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (6 121) (2 537)
Zysk brutto 202 628 141 794
Podatek dochodowy (16 646) (66 200)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 185 982 75 594
Zysk netto za okres 185 982 75 594
z tego zysk przypadający:    
akcjonariuszom Jednostki Dominującej 185 982 75 594
udziałom niedającym kontroli - -
Podstawowy i rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
na akcję (w złotych)
7,28 2,96