Bilans (tys. zł)

AKTYWA 31.12.2012 31.12.2011
I. Aktywa trwałe 1 256 112 1 336 740
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 996 2 051
- wartość firmy - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 84 079 100 326
3. Należności długoterminowe - -
3.1. Od jednostek powiązanych - -
3.2. Od pozostałych jednostek - -
4. Inwestycje długoterminowe 811 856 840 142
4.1. Nieruchomości 8 382 7 762
4.2. Wartości niematerialne i prawne - -
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 803 474 832 380
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 801 289 830 195
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - -
b) w pozostałych jednostkach 2 185 2 185
4.4. Inne inwestycje długoterminowe - -
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 357 181 394 221
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 353 085 388 400
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 096 5 821
II. Aktywa obrotowe 1 820 607 2 481 890
1. Zapasy 143 580 263 347
2. Należności krótkoterminowe 402 875 439 156
2.1. Od jednostek powiązanych 97 192 98 890
2.2. Od pozostałych jednostek 305 683 340 266
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 043 008 1 570 117
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 043 008 1 570 117
a) w jednostkach powiązanych - -
b) w pozostałych jednostkach 1 460 122
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 041 548 1 569 995
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - -
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 231 144 209 270
Aktywa razem 3 076 719 3 818 630
PASYWA 31.12.2012 31.12.2011
I. Kapitał własny 380 769 545 324
1. Kapitał zakładowy 127 650 127 650
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - -
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - -
4. Kapitał zapasowy 282 570 280 845
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 5 936 4 097
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych (147 636) -
8. Zysk (strata) netto 112 249 132 732
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - -
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 695 950 3 273 306
1. Rezerwy na zobowiązania 280 312 255 239
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 56 342 57 416
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 283 3 364
a) długoterminowa 2 542 2 637
b) krótkoterminowa 741 727
1.3. Pozostałe rezerwy 220 687 194 459
a) długoterminowe 113 930 99 362
b) krótkoterminowe 106 757 95 097
2. Zobowiązania długoterminowe 27 740 33 652
2.1. Wobec jednostek powiązanych - -
2.2. Wobec pozostałych jednostek 27 740 33 652
3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 615 954 1 792 443
3.1. Wobec jednostek powiązanych 168 806 154 078
3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 442 469 1 634 058
3.3. Fundusze specjalne 4 679 4 307
4. Rozliczenia międzyokresowe 771 944 1 191 972
4.1. Ujemna wartość firmy - -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 771 944 1 191 972
- długoterminowe 5 014 5 150
- krótkoterminowe 766 930 1 186 822
Pasywa razem 3 076 719 3 818 630
OBLICZENIE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 31.12.2012 31.12.2011
Wartość księgowa (w tys. zł) 380 769 545 324
Liczba akcji 25 530 098 25 530 098
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,91 21,36