Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (tys. zł) 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 112 249 132 732
II. Korekty razem (277 335) 98 016
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności - -
2. Amortyzacja 30 547 25 577
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (773) 914
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (16 410) (35 577)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 110 085 180 493
6. Zmiana stanu rezerw 25 073 23 568
7. Zmiana stanu zapasów 119 767 (25 768)
8. Zmiana stanu należności 31 502 (20 386)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (168 338) 105 951
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (404 862) (163 068)
11. Inne korekty (3 926) 6 312
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) (165 086) 230 748
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 33 742 68 346
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 013 4 732
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - 8 899
3. Z aktywów finansowych, w tym: 29 699 52 610
a) w jednostkach powiązanych 29 699 38 400
- zbycie aktywów finansowych 9 678 1 400
- dywidendy i udziały w zyskach 20 021 37 000
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
- odsetki - -
- inne wpływy z aktywów finansowych - -
b) w pozostałych jednostkach - 14 210
- zbycie aktywów finansowych - 14 013
- dywidendy i udziały w zyskach - -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
- odsetki - 197
- inne wpływy z aktywów finansowych - -
4. Inne wpływy inwestycyjne 3 030 2 105
II. Wydatki 102 716 238 963
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 721 9 375
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
3. Na aktywa finansowe, w tym: 84 010 229 588
a) w jednostkach powiązanych 84 010 229 588
- nabycie aktywów finansowych 84 010 229 588
- udzielone pożyczki długoterminowe - -
b) w pozostałych jednostkach - -
- nabycie aktywów finansowych - -
- udzielone pożyczki długoterminowe - -
4. Inne wydatki inwestycyjne 5 985 -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) (68 974) (170 617)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 85 000 -
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - -
2. Kredyty i pożyczki - -
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 85 000 -
4. Inne wpływy finansowe - -
II. Wydatki 379 521 245 095
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 280 065 231 814
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -
4. Spłaty kredytów i pożyczek - -
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 85 000 -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11 031 11 847
8. Odsetki 3 425 1 434
9. Inne wydatki finansowe - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) (294 521) (245 095)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.) (528 581) (184 964)
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: (528 447) (185 004)
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 134 (40)
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 569 995 1 754 999
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- E), w tym: 1 041 548 1 569 995
- o ograniczonej możliwości dysponowania 37 210 74 685