Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (tys. zł)

  Rok zakończony 31 grudnia
2012 roku 2011 roku
Zysk netto za okres 185 982 75 594
Inne całkowite dochody:
Różnice kursowe z wyceny oddziałów i podmiotów zagranicznych (39) 618
Podatek odroczony dotyczący składników innych całkowitych dochodów - -
Inne całkowite dochody netto (39) 618
Całkowite dochody za okres 185 943 76 212
z tego przypadające:
akcjonariuszom Jednostki Dominującej 185 943 76 212
udziałom niedającym kontroli - -