Zbiór zasad

Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Budimex SA oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Budimex

Spółka w 2012 roku stosowała „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjęte Uchwałą Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku ze zmianami przy dalszym zawieszeniu stosowania pkt 2 i 3 zasady 10 Działu IV „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy” (raport w tej sprawie został przesłany w dniu 8 marca 2011 roku).

W 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku ze zmianami dobrych praktyk uchwalonymi przez Radę Giełdy w 2011 roku (uchwały Rady Giełdy z 31 sierpnia 2011 roku oraz z 19 października 2011 roku), Uchwałą Nr 171 z dnia 26 kwietnia 2012 roku przyjęło do stosowania „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w nowym brzmieniu z wyłączeniem ww. pkt 2 i 3 zasady 10 Działu IV „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy”. Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie poprzedzone było odpowiednimi uchwałami Zarządu (z 28 września 2011 roku oraz z 29 listopada 2011 roku) oraz Rady Nadzorczej (z 13 października 2011 roku oraz z 14 grudnia 2011 roku). Dokument zawierający zbiór zasad był i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.budimex.pl.

W dniu 21 listopada 2012 roku Uchwałą Nr 19/130/2012 Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwaliła kolejne zmiany do zasad z dnia 4 lipca 2007 roku.

Zarząd Spółki w dniu 20 grudnia 2012 roku Uchwałą nr 18 przyjął do stosowania w dniu 1 stycznia 2013 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z wprowadzonymi w dniu 21 listopada 2012 roku zmianami, z wyjątkiem:

  • możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - Zasada 12 z Działu I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych,
  • dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad - Zasada 10 pkt 2) z Działu IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.
Budimex

Decyzja w tej sprawie została podjęta w wyniku analizy obejmującej zagadnienia związane zarówno z zagrożeniami natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia przy uwzględnieniu ilości akcjonariuszy uczestniczących zwykle w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka zacznie stosować w pełni zasadę 12 z Działu I i zasadę 10 pkt 2 z Działu IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” z chwilą pozbycia się wątpliwości co do funkcjonowania w praktyce nowych regulacji dotyczących dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd w w/w Uchwale Nr 18 z dnia 20 grudnia 2012 roku zarekomendował Radzie Nadzorczej Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie stosowania przez Radę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w zakresie przyjętym przez Zarząd. Zarząd zamierza postulować o rekomendację Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Budimex SA w przedmiocie stosowania przez Zgromadzenie „Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w analogicznym zakresie.

Na podstawie zasady 9 Działu I „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych) dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru, Spółka wskazuje, iż do 8 maja 2012 roku w skład Zarządu Spółki wchodziła jedna kobieta i pięciu mężczyzn. Od 8 do 24 maja 2012 roku pięciu mężczyzn, od 25 maja do końca 2012 roku sześciu mężczyzn.

W składzie Rady Nadzorczej, przez cały 2012 rok, znajdowała się jedna kobieta i ośmiu mężczyzn.

Biorąc pod uwagę, iż organami kształtującymi skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej jest odpowiednio Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie oraz że dobre praktyki w nowym brzmieniu zostały przyjęte do stosowania uchwałą Rady Nadzorczej oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia, zasadnym jest twierdzenie, iż zasada ta będzie istotnym kryterium w podejmowaniu decyzji przez ww. organy Spółki.