Umowy ubezpieczenia

Umowy ubezpieczenia zawarte dla spółek Grupy Budimex

Budimex

Grupę Budimex (w tym Budimex SA) obowiązywały w roku 2012 następujące Generalne Umowy Ubezpieczenia:

Generalna Umowa Ubezpieczenia Wszystkich Ryzyk Budowy/Montażu

Koasekuratorem wiodącym tej umowy jest TUiR Warta SA z siedzibą w Warszawie (50% udziałów), pozostałymi koasekuratorami są TUiR Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie (25% udziałów), PZU SA z siedzibą w Warszawie (25% udziałów).

Przedmiotem ubezpieczenia objęte są wszystkie kontrakty budowlano-montażowe realizowane przez Budimex SA, których wartość nie przekracza 500 milionów złotych i które w ciągu 30 dni od daty wejścia pierwszego wykonawcy na teren budowy są zgłaszane Koasekuratorowi Wiodącemu.

Niniejsza umowa została zawarta na okres od 5 lipca 2012 roku do 4 lipca 2014 roku.

Generalna Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Koasekuratorem wiodącym tej umowy jest TUiR Warta SA z siedzibą w Warszawie (50% udziałów), pozostałymi koasekuratorami są TUiR Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie (25% udziałów), PZU SA z siedzibą w Warszawie (25% udziałów).

Przedmiotem ubezpieczenia jest pozaumowna odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczonego z tytułu posiadanego mienia wykorzystywanego do prowadzonej działalności objętej ochroną ubezpieczeniową oraz prowadzonej działalności polegającej na świadczeniu usług budowlanych za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim. Główna suma ubezpieczenia została określona na 30 milionów złotych na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdego okresu rozliczeniowego. Niniejsza umowa posiada rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia wraz z podlimitami sumy gwarancyjnej.

Niniejsza umowa została zawarta na okres od 5 lipca 2012 roku do 4 lipca 2014 roku.

Generalna Umowa Nadwyżkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Budimex

Ubezpieczycielem jest Chartis Europe SA Oddział w Polsce.

Przedmiotem ubezpieczenia jest pozaumowna odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczonego z tytułu posiadanego mienia wykorzystywanego do prowadzonej działalności objętej ochroną ubezpieczeniową oraz prowadzonej działalności polegającej na świadczeniu usług budowlanych za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim. Główna suma ubezpieczenia została określona na 70 milionów złotych na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdego okresu rozliczeniowego. Niniejsza umowa posiada rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia wraz z podlimitami sumy gwarancyjnej.

Odpowiedzialność Chartis Europe z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą, której wysokość zagregowanego udziału własnego w postaci uznanych odszkodowań przekroczy wysokość sumy ubezpieczenia lub podlimitów sumy ubezpieczenia wskazane w umowie UG OC, gdzie koasekuratorem wiodącym jest Hestia z tytułu jednego lub kilku wypadków ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia.

Niniejsza umowa została zawarta na okres od 21 lipca 2012 roku do 4 lipca 2014 roku.

Generalna Umowa Ubezpieczenia Maszyn Budowlanych od Wszystkich Ryzyk

Umowa ta została zawarta na czas określony od dnia 15 listopada 2012 roku do 14 listopada 2013 roku. Ubezpieczycielem jest TU Allianz Polska SA. Ubezpieczeniem są objęte maszyny i urządzenia budowlane będące własnością Budimeksu SA oraz będące przedmiotem leasingu. Zakres ubezpieczenia to wszystkie ryzyka fizycznej utraty lub uszkodzenia mienia z włączeniem szkód powstałych podczas lub w związku z transportem maszyny, załadunkiem lub wyładunkiem oraz z montażem i demontażem.

Pozostałe istotne umowy ubezpieczenia:

W 2012 roku została przedłużona z Chartis Europe SA (dawniej AIG) Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej członków władz spółek Grupy Budimex. Kolejne przedłużenie objęło okres od 22 czerwca 2012 roku do 21 czerwca 2013 roku. Zakres podmiotowy ubezpieczenia obejmuje członków władz (rad nadzorczych, zarządów oraz prokurentów) spółek Grupy Budimex oraz spółek zależnych i powiązanych. Powyższe ubezpieczenie stanowi część globalnego programu ubezpieczenia, obejmującego Grupę Ferrovial.