Opinia niezależnego biegłego rewidenta o skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Deloitte Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.)
Al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
Polska

Tel: +48 22 511 08 11
Fax: +48 22 511 08 13
www.deloitte.com/pl

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTADo Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Budimex SA

Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex, dla której Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 40 jest Spółką Dominującą, na które składa się skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat, oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

W dniu 15 marca 2013 roku wydaliśmy o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń. Zbadane przez nas sprawozdanie było podstawą sporządzenia załączonego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami, załączonego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki.

Zarząd Spółki oraz członkowie jej Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

Naszym zadaniem było zapewnienie o zgodności skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z pełnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Naszym zdaniem, załączone skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z będącą podstawą sprawozdania skróconego, pełną wersją skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012.

Pełna wersja skonsolidowanego sprawozdania finansowego, która była przedmiotem naszego badania, zawiera informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające, które nie zostały w całości przedstawione w załączonym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dla celów lepszego zrozumienia sytuacji finansowej Grupy Budimex jak również osiągniętego przez nią w roku 2012 wyniku finansowego, załączone skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być czytane w połączeniu z pełnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz naszą opinią i raportem z badania.Wojciech Kłys
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewid. 11775

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:

Zbigniew Adamkiewicz – Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.)Warszawa, 15 marca 2013 roku