Perspektywy rozwoju

Perspektywy rozwoju działalności Grupy w okresie najbliższego roku

W najbliższym roku Grupa Budimex nadal będzie działać we wszystkich ważniejszych sektorach rynku budowlanego na obszarze Polski, jak również na rynku niemieckim.

Ograniczenie inwestycji infrastrukturalnych (w szczególności drogowych) wymaga od Grupy Budimex dywersyfikacji działalności w celu utrzymania skali działalności na zbliżonym poziomie. Planowane jest również wejście na rynek usług komunalnych oraz podjęcie przedsięwzięć na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Grupa planuje zrekompensować oczekiwany spadek wartości inwestycji drogowych pozyskując nowe kontrakty w segmencie budownictwa energetycznego oraz hydrotechnicznego.

W roku 2012 w ramach realizacji strategii dywersyfikacji działalności pozyskano kontrakt na kompleksowe sześcioletnie utrzymanie autostrady A1 o wartości przekraczającej 40 milionów złotych oraz budowę parkingu we Wrocławiu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) o łącznej wartości 43 milionów złotych. Do sukcesów należy także zaliczyć podpisanie kontraktu na budowę spalarni odpadów w Białymstoku o wartości ponad 167 milionów złotych.

W 2012 roku spółki Grupy Budimex podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 2 803 milionów złotych (bez aneksów). Portfel zamówień budowlanych Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 4 877 milionów złotych, co stanowi spadek o 43,1% w porównaniu z końcem 2011 roku.

Struktura portfela zamówień na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

W roku 2012 Grupa Budimex planuje nakłady inwestycyjne na poziomie około 19 milionów złotych. Główne wydatki to maszyny budowlane i projekty informatyczne.

Wydatki inwestycyjne będą finansowane ze środków własnych oraz ze źródeł zewnętrznych.